Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise ettevõttepraktika (bakalaureuseaste)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis: MS.0836 Ettevõttepraktika

1. Praktika eesmärk.

Praktika on II kursuse järgselt toimuv  õppekava kohustuslik aine mahuga 6 EAP, mis lõpeb arvestusega. Praktika toimub reeglina 4. semestri järgsel suvel, kokkuleppel ülikooli ja praktikabaasiga  võib praktika sooritada ka mingil muul ajal.

Praktika   eesmärk on kinnistada valdkonna- ja suunaõppes omandatud teoreetilisi teadmisi ning omandada praktilisi oskusi ja kogemusi.

Praktika läbinud üliõpilane:

1) on saanud ülevaate praktikaettevõttest ja oskab seda süsteemselt kirjeldada;
2) oskab planeerida aega tööülesannete tähtaegseks täitmiseks ning on omandanud meeskonnatöö kogemuse;
3) on saanud informatsiooni kogumise ning süstematiseerimise ja analüüsimise oskuse;
4) oskab anda analüüsivat ülevaadet praktikal tehtud töödest, sh tuua välja individuaalülesannete täitmise käiku ja tulemust;
5) oskab teha kokkuvõtet praktikast, sh eneseanalüüsi praktika tulemuslikkusest.

 

2. Praktika sooritamise koht

Praktikakoha valib üliõpilane. Praktikakohaks võib olla Eesti äriühing, välismaa äriühingu filiaal, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõte, kohalik omavalitsus jms. Valitud praktikakoha põhitegevus võiks olla seotud põllu- või maamajandusega, samuti nendega külgnevate tootmise/töötlemise/turustamise/teeninduse tegevusvaldkondadega.

Valitud praktikakohas määratakse üliõpilasele kohapealne juhendaja. Praktika kohapealne juhendaja ja üliõpilane lepivad kokku praktikakohaga  tutvumise ja praktika sooritamise aja ning praktika ajal täidetava individuaalse ülesande ja muud ettevõtte vajadustest tulenevad täidetavad ülesanded. Erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks tuleks täidetavate ülesannete määramisel arvestada, et  üliõpilane saaks praktikakohas võimaluse tutvuda ettevõtte tegevusega õpitavat eriala puudutavates valdkondades arvestades praktikabaasi vajadusi. Päevaõppe üliõpilaste praktikale võtmisel  tuleks arvestada, et päevaõppe üliõpilasel puudub tavapäraselt töökogemus ning ta vajab talle määratud tööülesannetega toimetulekuks abi ja selgitusi.

Individuaalülesande  kindlaksmääramise järgselt täidetakse vorm Kokkulepe praktika sooritamiseks, milles näidatakse:

  • üliõpilase nimi ja üliõpilase ülikooli e-posti aadress;
  • praktikakoha ettevõtte nimi, selle esindaja ja praktika  sooritamise koht(aadress);
  • praktika toimumise aeg;
  • kohapealse juhendaja nimi, ametikoht ja tema kontaktandmed (telefoni number ja e-posti aadress);
  • praktika individuaalülesanne.

Ettevõtte esindaja (või üliõpilase kohapealse juhendaja) ja üliõpilase poolt allkirjastatud kokkuleppevorm esitatakse ülikoolipoolsele juhendajale üle vaatamiseks ja allkirjastamiseks. Kui ülikoolipoolne juhendaja teeb ettepaneku individuaalülesande  oluliseks muutmiseks, tuleb kokkulepe taas kooskõlastada praktika kohapealse juhendajaga ning esitada ülikoolipoolsele juhendajale uuesti üle vaatamiseks.  Ülikoolipoolselt juhendajalt praktika kokkuleppe (sh praktika individuaalülesande) sobivuse kohta info saamise järgselt laeb üliõpilane kokkuleppelehe Moodlesse vastava tööülesande juurde.

Ülikoolipoolse juhendaja poolt üle vaadatud ja allkirjastatud praktika kokkuleppe alusel sõlmitakse ülikooli, praktikakoha ja üliõpilase vahel Praktikaleping, mis  digiallkirjastatakse üliõpilase ja ettevõtte esindaja poolt ning edastatakse ülikoolipoolsele praktikajuhendajale. Erandjuhul võib praktikalepingu allkirjastamiseks esitada paberkandjal. Ülikoolipoolne praktikajuhendaja kontrollib lepingu vastavust esitatud nõuetele ning edastab nõuetele vastava praktikalepingu digiallkirjastamiseks instituudi õppedirektorile. Esitatud nõuetele mittevastava praktikalepingu tagastab ülikoolipoolne praktikajuhendaja üliõpilasele paranduste ja täienduste tegemiseks. Õppedirektori poolt digiallkirjastatud praktikaleping registreeritakse ülikooli dokumendihaldussüsteemis ning saadetakse praktikalepingusse märgitud üliõpilase ja ettevõtte esindaja mailidele.

 

Vajadusel, eelnevalt praktika ülikoolipoolset juhendajat informeerides, võib üliõpilane praktikakohta vahetada või sooritada praktika kahes praktikakohas. Praktikakoha vahetamisel tuleb koostada uus kokkulepe praktika sooritamiseks ning sõlmida uus praktikaleping. Kahes praktikakohas praktika sooritamisel tuleb kokkulepe ja praktikalaping sõlmida mõlema praktikakohaga. 

 

Praktika sooritamisel välismaal lepitakse selles eelnevalt kokku praktika ülikoolipoolse juhendajaga. Välismaal praktika sooritamisel lepitakse praktika ülesanded, kokkuleppevormi ja praktikalepingu sõlmimine kokku praktika ülikoolipoolse juhendaja ja õppedirektoriga.

 

Praktikaleping ei reguleeri praktikakoha ja praktikandi omavahelisi tööalaseid suhteid ning ei reglementeeri praktikakohas tehtud töö tasustamist.

 

3. Praktika korraldus

Praktika kestvus on neli nädalat. Praktikaülesannete täitmiseks peab üliõpilane iga nädal töötama 40 tundi, praktika üldkestvus ei tohi jääda lühemaks 148 tunnist.

Üliõpilane (praktikant):

1) osaleb praktikat tutvustaval tunniplaanijärgsel seminaril;
2) esitab praktikaettevõttele praktika kokkuleppe sõlmimiseks vajalikud dokumendid (praktikajuhendi, kokkuleppevormi, praktikalepingu, praktikandi hindamislehe jms);
3) esitab õigeaegselt ülikoolipoolsele juhendajale praktikaettevõtte esindajaga kooskõlastatud kokkuleppe ja praktikalepingu praktika sooritamiseks;
4) osaleb praktika läbiviimisel selleks kokkulepitud ajal;
5) osaleb tunniplaanijärgselt toimuval praktika tagasiside seminaril.

Praktikakoht ja kohapealne juhendaja:

Praktikakoha kohustused on praktikalepingus (osas III Poolte õigused ja kohustused p 11). Lisaks praktikalepingus toodule abistab praktikakoha juhendaja praktikanti töö tegemiseks vajaliku info hankimisel.

Ülikoolipoolne juhendaja:

1) viib läbi praktika eemärke, dokumentatsiooni, korraldust jms. tutvustava praktika sissejuhatava seminari;
2) vaatab üle individuaalse tööülesande praktika ajaks, kokkulepped praktika sooritamiseks ning praktikalepingu ja vajadusel teeb ettepanekud muudatuste tegemiseks;
3) vajadusel abistab üliõpilasi praktikakoha leidmisel;
4) vajadusel abistab üliõpilasi praktika individuaalse tööülesande valikul;
5) vajadusel kontrollib üliõpilaste praktikabaasi sobivust;
6) kontrollib valikuliselt üliõpilaste praktikal viibimist ning praktikaettevõtte rahulolu praktikandiga;
7) viib läbi praktika tagasisidestamise seminari;
8) annab kokkuvõtva hinnangu üliõpilase praktikale.

 

4. Praktika hindamine.

Ettevõttepraktika ajal tehtud tööd ja tegevused kajastab üliõpilane praktika kestel praktikapäevikus. Praktikapäeviku allkirjastab üliõpilane ja ettevõttepoolne juhendaja. Praktika lõppedes laadib üliõpilane praktikapäeviku Moodlesse vastava tööülesande juurde.

 

Praktika lõppedes koostab üliõpilane praktikaaruande. Aruande sissejuhatuses esitatakse praktikakohta tutvustavad üldandmed. Aruande üldosas antakse ülevaade praktika individuaalülesande täitmisest ning analüüsiv ülevaade kõigist praktikabaasis tehtud töödest ja tegevustest. Ülesannete täitmise kirjelduses tuleb välja tuua seosed õpitud ainetega. Praktikaaruande kokkuvõtte osas annab üliõpilane hinnangu praktika üldise korralduse kohta, hindab suhtumist praktikanti ning esitab eneseanalüüsi andes hinnangu oma tööle, olemasolevate teadmiste ja oskuste tasemele ning praktika kasulikkusele või põhjendab praktika mittevajalikkust.

 

Kohapealne juhendaja täidab praktika lõppedes Praktikandi hindamislehe (üliõpilasele kättesaadav ÕIS-is ja Moodles). Praktikandi hindamislehe saadab praktika ülikoolipoolne juhendaja ka kohepealsele juhendajale kokkuleppes märgitud e-posti aadressile. Digiallkirjastatud praktikandi hindamislehe võib kohapealne juhendaja saata otse ülikoolipoolsel juhendaja e-postile või anda üliõpilasele koos praktikaaruandega esitamiseks. Enne praktikaaruande üleslaadimist Moodlesse vastava tööülesande juurde annab üliõpilane koostatud aruande kohapealsele juhendajale tutvumiseks ja digiallkirjaga kinnitamiseks.

 

Praktika arvestatuks lugemisel ülikoolis on aluseks:

1) osalemine praktikat tutvustaval tunniplaanijärgselt toimuval seminaril;
2) üliõpilase poolt esitatud käesoleva juhendi nõuetele vastav praktikaaruanne ning praktikaettevõtte poolse juhendaja positiivne hinnang;
3) osalemine tunniplaanijärgselt toimuval praktika tagasiside seminaril.

 

Koostajad:
Anu-Ell Visberg
tel: 731 3043
e-post: Anu.Visberg@emu.ee;

Ülle Roosmaa
tel: 731 3046,
e-post: Ylle.Roosmaa@emu.ee