Loodusturismi ettevõttepraktika

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis: PK.1714 Loodusturismi ettevõttepraktika

 

Loodusturismi eriala bakalaureuseõppe üliõpilased peavad õppe käigus sooritama ettevõtluspraktika (juhend). Praktika eesmärgiks on kinnistada praktikas eriala baasteadmisi, mis aitaks formeerida terviklikku arusaamist turismiettevõtluse olemusest ja organisatsiooni juhtimisest ning rakendada teadmisi Eesti loodusest loodusturismi toote, paketi või äriplaani arendamiseks.

 

Praktika võib sooritada turismiettevõttes või mittetulundusühingus, milline kasutab oma turismitoodete komponendina olulisel määral loodusressursse. Näiteks: seiklus- ja ekstreemturism, loodusretked, looduses toimuv õpe, taime- ja loomariigi tutvustamine ja vaatlus jms.

Samuti võib ettevõtluspraktika sooritada  loodusressursside säästlikku kasutamist ja kaitsmist toetavates riiklikes ja kohaliku omavalitsuse asutustes juhul kui konkreetne praktikaülesanne on seotud turismiga, näiteks: Riigimetsa Majandamise Keskus; loodus- ja rahvuspargid, looduskaitsealad, keskkonnateenistused.

 

Praktika kestuseks on neli nädalat e. 136 tundi, mis võib toimuda vaheaegadega. Praktikale suunatakse üliõpilased instituudi (EMÜ PKI), asutuse ja praktikandi vahel sõlmitud kolmepoolse erialapraktika lepingu alusel (leping). Igale üliõpilasele määratakse nii ülikoolipoolne kui ka ettevõttepoolne juhendaja. Praktikabaasis saab kohapealseks juhendajaks olla vaid erialase ettevalmistusega isik. Praktika ajal peab üliõpilane igapäevaselt täitma päevikut, milles on  toodud kuupäev, töökohustused praktika jooksul, ülesanded ja maht.

 

Praktika edukalt läbinud üliõpilane:

1) oskab kasutada teadmisi Eesti floorast ja faunast kestliku turismitoote või paketi väljatöötamiseks;
2) kasutab loodusturismi mõisteid ja oskab rakendada neid turismi ja turismiettevõtte juhtimisel ning kohalikus ja regionaalses arengus;
3) oskab analüüsida, kuidas organisatsioon töötab ja anda soovitusi ettevõtte äriplaani koostamiseks või selle parandamiseks;
4) teab organisatsioonilisi, metodoloogilisi ja klienditeeninduse põhimõtteid;
5) on võimeline hindama, ennetama ja juhtima riske turismiettevõttes;
6) on parandanud suhtlemisoskust kolleegidega, klientidega, turismi asjalistega ja kohaliku kogukonnaga;
7) mõistab väikesemahulise ettevõtte heterogeensust ja tegevuste ning rollide laia varieeruvust ning jätkusuutlikkuse põhimõtteid.

 

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil, kooskõlastades selle ülikoolipoolse juhendajaga. Üliõpilane peab kooskõlastama praktika koha ja ettevõtluspraktika lepingu ülikoolipoolse kontaktisikuga hiljemalt teise õppeaasta kevadsemestril üks kuu enne praktika algust.


Praktika läbimise järel tuleb esitada ettevõtluspraktika juhendajale järgmised dokumendid:

  • Täidetud praktika päevik (kirjeldatud juhendis)
  • Tagasiside ankeet praktikajuhendajalt (lepingu Lisa 2.)

Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu.

 

Ülikoolipoolse praktikajuhendaja kontaktid:
Ly Härm, EMÜ PKI Elurikkuse ja loodusturismi õppetooli nooremteadur
ly.harm@emu.ee, tel +372 5841 6599, Kreutzwaldi 5, D-211