Keskkonnakorralduse ja -poliitika õppekava erialapraktika

Keskkonnakorralduse ja -poliitika  korralduse õppekava üliõpilased peavad õppe käigus sooritama ka erialapraktika. Erialapraktika sooritamise käigus saab üliõpilane ettekujutuse keskkonnakaitse, -korralduse ja loodushoiu praktilisest poolest. Üliõpilane puutub kokku erialaste reaalsete probleemidega ja ülesannetega.

  • Erialapraktika peab vastama õpitava eriala sisule
  • Erialapraktika kestus on 120 töötundi ehk 15 8-tunnilist tööpäeva
  • Erialapraktika ainepunktide maht eeldab praktikakohas täiskohaga töötamist
  • Erialapraktika võib olla sooritatud mitmes osas vastavalt kokkuleppele praktikakohaga
  • Erialapraktika kohta tuleb koostada praktika aruanne, mida esitletakse sügissemestril
     

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil. Erialapraktika aine vastutav õppejõud on vanemlektor Ivar Ojaste, kellega saab praktikakoha valikul vajadusel nõu pidada.

Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses, omavalitsusüksuses või ettevõtteregistris registreeritud firmas erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud (vähemalt 5-aastane erialane töökogemus) praktiku järelvalvel ja juhendamisel.

Praktikakohaks võiks olla üks alljärgnevaist:
a) keskkonnakaitse, planeerimise ja/ või konsultatsioonifirma;
b) munitsipaaltasandi keskkonna-, arendus- ja planeerimis- või haljastusosakond;
c) riiklik või maakondlik keskkonna-, arendus- ja planeerimisosakond;
d) Keskkonnaamet;
e) Keskkonnaagentuur;
f) keskkonnahariduskeskused;
g) Keskkonnaministeerium ja selle allasutused või mõne teise ministeeriumi keskkonnakaitse valdkond;
h) kui praktikakohaks on muu asutus, tuleb see kooskõlastada erialapraktika aine vastutava õppejõuga.

Link: Nimekiri üliõpilaste praktikakohtadest perioodil 2020-2022
 

Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika aine vastutavale õppejõule järgmised dokumendid:
a) erialapraktika aruanne (pikkus on 5-9 lk ja see koosneb praktika sisu ülevaatest - millega tegeldi - ja hinnangust erialasele kogemusele, mille praktika läbimine üliõpilasele andis).
b) praktikakoha juhendaja poolt täidetud digitaalselt allkirjastatud tagasiside vorm;
c) digitaalselt allkirjastatud üliõpilase tagasiside ankeet.
 

Erialasel tööl juba töötav üliõpilane esitab hiljemalt kevadsemestri lõpuks:
• töökohast tõendi töötamise perioodi kohta;
• ametijuhendi
• eneseanalüüsi (töökogemusest/iseseisvalt omandatud oskused ja pädevused, mida te olete kogemusest õppinud ja selle seost õppekavaga) ühel A4 lehel


Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu. Praktika seminari toimumise aeg oktoobris või novembris kuulutatakse välja vähemalt üks nädal enne seminari toimumise aega ÕISis. 

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist vastavate ainete juurest!
PK.1698 Keskkonnakorralduse  ja -poliitika erialapraktika (1+4 EAP)
Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis