Kalanduse ja rakendusökoloogia erialapraktika (magistriõpeõpe)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis:  PK.1688 Eriala praktika ettevõtetes/asutustes 
 

Praktika eesmärk ja sisu

Kalanduse rakendusökoloogia magistrandid peavad õppe käigus sooritama eriala praktika ettevõtetes või asutustes (juhend). Praktika eesmärk on õppekavas läbitud ainete kaudu omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine ning nende seostamine praktikaga erialalisest tegevusest vahetu osavõtu kaudu. Lisaks konkreetsete tööülesannete täitmisele tutvutakse ettevõtte või ametiasutuse tegevuse juhtimisstrateegiatega ja saadakse ülevaade kogu ettevõtte või ametiasutuse toimemehhanismidest.
 

Praktikakoha valik, aeg ja kestus

Praktikakoha valib üliõpilane iseseisvalt valdkonnaga seotud ettevõtete/asutuste seast. Enne praktikale asumist juhendatakse üliõpilasi EMÜ poolse praktikajuhendaja poolt praktika käigus ette tulla võivate ohutegurite osas ning allkirjastatakse kolmepoolne erialapraktika leping (leping).
 

Praktikat võib alustada juba 1. õppeaasta kevadsemestril, kuid peab olema sooritatud hiljemalt 2. õppeaasta sügissemestri lõpuks. Praktika maht on 18 tööpäeva (8 h tööpäev), kuid see ei pea olema läbitud järjest, vaid jaotatud vastavalt kokkuleppele ettevõtte/asutusega osadeks. Samuti võib praktikat sooritada vastavalt kokkuleppele erinevates ettevõtetes/asutustes.
 

Praktika ajal peab üliõpilane regulaarselt täitma päevikut, mis asub Google Drive keskkonnas. Sissekandeid päevikusse tuleb teha iga praktikal viibitud päeva kohta eraldi.

 

Praktika oodatavad tulemused

Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane:

  • omab süvendatud praktilise töö kogemusi mõnes eriala kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi kriitiliselt analüüsida, - mõistab õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada,
  • mõistab asutuse või ettevõtte juhtimisstrateegiaid ja majandusliku efektiivsuse põhimõtteid,
  • omab ülevaadet praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest rollist ühiskonnas,
  • on täiendanud oma iseseisva töö oskusi.

 

Arvestuse saamise tingimused

Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika kontaktisikule järgmised dokumendid:

  • Praktika aruanne
  • Täidetud praktika päevik
  • Tagasiside ankeet üliõpilaselt (tagasiside ankeet)
  • Juhendaja iseloomustus üliõpilase kohta ja/või tagasiside ankeet juhendajalt

Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu (vt juhend). Praktika aruanne tuleb esitada vähemalt üks nädal enne seminaril esinemist. Praktika seminari toimumise aeg leitakse seminaril esineda soovivate üliõpilaste ja vastutava õppejõu vahelisel kokkuleppel ja kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne seminari toimumise aega instituudi infokanalites.

 

Ülikoolipoolse praktikajuhendaja kontaktid:

Katrin Kaldre, Katrin.Kaldre@emu.ee , Kreutzwaldi 46A    

Sirje Vilbaste, Sirje.Vilbaste@emu.ee , Kreutzwaldi 5D-134