Kalanduse ja rakendusökoloogia erialapraktika (bakalaureuseõpe)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis: PK.1710.Ettevõttepraktika


Kalandus ja rakendusökoloogia eriala magistriõppe üliõpilased peavad õppe käigus sooritama erialapraktika (juhend). Erialapraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine läbi töökogemuse. Praktika käigus omandab üliõpilane nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal. Praktika kestuseks on neli nädalat, mis võib toimuda vaheaegadega.


Praktikale suunatakse üliõpilased instituudi (EMÜ PKI), asutuse ja praktikandi vahel sõlmitud kolmepoolse erialapraktika lepingu alusel (leping).
 

Igale üliõpilasele määratakse nii ülikoolipoolne kui ka asutusepoolne juhendaja. Praktikabaasis saab kohapealseks juhendajaks olla vaid erialase ettevalmistusega isik.

Praktika ajal peab üliõpilane regulaarselt täitma päevikut, mis asub Google Drive keskkonnas. Sissekandeid päevikusse tuleb teha iga praktikal viibitud päeva kohta eraldi.

Praktika edukalt läbinud üliõpilane:

  • Omab praktilisetöö kogemusi mõnes kalanduse ja rakendusbioloogia kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi kriitiliselt analüüsida;
  • Mõistab õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;
  • Omab ülevaadet praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest rollist ühiskonnas;
  • On täiendanud oma iseseisva töö oskusi.

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil pidades nõu oma juhendajaga. Ülikoolipoolseks kontaktisikuteks on vanemteadur Sirje Vilbaste ja professor Katrin Kaldre, kes annavad ka vajadusel nõu. Üliõpilane peab kooskõlastama praktika koha ja erialalepingu ülikoolipoolse kontaktisikuga hiljemalt esimese õppeaasta kevadsemestril üks kuu enne praktika algust.
 

Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses, omavalitsusüksuses või ettevõtteregistris registreeritud firmas erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud praktiku järel valvel ja juhendamisel.
 

Praktikakohaks võiks olla üks alljärgnevaist:

a) keskkonnakaitse, planeerimise ja/ või konsultatsioonifirma;

b) munitsipaaltasandi keskkonna-, arendus- ja planeerimis- või haljastusosakond;

c) riiklik või maakondlik keskkonna-, arendus- ja planeerimisosakond;

d) keskkonnaamet; e) keskkonnahariduskeskused;

f) keskkonnaministeerium ja selle allasutused või mõne teise ministeeriumi keskkonnakaitse osakond;
 

Enne praktikale asumist toimub üliõpilase ohutusalane juhendamine. Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika kontaktisikule järgmised dokumendid:

  • Praktika aruanne
  • Täidetud praktika päevik
  • Tagasiside ankeet üliõpilaselt (tagasiside ankeet)
  • Juhendaja iseloomustus üliõpilase kohta ja/või tagasiside ankeet juhendajalt


Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu (vt juhend). Praktika aruanne tuleb esitada vähemalt üks nädal enne seminaril esinemist. Praktika seminari toimumise aeg leitakse seminaril esineda soovivate üliõpilaste ja vastutava õppejõu vahelisel kokkuleppel ja kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne seminari toimumise aega instituudi infokanalites

 

Ülikoolipoolse praktikajuhendaja kontaktid:

Katrin Kaldre, Katrin.Kaldre@emu.ee, Kreutzwaldi 46A

Sirje Vilbaste,  Sirje.Vilbaste@emu.ee,  Kreutzwaldi 5D-134