Doctoral Students from the Chair of Environmental Protection and Landscape Management

In Estonian

 

 

Thaisa Fernandes Bergamo
thaisa.fernandes@student.emu.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Chris Joyce, PhD; Raymond David Ward, PhD
Title: Plants of coastland habitats

 

 

 

 

 

 

 

Jekaterina Balicka
jekaterina.balicka@emu.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD
Title: Potential for temporary use of abandoned urban space in Baltic cities

CV in ETIS

 

 

 

 

 

 

Volha Kaskevich
volha.kaskevich@emu.ee

Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Title: Remote sensing and Geospatial application for wetland mapping, assessment, and mitigation

CV in ETIS

 

 

 


 

 

Kaupo Kokamägi

kaupo.kokamagi@emu.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Natalja Liba, PhD; Miguel Villoslada, PhD

Title: Use of remote sensing methods for proactive planning of green and blue infrastructure to mitigating increased urban heat island effects from climate change

CV in ETIS


 

 

 

 

 

Siiri Külm
siiri.kylm@emu.ee

Supervisors: Mari Nõmmela, PhD; Kalev Sepp, PhD
Title: Impacts of cemetery culture changes to Estonian cemetery landscapes

CV in ETIS

 

 

 

 


 

 

Thomas Edouard L. Leclère
thomas.leclere@emu.ee

Supervisor: Pille Gerhold, PhD
Title: Are phylogenetically and functionally diverse plant communities associated with diverse insect communities and mycorrhiza?

 

  

 

Ricardo Martinez Prentice

ricardo.martinez@student.emu.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Miguel Villoslada, PhD; Raymond Ward, PhD

Title: Mapping and modelling biodiversity and ecosystem services in coastal wetlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Pungar
diana.pungar@emu.ee

Supervisors: Robert G.H. Bunce, PhD; Kalev Sepp, PhD
Title: Border species vulnerability to disturbances

CV in ETIS

 

 

 

 

 

 

 

Raul Sampaio de Lima
raul.sampaio@student.emu.ee

Supervisors: Ants Vain, PhD; Kalev Sepp, PhD; Mait Lang, PhD
Title: Modeling the risk of landscape fires using multi-sensor remote sensing data

CV in ETIS

 

 

 

 

 

 

Edgars Bojārs 
ebojars@gmail.com

Supervisor: Valdo Kuusemets, PhD
Title: Impact of habitat abiotic and landscape factors on the distribution and abundance of brown bear

 

 

 

 

 

 

 

 

Piret Lang
piret.lang@emu.ee

Supervisor: Valdo Kuusemets, PhD
Title: Biodiversity and ecolocical demands of plants and insects in seminatural communities

CV in ETIS 

 

 

 

 

Anne-Liis Lepp
anne-liis.lepp@student.emu.ee

Supervisor: Valdo Kuusemets, PhD
Title: Relations between mire environmental conditions and invertebrate communities

CV in ETIS

 

 

 

 


 

 

Fiona Nevzati
fiona.nevzati@emu.ee

Supervisor: Mart Külvik, PhD
Title: Human wellbeing supporting ecosystem services along urban gradient (urban-rural-wilderness)

CV in ETIS

 

 

 

 


Defended Theses:

Thaisa Fernandes BergamoPhD 2022
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Raymond D. Ward, PhD; Christopher B. Joyce, PhD
Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal / Combining unmanned aerial vehicles and a mesocosm experiment to unveil plant communities shifts under global change conditions in coastal meadows

Kai-Yun Li, PhD 2022
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Niall Burnside, PhD; Ants Vain, PhD
Mehitamata õhusõiduki rakendamine põllukultuuride saagikuse ja maa harimisviiside tuvastamisel / Unmanned aircraft systems and image analysis in yield estimation and agricultural management

Henri Järv, PhD 2022
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Raymond David Ward, PhD
Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaalmajanduslikele oludele / The impact of protected areas governance and management practices on human well-being and local socioeconomic conditions

Oleksandr Karasov, PhD 2020
Supervisors: Mart Külvik, PhD; Ihor Chervanyov, PhD
Maastikumeetrika ja ökosüsteemi kultuuriteenused – ressursipõhine integreeriv lähenemine maastikuharmoonia kaardistamisele / Landscape metrics and cultural ecosystem services: an integrative resource-driven mapping approach for landscape harmony

Miguel Villoslada Peciña, PhD 2020
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Raymond D. Ward, PhD; R.G:H. Bunce, PhD
Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud / A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and UAV surveys

Ivar Ojaste, PhD 2019
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Aivar Leito, PhD; Ülo Väli, PhD
Sookure (Grus grus L.) pesitsus- ja rändeökoloogia / Breeding and migration ecology of Common Crane (Grus grus L.)

Kaie Metsaots, PhD 2019
Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana / Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district

Marek Maasikmets, PhD 2019
Supervisors: Valdo Kuusemets, PhD; Hans Orru, PhD; Erik Teinemaa, PhD
Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks / Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment

Pille Tomson, PhD 2018
Supervisors: Robert G.H. Bunce, PhD; Kalev Sepp, PhD
Ajaloolise alepõllunduse roll Lõuna-Eesti maastike ja metsataimestiku kujunemisel / Role of historical slash and burn cultivation in the development of cultural landscapes and forest vegetation in south Estonia

Kadri Maikov, Phd 2016
Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Exploring the salutogenic properties of the landscape: from garden to forest / Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni

Priit-Kalev Parts, PhD 2015
Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas / Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt

Kadri Kask, PhD 2015
Supervisor: Valdo Kuusemets, PhD
Distribution and habitat preferences of Clouded Apollo butterfly [Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia / Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis

Ants Tammepuu, PhD 2014
Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Emergency risk assessment in Estonia / Hädaolukorra riskianalüüs Eestis

Are Kaasik, PhD 2014
Supervisor: Kalev Sepp, PhD
The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes / Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele

Ave Liivamägi, PhD 2013
Supervisor: Valdo Kuusemets, PhD
Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows / Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes

Mario Luna Del Risco, PhD 2011
Supervisors: Kaja Orupõld, PhD; Marta Carballa Arcos, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD
Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion / Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine.

Isabel Margarita Diaz Forero, PhD 2011
Supervisors: Valdo Kuusemets, PhD; Marika Mänd, PhD
Influence of abiotic and biotic factors at patch and landscape scale on bumblebees (Bombus spp.) in semi-natural meadows  / Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

Villem Aruoja, PhD 2011
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD
Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles / Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

Merike Lillenberg, Phd 2011
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Lembit Nei, PhD
Residues of some pharmaceuticals in sewage sludge in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing / Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse

Margit Heinlaan, Phd 2010
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD
Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples / Prioriteetsete saasteainete liikuvus ja biokättesaadavus komplekssetes keskkonnamaatriksites: mehhanismid ja modelleerimine

Simon Bell, PhD 2009
Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Landscape Change, landscape perception and the Latvian countryside / Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades


Supervisions from outside the Chair:

Himansu Sekhar Mishra
mishra.himansu@gmail.com
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences,Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Landscape Architecture
Supervisors: Simon Bell, PhD; Mart Külvk, PhD
Title: The health and well-being impact of improving access to water bodies in urban areas

 

Friedrich Kuhlmann
friedrich.kuhlmann@emu.ee
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences,Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Landscape Architecture
Supervisors: Mart Külvk, PhD; Simon Bell, PhD
Title: Imaging urban landscape under the condition of its development. A contribution on guiding landscape change

 

Tarmo Pilving, PhD 2021
tarmo.pilving@emu.ee
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economics and Social Sciences, Chair of Rural Economics
Supervisors: Ants-Hannes Viira, PhD; Tiiu Kull, PhD; Monika Suškevičs, PhD
Title: Collaboration in Estonian Rural Tourism

Lisandra Marina Da Rocha Meneses, PhD 2020
Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology
Supervisors: Timo Kikas, PhD; Kaja Orupõld, PhD
Teise põlvkonna bioetanooli tootmine: kõrvalvoogude valoriseerimine jätkusuutliku ringmajanduse kontseptsioonis / Second-generation bioethanol production: strategies for sidestreams valorisation in a sustainable circular economy​

Lauri Lihtmaa
lauri.lihtmaa@emu.ee
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Geomatics
Supervisors: Kalev Sepp, PhD
Title: Ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse hindamine

Kaarel Sahk
kaarel.sahk@emu.ee
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Rural Building and Water Management
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Peeter Torop, PhD
Title: Factors impacting changes in property values

Elis Vollmer
elis.vollmer@emu.ee
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Crop Science and Plant Biology
Supervisors: Merrit Noormets, PhD; Kalev Sepp, PhD
Title: Cultivating energy crops: environmental and landscape aspects

Vello Palm
vello.palm@ut.ee
CV in ETIS
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geography
Supervisors: Aivar Leito, PhD; Mait Sepp, PhD
Title: Migration phenology of birds

Hillar Toomiste
hillar.toomiste@gmail.com
CV in ETIS
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Rural Building and Water Management
Supervisors: Valdo Kuusemets, PhD; Mait Kriipsalu, PhD
Title: Extraction of nutrients from organic wastes