Õppetöö

Osakonna töötajad kureerivad nelja õppeainet, mis on suunatud eelkõige rakendushüdrobioloogia ja loodusturismi eriala üliõpilastele, kuid valikainena avatud ka teistele tudengitele.

Eesti linnud (PK.0841, 6 EAP, 4 AP)

Õppejõud: Andres Kuresoo (vastutav), Leho Luigujõe, Hannes Pehlak, Kalev Rattiste

Kursus annab põhiteadmised lindude bioloogiast ja süstemaatikast. Käsitlemist leiavad lindude bioloogia, ränne, erinevate elupaikade linnustik, linnukaitse. Kursus koosneb loengust ja praktikumidest. Kursuse põhirõhk on Eestis esinevate liikide tundmaõppimisel, määramisoskuste loomisel.

Vaata välipraktikumides tehtud linnuvaatlusi

Eesti putukad (PK.0397, 5 EAP, 3 AP)

Õppejõud: Olavi Kurina

Antakse ülevaade Eesti putukatest, olulisematest rühmadest, nende bioloogiast, süstemaatikast, levikust, talitlusest, kaitsest ja seostest inimkultuuriga. Olulist tähelepanu pööratakse liikide tundmaõppimisele, nende ökoloogiale ja elupaikadele.

Loomade ökofüsioloogia (PK.1045, 4 EAP, 3 AP)

Õppejõud: Alo Vanatoa

Käsitletakse loomade füsioloogilisi ja bioenergeetilisi kohastumisi nii erinevatele keskkonnatingimustele kui ka looduslikele kompleksidele (arktika, ariidsed alad, mäestikud jne.). Aines on kesksel kohal terviklik organism ning eluvorm. Võrdset tähelepanu pööratakse nii selgrootutele loomadele kui ka selgroogsetele loomadele.

Loomaökoloogia (PK.0674, 4EAP, 3AP)

Õppejõud: Ülo Väli (vastutav), Ants-Johannes Martin, Kalev Rattiste

Õpitakse loomade ökoloogia alusprintsiipe, mudeleid ja meetodeid ja nende rakendamist üksikisendi, populatsiooni ja liikide uurimisel. Käsitletakse loomaökoloogia aktuaalseid uurimissuundi kaasajal ja ökoloogiliste printsiipide ja mudelite rakendamist praktiliste probleemide lahendamisel.

Juhendame nii tudengeid kui kraadiõppureid, kes on kaasatud meie osakonna teadustöösse. Pakkumisel on rida vakantseid teemasid nii bakalaureuse-, magistri kui doktoritöödeks. Huvi korral võta ühendust juhendajaga!

 

Teemad bakalaureusetööks


Ajalooliste linnuandmete ja kaasaegsete andmebaaside ühildamine ( juhendaja Hannes Pehlak).

Ohustatud linnuliikide arvukuse ajalooline dünaamika Eestis (väikepistrik, mustsaba-vigle, rabapüü või siniraag; juhendajad Ülo Väli või Hannes Pehlak)

Rohe-lehelinnu elupaigakasutus Eestis (juhendaja Ülo Väli)

Maastikuandmebaaside kasutusvõimalused loomade elupaigauuringutes (juhendaja Ülo Väli)

Valik pakutavaid magistritöö teemasid zooloogia osakonnas

Pistesääskede (Diptera: Culicidae) liigiline koosseis ja elupaiganõudlus Tartu linnas (juhendaja Olavi Kurina)

Röövlindude elupaigakasutus põllumajandusandmebaaside põhjal (juhendaja Ülo Väli)

Kahepaiksete elupaigavalik põllumajandusmaastikus (juhendaja Ülo Väli)

Pisimetajate elupaigavalik metsa- ja avamaastikus (juhendaja Ülo Väli)