Lõuna-Boheemia Ülikooli ökosüsteemi bioloogia osakond

Peamisteks uurimisvaldkondadeks on vee- ja mullaorganismide ökoloogia, mikroobiökoloogia ja antropogeensete tegurite poolt mõjutatud veekogude, märgalade ja mulla ökosüsteemide protsesside uurimine. Osakond tegeleb ka haruldaste ja ohustatud taime- ja loomaliikide kaitsega.

Mulla bioloogia raames keskendutakse mikrobioloogilisest tegevusest tingitud toiteelementide voogudele ja muutustele. Samuti uuritakse ka mulla mikrobioloogilist koosseisu ning mulla biokeemilisi omadusi. Täpsemalt on uuritud mulla süsiniku ja lämmastiku ringet erinevates ökosüsteemides (liigniisketel niitudel, turbaaladel, mägimetsades ja arktilistes muldades). Populatsiooni ökoloogias uuritakse loomade (eriti veeselgrootute ja kalade) ning veekogude ja maismaa ökosüsteemide taimede populatsiooni dünaamikat mõjutavaid faktoreid. Lisainformatsioon osakonna käimasolevatest projektidest on leitav siit.

 

Antud projektis osalevad ökosüsteemi bioloogia osakonnast järgnevad inimesed:

 

Hana Šantrůčková on teadur ja õppejõud. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on mulla bioloogia ja biokeemia, toiteelementide transformatsioon ja stabiilsed isotoobid ökoloogia teemalistes uuringutes. Hetkel uurib ta süsiniku sidumisvõimet ja mineralisatsiooni arktilistes ja boreaalsete metsade muldades; C, N ja P transformatsiooni metsamuldades; hapestumise, eutrofeerumise ja metsa majandamise mõju mulla biokeemiale. Hetkel on ta SoWa (Soil and Water Research Infrastructure) direktor, kus uuritakse mulla ja vee vahelisi suhteid ökosüsteemides, ökosüsteemide protsesse ja selle teenuseid erinevatel ajalis-ruumilistel tasanditel jätkusuutliku maastikukasutuse kontekstis.

Võtmesõnad: mulla bioloogia ja biokeemia, toiteelementide transformatsioon, mulla mikrobioloogia

CV: https://soilwater.eu/people/santruckova-hana/

 

Tomáš Picek on uurija ja õppejõud, kelle peamisteks uurimisvaldkondadeks on looduslike ja kunstlike märgalade mikroobsed protsessid ja toiteelementide ringed, vegetatsiooni mõju märgalale ja mulla biokeemiale, kasvuhoonegaaside emissioonid ning lahustunud orgaanilise aine kvaliteet märgalade muldades.

Võtmesõnad: märgalade biokeemia, kunstlikud ja looduslikud märgalad, kasvuhoonegaaside emissioonid, lahustunud orgaanilise aine kvaliteet

CV: http://kbe.prf.jcu.cz/en/tomas-picek

E-mail: picek@prf.jcu.cz

 

Zuzana Urbanová on teadur, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks on märgalade (soode) ökoloogia. Ta uurib pikaajalise kuivendamise ja hüdroloogilise terviku taastamise mõju erinevatele soodele. Ta uurib kuivendatud ja taastatud soode turba füüsikalis-keemilisi omadusi, mikrobioloogilisi kooslusi, süsihappegaasi voogusid, vegetatsiooni ja selle muutusi. Teda huvitab veel taastamismeetmete hindamine ja sobilike indikaatorite identifitseerimine. Hetkel tegeleb ta projektiga, kus uuritakse turbasambla lagunemise resistentsuse biokeemilisi põhjuseid ja tagajärgi.

Võtmesõnad: märgalade ökoloogia, soode ökoloogia, süsiniku vood, metanogenees, märgalade taastamine

CV: http://kbe.prf.jcu.cz/en/zuzana-urbanova

E-mail: urbanz00@prf.jcu.cz 

 

Uurimisprojektide teemad:

  • Metsamuldade happesuse ja toiteelementide puuduse mõju orgaanilise aine bilansile ja lämmastikuga küllastumisele;
  • Mägikuuse metsa loodusliku kärbumise mõju maapealsete ja veeökosüsteemide mikrokliimale, keemiale ja bioloogilisele mitmekesisusele;
  • Sfagnumi lagunemise resistentsus – biokeemilised põhjused ja tagajärjed;
  • Pikaajaliselt kuivendatud soode hüdroloogilise taastamise mõju;
  • Fosfori dünaamika maapealsetes majandamata ökosüsteemides: seosed lämmastiku ja süsinikuringega;
  • Kalatiigid kui mudelid, et uurida planktoni mitmekesisust ja dünaamikat hüpertroofilistes madalates järvedes;
  • Mikroorganismid arktilistes krüoturbeerunud muldades – orgaanilise aine transformatsiooni põhjustavad tegurid muutuva kiimaga;
  • C:N stöhhiomeetria mulla-taime vahelistes suhetes: selle mõju taime ainevahetusele ja risosfääri protsessidele;
  • Tammil oleva zooplanktoni pikaajaline uuring  seoses antropogeensete mõjude ja kliimamuutustega.

 

Nende uurimisprojektide raames on võimalik teemasid kitsamalt käsitleda, et kirjutada diplomi- või uurimistööd.

Lisainformatsiooni saab Zusanna Urbanovált.