Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna doktorandid

 

Jekaterina Balicka
jekaterina.balicka@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD

Teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades

 

Henri Järv
henri.jarv@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Teema: Kaitsealade mõju piirkondade sotsiaal-majanduslikule arengule

 

Oleksandr Karasov
oleksandr.karasov@student.emu.ee

 

Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Ihor Chervanyov, PhD

Teema: Kaitsealade immateriaalsed loodusressursid, nende hindamine ja säästlik kasutamine

 

Siiri Külm
siiri.kylm@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Mari Nõmmela, PhD; Kalev Sepp, PhD

Teema: Kalmistukultuuri muutuste mõju Eesti kalmistumaastikule

 

Kaie Metsaots
kaie.metsaots@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Teema: Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi, spordi-, puhke- ja turismipiirkonnana

 

Ivar Ojaste
ivar.ojaste@gmail.com

CV ETISes

Juhendajad: Aivar Leito, PhD; Kalev Ratiste,PhD

Teema: Sookure pesitsus- ja rändestrateegia(d) ning liigi kaitsekorralduse optimeerimisvõimalused
 

Diana Pungar
diana.pungar@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Robert G.H. Bunce, PhD, Kalev Sepp, PhD

Teema: Keskkonnahäiringute mõju leviku piiril olevatele liikidele

 

Janar Raet
janar.raet@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Kalev Sepp, PhD

Teema: Maakasutusmuutuste mõju maastikuväärtustele

 

Miguel Villoslada Peciña
miguel.pecina@emu.ee

CV ETiSes

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; R.G.H. Bunce, PhD

Teema: Kliima muutuste mõju analüüs ökosüsteemiteenustele Euroopas

 

 

Kaitstud doktoritööd:

Simon Bell, PhD 2009
simon.bell@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Landscape Change, landscape perception and the Latvian countryside / (Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades)
 

 

Margit Heinlaan, Phd 2010
margith@kbfi.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples / Prioriteetsete saasteainete liikuvus ja biokättesaadavus komplekssetes keskkonnamaatriksites: mehhanismid ja modelleerimine

 

Merike Lillenberg, Phd 2011
merike.lillenberg@emu.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Lembit Nei, PhD

Residues of some pharmaceuticals in sewage sludge in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing / Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse

 

Villem Aruoja, PhD 2011
villem.aruoja@kbfi.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles / Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

 

Are Kaasik, PhD 2014
are.kaasik@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes / Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele


 

Ants Tammepuu, PhD 2014
ants.tammepuu@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Emergency risk assessment in Estonia / Hädaolukorra riskianalüüs Eestis

 

 

Monika Suškevičs, PhD 2014
smonika@emu.ee

Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Aivar Leito, PhD

Knowledge, learning and legitimacy in multi-level participatory ecological network governance / Kaasamisprotsesside tõhusus ja tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel ning rakendamisel mitmetasandilises valitsemismudelis

 

Priit-Kalev Parts, PhD 2015
priit.kalev.parts@ut.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas / Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt

 

Kadri Maikov, Phd 2016
kadri.maikov@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Exploring the salutogenic properties of the landscape: from garden to forest / Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni

 

 

Juhendamised väljaspool osakonda:

Lauri Lihtmaa
lauri.lihtmaa@emu.ee
CV ETISes

EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Geomaatika osakond

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD
Teema: Ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse hindamine

 

Kaarel Sahk
kaarel.sahk@emu.ee
CV ETISes

EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Maaehituse osakond

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Peeter Torop, PhD
Teema: Kinnisvara väärtuste teisenemist mõjutavad tegurid

 

Elis Vollmer
elis.vollmer@emu.ee
CV ETISes

EMÜ,  Põllumajandus ja keskkonnainstituut, Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond

Juhendajad: Merrit Noormets, PhD; Kalev Sepp, PhD
Teema: Energiakultuuride keskkonnakaitselised ja maastikukaitselised aspektid

 

Vello Palm
vello.palm@ut.ee
CV ETISes

Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond

Juhendajad: Aivar Leito, PhD; Rein Ahas, PhD
Teema: Lindude rändefenoloogiast