Teadustöö

Sihtfinantseeritavad teemad

 

Teema: Nr. SF0170011s08

2008- 2013
Kas kliimamuutus mõjutab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?Järved võivad toimida CO2 lätetena kui heterotroofsed protsessid domineerivad autotroofsete üle ulatusliku lahustunud orgaanilise süsiniku (LOA) sissevoolu tõttu. Mida suurem on järve valgla pindala (A) ja järve mahu (V) suhe, seda tugevam ja kiirem on valgla protsesside mõju järve ökosüsteemile. Suures ja madalas Võrtsjärves (270 km2, keskmine sügavus 2,8 m, A 3100 km2) on LOA hulga (0,6-22 mg/l) ja A/V muutlikkus suurem kui teistes hästiuuritud suurtes järvedes. Loodusliku veetaseme varieerumise tulemusel võib A/V erineda kuni 3 korda, mis võimaldab laias diapasoonis hinnata valgla protsesside mõju järve ökosüsteemile. Kavandatud alusuuring on suunatud süsinikubilansi leidmisele suures madalas järves ühendades nii valgla, järve, kui ka setted. Kontrollitakse järgnevaid hüpoteese:
1) suured madalad järved on heterotroofsed CO2-e emiteerivad süsteemid, mis reageerivad mittelineaarselt kliimast tingitud surveteguritele
2) CO2 emissioon suure järve pinnaühikult ületab emissiooni valglalt.


Projektis osalevad: Tiina Nõges (vastutav täitja), Peeter Nõges, Lea Tuvikene, Priit Zingel, Ilmar Tõnno, Henn Timm, Ain Järvalt, Teet Krause, Tõnu Feldmann, Helen Agasild, Helen Tammert, Jaana Salujõe, Helen Luup, Anu Kisand, Kersti Kangro, Evi Lill, Alo Laas, Kaire Toming, Ly Soone, Helen Gottlob, A. Tuvikene, S. Vilbaste, P. Pall, K. Piirsoo, M. Viik,  J. Melikize, R. Freiberg, I. Zemit, R. Kreitsberg, V. Kisand


 

 

Teema: Nr. SF0170006s08

2008- 2013
Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime suurjärvede ökosüsteemileUurimistöö selgitab limnoloogilisi ja paleolimnoloogilisi meetodeid kombineerides ning kaasaegset statistilist analüüsi ja sotsioloogilisi meetodeid rakendades inimtegevuse ja loodusjõudude (stressorite) koostoimet suurjärvede ökosüsteemidele. Projekti iseloomustab kompleksne ja interdistsiplinaarne lähenemine järvede muutuste põhjuste uurimisele, protsesside mittelineaarsuse, järskude režiimimuutuste ja erinevate bifurkatsiooniliste arenguteede selgitamisele. Innovatiivne on tööhüpoteeside kontrollimine Euroopa erinevates suurjärvedes toimuvate protsesside kõrvutamisega, kasutades kovariatiivstruktuuridega mitmemõõtmelisi ühismudeleid. Loodavad matemaatilised meetodid pakuvad huvi ka rahvusvahelisel tasemel. Projekti tulemused annavad uut fundamentaalteaduslikku teavet looduslike ning antropogeensete survetegurite mõjust ja interaktsioonist suurjärvedes ning on seega aktuaalsed ökoloogiliste riskide hindamisel ja unikaalseid ökosüsteeme säästva majandamispoliitika kujundamisel.


Projektis osalevad: Külli Kangur (vastutav täitja), Tõnu Möls, Andu Kangur, Reet Laugaste, Juta Haberman, Ervin Pihu, Helle Mäemets, Peeter Kangur, Tarmo Timm, Henn Timm, Margit Kumari, Evely Mälton, Lilian Freiberg, Marina Haldna, Kadi Palmik, Kätlin Blank, Kati Kangur, Kai Ginter, Olga Buhvestova