2010. aastal kaitstud tööd

Bakalaureus 3+2

 1. Aigi Irs. Nägemispuudega inimeste võimalused Eesti loodusturismis. Juhendajad Lea Sudakova, Aldo Kals
 2. Anni Haavakats. RMK Ilumetsa Looduskeskuse loodusharidusprogramm. Juhendajad Tiiu Kull, Airi Lokk
 3. Anu Metsniit. Loodusturismi võimalused Vilsandi Rahvuspargis. Juhendaja Ivar Sibul
 4. Evelin Käpa. Elva loodusturismi potentsiaal ja hetkeolukord. Juhendajad Karin Kaljund, Merili Aasma
 5. Helen Nagel. Rekreatsiooni võimalused Riigimetsa Majandamise Keskuse soodes olevatel matka- ja õpperadadel. Juhendaja Andres Jäärats
 6. Helena Semm. Linnuvaatlustornide seisukord Eestis ja parendamisvõimalused. Juhendajad Andres Kuresoo, Leho Luigujõe
 7. Inga Maršalok. Ida-Virumaa kaitsealuste üksikobjektide rakendamine loodusturismis. Juhendajad Anne Nurgamaa, Ingrid Kuligina
 8. Irina Kõivik. Turistide rahulolu loodusturismi korraldusega Meenikunno matkaraja näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 9. Jaana Põldoja. Kaitseala turism ja selle mõju kohalikule majandusele Soomaa rahvuspargi näitel. Juhendaja Aivar Ruukel
 10. Katrin Trumma. Ajaloolise Postitee välja arendamise võimalusi tuntud turismiobjektiks. Juhendajad Thea Kull, Reeli Kork
 11. Kristiina Soon. Võrumaa matkaradade kvaliteedi analüüs. Juhendaja Silja Kana
 12. Kristiina Veltmander. Loodusturismi võimalused ja metoodilised materjalid matkajuhile Muhu valla Kesse, Viire ja Võilaiul. Juhendajad Kadri Tüür, Kadri Tali
 13. Kärt Säre. Õietolmu mitmekesisus Eesti geobotaanilistes rajoonides. Juhendajad Vivika Meltsov, Tiiu Kull
 14. Liina Karrofeldt. Külastuse korraldamine kaitstavatel aladel. Juhendajad Lea Sudakova; Eerika Purgel
 15. Liina Laanemets. Mulgimaa jalgrattaraja eskiisprojekt. Juhendajad Silja Kana, Ly Laanemets
 16. Liisi Kört. Loodusturismi ja loodusgiidi teenuse arendamise võimalused Pühajärve SPA & Puhkekeskuses. Juhendajad Kaili Kattai, Merit Otsus
 17. Maarja Kask. Alam-Pedja looduskaitseala turismi ja vaba aja veetmise korraldus. Juhendajad Tiiu Kull, Riin Vare
 18. Maret Aasa. Šamanism loodusturismi rikastava faktorina. Juhendaja Argo Moor
 19. Marika Pihlakas. Rekreatsiooni võimalused Paljassaare poolsaarel. Juhendaja Kaja Peterson
 20. Marko Kiisküla. Kopra (Castor fiber L.) asustustihedus ja elupaigad Mädajõel. Juhendajad Nikolai Laanetu, Tiit Randveer
 21. Marko Soom. Lõhepüüdja Eesti jõgedel kui kalaturist. Juhendaja Teet Krause
 22. Meelis Sõukand. Säästva turismi areng Tartumaal vallajuhtide küsitlusuuringu põhjal. Juhendaja Lea Sudakova
 23. Merike Saarna. Alatskivi ja tema ümbruse kultuurmaastiku tähtsus kohaliku loodusturismi arengus. Juhendaja Kadi Karro
 24. Merike Udras. Võrumaa kui turismi sihtkoha areng ja loodusturismi võimalused. Juhendaja Lea Sudakova
 25. Monika Kreilis. Loodsuturismi võimalustest ja võimalikkusest Struuga luha piirkonnas. Juhendaja Kadri Tali
 26. Monika Tammiste. Vääriselupaikade mitmekesisus ja kaitse Eestis. Juhendaja Merit Otsus
 27. Priit Tomson. Kavadi matkaraja vaatetornile sobiva asukoha planeerimine GISi abil. Juhendaja Anne Kull
 28. Regiina Viinapuu. Loodushääled ja vaikus kui turismiobjekt. Juhendaja Malle Leht
 29. Riin Klade. Looduslike pühapaikadega seotud teadmiste ja suhtumiste kaardistamine Tartumaa ohvripuude ja hiiesalude näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 30. Risto Länts. Wilderness – tähendus ja tähtsus looduskaitses. Juhendaja Merit Otsus
 31. Signe Logina. Mahetoodangu kasutusvõimalused Setomaa turismi- ja toitlustusettevõtetes. Juhendaja Elen Peetsmann
 32. Tiit Juulik. Rannaküla turismi võimalused Lümanda vallas. Juhendajad Teet Krause, Stanislav Toropov
 33. Triin Sternhof. Eesti ja Islandi loodusturismi võimalused rahvusparkides. Juhendaja Thea Kull
 34. Triin Uffert. Soorajad Pärnumaal. Juhendaja Malle Leht
 35. Urmas Abel. Väike-konnakotka Aquila pomarina elupaigakasutuse varieeruvus Eestis Otepää looduspargi ja Loode-Tartumaa näitel. Juhendajad Ülo Väli, Tarmo Evestus
 36. Virve Tõnne. Hurmioru taimestik loodusturismi objektina. Juhendaja Tiiu Kull