Maastikukaitse ja -hoolduse eriala erialapraktika

Maastikukaitse ja -hoolduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased peavad õppe käigus sooritama erialapraktika. Erialapraktika sooritamise käigus saab üliõpilane ettekujutuse keskkonnakaitse, -korralduse ja loodushoiu praktilisest poolest. Üliõpilane puutub kokku erialaste reaalsete probleemidega ja ülesannetega.

  • Erialapraktika peab vastama õpitava eriala sisule
  • Erialapraktika kestus on 4-5 nädalat
  • Erialapraktika ainepunktide maht eeldab praktikakohas täiskohaga töötamist
  • Erialapraktika võib olla sooritatud mitmes osas, kuid see peab sisaldama vähemalt kolmenädalalist katkematut töötamist ühes töökohas
  • Erialapraktika kohta tuleb koostada praktika raport, mis kaitstakse sügissemestril

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil. Nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes on olemas erialapraktika kontaktisik (bakalaureuseastmes lektor Kadri Kask ja magistriastmes lektor Merle Ööpik), kellega saab praktikakoha valikul vajadusel nõu pidada.

Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses, omavalitsusüksuses või ettevõtteregistris registreeritud firmas erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud (vähemalt 5-aastane erialane töökogemus) praktiku järelvalvel ja juhendamisel.

Praktikakohaks võiks olla üks alljärgnevaist:
a) keskkonnakaitse, planeerimise ja/ või konsultatsioonifirma;
b) munitsipaaltasandi keskkonna-, arendus- ja planeerimis- või haljastusosakond;
c) riiklik või maakondlik keskkonna-, arendus- ja planeerimisosakond;
d) keskkonnaamet;
e) keskkonnahariduskeskused;
f) keskkonnaministeerium ja selle allasutused või mõne teise ministeeriumi keskkonnakaitse osakond;
g) kui praktikakohaks on muu asutus, tuleb see kooskõlastada keskkonnakaitse või maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhatajaga.

Link: Nimekiri üliõpilaste senistest praktikakohtadest.

Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika kontaktisikule järgmised dokumendid:
a) tõend praktikakohast (originaalkujul, jääb õppetooli);
b) praktikakoha esindajate poolt täidetud erialapraktika programmi täitmise ja praktikandi hindamise leht (kasutada spetsiaalset vormi );
c) lühike praktika raport (Raporti pikkus on 5-9 lk ja see koosneb praktika sisu ülevaatest - millega tegeldi - ja hinnangust erialasele kogemusele, mille praktika läbimine üliõpilasele andis). Link: Juhend praktika raporti kirjutamiseks

Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu. Praktika raport tuleb esitada vähemalt üks nädal enne seminaril esinemist. Praktika seminari(de) toimumise aeg leitakse seminaril esineda soovivate üliõpilaste ja vastutava õppejõu vahelisel kokkuleppel ja kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne seminari toimumise aega instituudi infokanalites. Link: Praktika raporti kaitsmise kord

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist vastavate ainete juurest!
PK.0689 Maastikuhoiu erialapraktika I (5EAP)
PK.0359 Maastikuhoiu erialapraktika II (5EAP)