< tagasi arengukava teksti juurde

PKI strateegilised eesmärgid

Strateegiline eesmärk

Kriitilised edutegurid Mõõdikud Taktikalised tegevused
TEADUS
Teadusvaldkondade jätkusuutlikkus

Teadus- ja arendusprojektide mahu suurendamine, eriti ettevõtetega koostöös läbiviidavate projektide arvu ja mahu suurendamine.

Institutsionaalse uurimistoetuse projektide (IUT) arv ja maht, personaalsete uurimistoetuste (PUT) arv ja maht, põllumajandusministeeriumi, KIK jm teadus- ja arenduslepingute arv ning maht, ettevõtjatega sõlmitud rakendusuuringute lepingute arv ja maht. PKI osalusega Euroopa innovatsioonipartnerluse  (EIP) töörühmade arv. Struktuuriüksuste juhtide jälgitavate nõudmiste kehtestamine töötajatele (kohustus kirjutada projektitaotlusi jms). Erilise tähelepanu pööramine taotluste kvaliteedile. Uurimisrühmade kriitilise massi tagamine. Kõik akadeemilised töötajad peavad osalema valimisperioodi jooksul projektitaotluste koostamisel. Projektide taotlemist puudutava informatsiooni arvestamine kandidaatide hindamisel.
Euroopa innovatsioonipartnerluse  (EIP) töörühmade moodustamine ning aktiivne tegevus koostöös konsulentide ja ettevõtjatega.
  Liidrid – konkurentsivõimeliste liidrite olemasolu osakondades ja vastutusvaldkondades. IUT põhitäitjaks kvalifitseeruvate töötajate arv. Järjepidev töö tulevaste liidrite kasvatamisel (noorte teadlaste pidev kaasamine struktuuriüksuste ja instituudi töösse – osalemine strateegiliste küsimuste arutamisel, projektide taotlemisel jms). Välisspetsialistide kaasamine PKI teadusprojektidesse.
  Rahvusvahelise mobiilsuse suurendamine ja aktiivne osalemine rahvusvahelistes koostöövõrgustikes; osalemine rahvusvahelistes teadusprojektides (rahvusvaheline koostöö). Koostöövõrgustikes osalevate teadlaste ja uurimisrühmade arv, välis- ja kaasjuhendamiste arv, rahvusvaheliste teadusprojektide rahaline maht ja arv. Süstemaatiline töö väliskontaktide loomiseks ja arendamiseks. Osalemine rahvusvahelistes projektimeeskondades, väliskontaktide tihendamine. Toetavate teenuste pakkumine (projektide taotlemine ja majandamine).
  Mõjukate teadusartiklite osakaalu suurendamine Tsiteeritavus, H-indeks Suurema mõjuteguriga ajakirjades publitseerimine. Publitseerimist puudutavate nõuete täitmise pidev jälgimine (aastaaruannete analüüs, artiklite arv inimese kohta osakondade võrdluses).
  Doktoriõpe (järelkasv) ja pädevad juhendajad Kaitstud doktoritööde arv, IUT põhitäitjaks kvalifitseeruvate töötajate arv. Instituut tagab doktorantide (sh väljaspool ülikooli töötavate) kvaliteetse juhendamise ning kaasab doktorandid teadus- ja arendustegevusse Soodustada spetsialiseerumist alates magistrantuurist, kraadiõppurite motiveerimine, personaalse arengu programmid, maksimaalne tähelepanu kraadiõppe teemadele; koostöö riigiasutuste, erasektori ja omavalitsustega. Noorte kaasamine projektide taotlemisse ja elluviimisse. Tugiteenuste pakkumine. Õppejõudude ja teadlaste vahetus.
  Teadustaristu Teadustaristu ühiskasutuse soodustamine Teaduslaborite väljaehitamine taastuvate loodusvarade teaduskeskuses, Polli Aiandusuuringute Keskuses ja Limnoloogiakeskuses ning Järvseljal, välibaaside arendamine Rõhul ja Puhtus. Laboratoorse võimekuse tutvustamine instituudis ja ülikoolis
Tunnustatud kompetentsikeskus oma tegevusvaldkonnas (ühiskonnas, rahvusvaheliselt) Töörühmade vaheline tööjaotus (teadus – õppetöö – innovatsioon) Ühisseminaride ja koostööprojektide arv Vastutusvaldkondade arengukavade koostamine ja elluviimine, meeskonnaliikmete pädevuse kaardistamine ning analüüs. Töörühmade vahelise koostöö toetamine (ühisseminaride ja taastuvate loodusvarade teadusekeskuse aastapäevaseminaride korraldamine).
Vastutajad: PKI direktor, teadusnõukogu esimees
PKI kui Eesti looduse mitmekülgse tundmise keskus Loodusteaduslike kogude, EMÜ mullamuuseumi ja EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumi arendamine Kogude teaduskasutus, EMÜ mullamuuseumi ja EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumi külastatavus. EMÜ kogude arengukava elluviimine, tänapäevaste kogude uurimise ja täiendamise tingimuste loomine. Kogude digitaliseerimine. EMÜ mullamuuseumi ja EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumi arendamine aktiivseteks külastuskeskusteks.
Alus- ja rakendusuuringute väärtustamine Partnerlussidemed ettevõtetega Rahastamisallikate mitmekesisus, ettevõtetega seotud lepingute maht ja arv Ettevõtetega kontaktide tihendamine. Ettevõtetele suunatud teenuste välja arendamine ja turundamine. Koostöös ettevõtetega teadmistepõhise tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse edendamine Pollis. Ettevõtete poolt tellitavate põldkatsete arendamine Rõhu katsebaasis ning tootmiskatsete korraldamine ettevõtete juures
ÕPPETÖÖ
Parim võimalik õpikeskkond üliõpilastele Praktilise õppe osakaal Üliõpilaste rahuloluuuringud, tagasiside perioodilistelt kokkusaamistelt üliõpilastega. Ettevõtetega sõlmitud praktikalepingute ja nendest tulenevate praktikakohtade arv. Praktilise õppe tagamine sellises mahus, mis kindlustab lõpetajate vajalikud oskused edukaks toimetulekuks tööturul.
Rahastuse võimaluste leidmine õppeekskursioonide tegemiseks
Õppelaborite ajakohastamine.
Praktikaettevõtete lepingute uuendamine, partnerettevõtete arvu laiendamine.
Vastutajad: õppedirektor, õppekava juhid
Üliõpilaste omaosaluse põhimõtete ühtlustamine õppe-ekskursioonide korraldamisel.
Välibaaside ajakohastamine ja nende kasutamine õppetöös.
  Teabevahetus Üliõpilaste rahuloluuuringute analüüs (korraldatakse koostöös üliõpilastega) Kogu üliõpilastele vajaliku teabe on PKI õppejõud õigel ajal ÕIS-i sisestanud. Nõudes üliõpilaselt tähtaegadest kinnipidamist, võtab instituut ka vastutuse omapoolse teabevahetuse tagamiseks. Nõude täitmist kontrollivad regulaarselt õppekorraldusspetsialistid.
Vastutaja: õppedirektor
PKI lõputööde kaitsmise korra ühtlustamine
  Motiveeriv õpikeskkond Üliõpilaste rahuloluuuringute analüüs Praktiseerijate kaasamine, õppetöö mitmekesistamine. Vastutajad: õppekavajuhid
PKI raamatukogu ja virgestusalade arendamine õppehoonetes.
Vastutajad: PKI direktor, õppedirektor
  Üliõpilaste eneseteostusvõimalused Projektide teostamisse ja muudesse praktilistesse tegevustesse kaasatud üliõpilaste arv, üliõpilaste poolt korraldatud ürituste arv Üliõpilaste kaasamine instituudi tegevusse.
Vastutajad: osakondade juhatajad
NPK klubi, KÜS-i tegevuse (ekskursioonid, üritused, jne) toetamine instituudi poolt.
Parimad üliõpilased, sissastujate head eeldused Valdkonna populariseerimine noorte seas (looduse ja põllumajanduse tundmaõpetamine). Erialade reklaamimine Sisseastujate keskmise hinde tõus. Võimalike sisseastujate teadmised meie erialadest. Sisseastujate tase Elus teadus – doktorantide teadust populariseeriv tegevus gümnaasiumides.
Gümnaasiumiõpetajatele ja õpilastele teabepäevade korraldamine.
Vastutajad: direktor, õppedirektor, õppespetsialist + osakondade juhid
Töö erialaõpetajate seltside abil.

Suhtlemine ajakirjandusega.
Kõigi erialade igakülgne tutvustamine (sh kodulehe kaasajastamine).
Magistriõppe reklaamimine bakalaureuseastme tudengite seas.
Kindlate külastuspäevade sisseviimine ja gümnaasiumiõpilastele külastuspäevade korraldamine.
Vastutajad: õppedirektor, õppekorraldusspetsialistid, osakonnad
Õppetöö hea kvaliteet Toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem Üliõpilaste rahuloluuuringu ja ÕIS-i tagasiside analüüs. Personali valimine lähtuvalt ametinõuetest. Kaebuste korral õppetöö jälgimine. Kaebuste ja hinnangute arvestamine ametisse valimisel.
Vastutaja: PKI nõukogu.
Aastaks 2015 on kõik valitavad õppejõud alates lektorist doktorikraadiga.
  Teaduspõhine õpe Arvamusküsitlused (üliõpilaste rahuloluuuringud). Uurimisprojektides osalevate üliõpilaste arv. Kaitstud dissertatsioonid. Teadusprojektide rahaline maht ja arv Parimate olemasolevate pädevate töötajate (sh teadlaste) kaasamine õppetöösse.
Kraadiõppurite kaasamine teadusprojektidesse.
Iga õppejõud osaleb teadusprojektides.
  Aiakohased ainepassid (ajajaotusplaanid, hindamiskriteeriumid), korralik tunniplaan Kõikide loetavate ainete hindamiskriteeriumid ja ajaplaanid on ÕIS-is olemas. Korrektsete tunniplaanide olemasolu ja õigeaegne kättesaadavus. Luua jälgimissüsteem ainepasside ja tunniplaanide ajakohasuse hindamiseks. Süsteemi toimimist jälgib õppekorraldusspetsialist.
Vastutajad: õppedirektor, õppejõud
  Õppetöö seotus tööandjatega, mentorid Õppetöösse kaasatud praktikute arv. Praktikute osalemine praktiliste õppeülesannete juhendamisel, hindamisel, tagasiside andmisel. Tegevspetsialistide kaasamine õppetöösse (pidev protsess).
  Õppetöö rahastamine Õppe-eelarve rahaline maht õppekava kohta Õppejõudude koormuse optimeerimine, teadurite õppetöö kohustus.
Konkurendi juures töö tegemine loa alusel, sh koolides, ka juhendamine.
  Olemasolevate õppekavade analüüs ja ajakohastamine, vajaduse korral vanade põhjal uute väljatöötamine Õppekavadel õppivate üliõpilaste arv Õppekavade pidev ajakohastamine, sh koostöös vilistlaste ja erialaseltsidega lähtuvalt õppekavade kvaliteedikriteeriumitest.
Õppekavade jätkusuutlikkuse analüüs.
Vastutajad: õppedirektor, õppekavade juhid
  Õppekirjandus, sh eestikeelne õppematerjal Koostatud ja avaldatud õppekirjanduse maht Erinevate võimaluste leidmine õppekirjanduse koostamiseks ja avaldamiseks.
  Seminaride osakaalu suurendamine Seminaride arv/osatähtsus, välisesinejate arv seminarides Õppekavade täiustamine, ajakohaste õppemeetodite rakendamine.
  Õppetöö rahvusvahelisus Välisõppejõudude arv ja nende õppetöö maht, rahvusvaheliste õppekursuste arv, võõrkeelsete õppekavade arv, koostööpartnerite arv, üliõpilasvahetuse intensiivsus. Välisõppejõudude ja -teadlaste kaasamine õppetöösse.
Rahataotluste koostamine rahvusvahelistele jm fondidele.
Võõrkeelsete õppekavade ja õppeainete arendamine.
Koostööpartnerite leidmine välisülikoolidest. Võõrkeelsete ainemoodulite loomine ja rahvusvaheliste suvekoolide korraldamine.
Tihe side tööandjate, erialaorganisatsioonide ja vilistlastega Aktiivne ja regulaarne kontakt sektori ettevõtetega (vilistlaste ja erialaorganisatsioonidega) Koostöölepingute arv Regulaarne kontakt vilistlaste ja erialaorganisatsioonidega.
Süsteemne kontaktide loomine ja hoidmine.
Lisavahendite kaasamine.
Ettevõtluse finantseerimisel stipendiumiprogrammide käivitamine üliõpilastele, õppejõududele/teaduritele.
Õppekavade arendamine koostöös ettevõtlusega.
Avatud uste päev ettevõtjatele.
Karjääripäev tudengitele.
Vastutaja: direktor
ÜLDISED VÄÄRTUSED. SIDUSUS ÜHISKONNAGAÜLDISED VÄÄRTUSED. SIDUSUS ÜHISKONNAGA
Töötajate ja üliõpilaste hea omavaheline koostöö instituudi ning ülikooli arendamisel Töötajate ja üliõpilaste informeeritus instituudis ning ülikoolis toimuvast Tagasisideuuringud Teabevahetuse parandamine ülikooli ja instituudi tasandil. Struktuuriüksuste juhtide vastutuse suurendamine töötajate teavitamisel (teabevahetuse parandamine struktuuriüksuste siseselt).
Teabelevi käsuliinide väljatöötamine
  Üliõpilaste kaasatus  ja järelkasvu tagamine Instituudi tegevusega seotud üliõpilaste arv. Süstemaatiline üliõpilaste kaasamise võimaluste analüüs.
Üliõpilaste teavitamine instituudis toimuvast teadustööst.
Üliõpilaste kaasamine projektide elluviimise protsessi.
Võimaluste pakkumine üliõpilastele töötamiseks ülikooli juures.
Ülikoolisisese „tegijalt tudengile” korraldamine.
Aktiivsem koostöö kursusevanematega.
Teadusele orienteeritud üliõpilaste varajane integreerimine teadusprojektidesse. PKI kui hea tööandja maine kujundamine
  Töötajate motiveeritus Tagasisideuuringud. Arenguvestlused Tunnustusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine.
Vastutaja: instituudi juhtkond
  Oma ülikooli väärtustamine Tagasisideuuringud Hooliv suhtumine oma ülikooli.
Aktiivne osavõtt ülikooli korraldatavatest üritustest.
  Sotsiaalne sidusus (töötajad, üliõpilased) Ühisürituste arv PKI tudengite mälumängu algatamine (juhtkond koostöös organisatsioonidega), nn järelkasvu päeva sisseviimine (üliõpilased ühel päeval õppetööd läbi viima), talgud, toomapäeva pidu, muud ühisüritused.
Taristu edasiarendamine, PKI koondumine taastuvate loodusvarade teaduskeskusesse ja kokkukasvamine Investeeringud Investeeringute maht EMÜ investeeringute kava ja ruumilise paiknemise arengukava elluviimine.
  Taristu ühiskasutus Paralleelstruktuuride puudumine. Osakondade vahelised ühislepingud, publikatsioonid Õpperuumide ühiskasutuse planeerimine. Õpperuumide kasutusintensiivsuse optimeerimine. Instituudi ja struktuuriüksuste tasandil osutatavate teenuste nimekirja väljatöötamine (sise- ja väliskasutuseks).
Instituudi tuntus. Ülikoolist väljapoole suunatud tegevuste edendamine Arvamusliidrite olemasolu. Teadus- ja arendustegevuse populariseerimine Oma tegevusvaldkonda tutvustavate, analüütiliste, üldpoliitiliste jms artiklite arv ajakirjades ja ajalehtedes, avalike esinemiste arv, kuulumine erialanõukogudesse jms. Avaldatud käsiraamatute ja monograafiate arv Meediaväljaannete teavitamine oma plaanidest ja tegevustest.
Ajakirjanikele instituudi teabepäevade korraldamine.
Vastutajad: instituudi juhtkond, osakondade juhid
  Täiendusõpe ja konsultatsiooniteenus Kursustel osalejate ja läbiviidud koolituste arv, osutatud teenuste maht Täiendusõppe kursuste loomine ning nende aktiivne pakkumine riigiametnikele, tipp-põllumeestele, keskkonnaspetsialistidele.
Täiendusõppeks sobilike õppevormide ja moodulite arendamine.
Tihedam koostöö Avatud Ülikooliga.
  Strateegiline koostöö ettevõtlussektoriga Rakenduslike ühisprojektide arv Alus- ja rakendusuuringute töörühmade integreerimine.
Osalemine projektikonkurssidel.
Konsultatsiooniteenuste arendamine innovatsiooni toetamiseks oma tegevusvaldkonnas.

< tagasi arengukava teksti juurde