2019

Birgit Pai Kapsakahjurite ja kasurite arvukus ja dünaamika keskvalmival ja hilisel peakapsal (Brassica oleraceae var. capitata f. alba). Juhendajad: Luule Metspalu, PhD, Angela Ploomi, PhD, Katrin Jõgar, PhD.

Agnes Soosaar Küüslaugupulbri (Allium sativum L.) ja aed-liivatee (Thymus vulgaris L.) eeterliku õli mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) röövikute toitumisele. Juhendajad: Katrin Jõgar, PhD, Angela Ploomi, PhD.

Kaarel Pent Pestitsiidi dimetoaat mõju nosematoosiga nakatatud meemesilaste ainevahetuse tasemele ja suremusele. Juhendajad: Reet Karise, PhD, Risto Raimets, MSc.

Silva Sulg Kõdra- ja varre-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tase talirapsil. Juhendaja: Eve Veromann, PhD.

Kristiina Aab Indutseeritud insektitsiidi resistentsus kirju-ketasjooksikul. Juhendajad: doktorant Karin Nurme, Anne Must, PhD, Enno Merivee, PhD.

Kristin Tärn Pestistsiidide subletaalsete dooside mõju suur-kapsaliblika(Pieris brassicae L.) röövikute toitumisele. Juhendaja: Katrin Jõgar, PhD.

 

2018

Elen Kuningas Kimalaste (Bombus spp. L.) arvukuse muutused punasel ristikul (Trifolium pratense L.). Juhendaja: Marika Mänd, PhD.

Eveli Eliaser Naeri-hiilamardikate (Brassicogethes aenus Fab.) ja tolmeldajate nakatumine entomopatogeense seenega Beauveria bassiana kasutades preparaati BotaniGard 22WP rapsil (Brassica napus L.). Juhendajad: Marika Mänd, PhD, Reet Karise, PhD.

Kelly Mölder Maakasutustüüpide mõju kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjele aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) istandikes. Juhendajad: Marika Mänd, PhD, Reet Karise, PhD, Anna Bontšutšnaja, MSc.

Pille-Riin Meltsas Püünistaimed maakirpude tõrjes. Juhendajad: Luule Metspalu, PhD, Katrin Jõgar, PhD, Angela Ploomi, PhD.

Sandra Jürgens Ristõieliste kultuuride sobivus olulisematele rapsikahjuritele ning parasitoididele. Juhendajad: Luule Metspalu, PhD, Katrin Jõgar, PhD, Angela Ploomi, PhD.

Kätlyn Kaart Hiilamardika erinevate põlvkondade arvukused ja toidutaimede eelistused. Juhendaja: Eve Veromann, PhD.

Triin Lõhmus Naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) lõhnaeelistuste käitumiskatse ja lõhnapüünise tõhusus. Juhendajad: Eve Veromann, PhD, Gabriella Kovács, MSc.

 

2017

Sigmar Naudi Pestitsiidide tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi mõju mesilasemade arengule magistrikraad. Juhendajad: Marika Mänd, PhD, Reet Karise, PhD, Risto Raimets, MSc.

Kadri Laugen Küüslauguekstraktide mõju maakirpude arvukusele ja liigilisele koosseisule, magistrikraad. Juhendajad: Luule Metspalu, PhD, Angela Ploomi, PhD, Katrin Jõgar, PhD.

Elen Horeva Küüslauguekstraktide toime naerikahjuritele. Juhendajad: Angela Ploomi, PhD, Katrin Jõgar, PhD.

Kertrud Jaeski Arbuskulaar-mükoriissete seente inokulatsiooni mõju kartuli saagikusele ja haiguskindlusele, magistrikraad. Juhendaja: Kaire Loit, MSc.

Maris Pritson Kiletiivaliste parasitoidide (Apocrita: Parasitica) arvukus ja taksonoomiline mitmekesisus talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil. Juhendaja: Eve Veromann, PhD.

Gerda Arras Naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) talvitunud ja uue põlvkonna arvukuse erinevused ja nende toidutaimede eelistused. Juhendajad: Eve Veromann, PhD, Gabriella Kovács, MSc.

Kairi Sosare Talvitunud parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis erinevatel kultuurpõlluga piirnevatel maastikuelementidel. Juhendaja: Eve Veromann, PhD.

Kertu Kannumäe Üliõpilaste ja töötajate valmisolek jäätmete sorteerimiseks Eesti Maaülikoolis. Juhendajad: Mait Kriipsalu, PhD, Elen Peetsmann, MSc.

Rainer Heinsar Mineraalväetiste mõju arbuskulaarmükoriissete seente liigirikkusele ja mitmekesisusele mullas. Juhendaja: Liina Soonvald, MSc.

 

2016

Kristiina Aru Insektitsiidsete preparaatide toime suur-süsijooksikule (Pterostichus niger Schall.) Juhendajad: Ivar Sibul, PhD, Irja Kivimägi, Phd, Angela Ploomi, PhD.

Anna Bontšutšnaja Tunnelkasvuhoone mõju kimalaste korjekäitumisele ja aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) saagi kujunemisele. Juhendajad: Gerit Dreyersdorff, MSc, Reet Karise, PhD ja professor Marika Mänd.

Kert Kiis Maakirbud (Chrysomelidae: Alticinae) ristõielistel köögiviljakultuuridel. Juhendajad: Luule Metspalu, PhD ja Katrin Jõgar, PhD.

Kätlin Rannamäe Seltsilistaimede mõju kapsakahjurite arvukusele ja nende parasiteeruse tasemele. Juhendajad: Eve Veromann, Phd ja Riina Kaasik, PhD.

Kristiina Timma Maastikuelemendi mõju röövtoiduliste lülijalgsete arvukusele talirapsi põllul. Juhendajad: Eve Veromann, PhD ja Riina Kaasik, PhD.

Ingrid Tamla Maastiku mõju mesilaselaadsete arvukusele talirapsi põllul ja rapsi võit tolmeldamisest. Juhendajad: Eve Veromann, Phd ja Riina Kaasik, PhD.

Kaia Treier Röövtoiduliste lülijalgsete arvukus ja mitmekesisus põllumajandusmaastiku elementidel. Juhendajad: Eve Veromann, PhD ja Riina Kaasik, PhD.

Kati Zoobel Energia tootmine lamminiitude heina põletamisel - kliima soojenemise potentsiaali muutus läbi olelusringi. Juhendaja: Sirli Pehme, MSc.

 

2015

Ann Jegi Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjes. Juhendajad: Marika Mänd. PhD ja Reet Karise, PhD.

Krista Kortspärn Hiilamardikate (Meligethes spp) eelistused ristõielistele õlikultuuridele; naeri-hiilamardika (M. aeneus) resistentsuse monitooring. Juhendajad: Luule Metspalu, PhD, Eve Veromann, PhD, Riina Kaasik, PhD ja Gabriella Kovacs, MSc.

Leana Lõhmus Tolmeldajate arvukus ja liigiline mitmekesisus talirapsi põllul ja sellega piirnevatel maastikuelementidel. Juhendajad: Riina Kaasik, PhD ja Eve Veromann, PhD.

Maarja Männiste Talvituvate röövtodiuliste lülijalgsete koosseis erinevatel põllumajandusmaastiku elementidel. Juhendajad: Eve Veromann, PhD ja Gabriella Kovacs, MSc.

Risto Raimets Pestitsiidide tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli mõju kimalaste füsioloogiale ja suremusele. Juhendajad: Marika Mänd, Phd ja Reet Karise, PhD.

Kersti Soovik Insektitsiidide mõju jooksiklaste lõhnaorienteerumisele. Juhendajad: Ivar Sibul, PhD, Irja Kivimägi, Phd, Angela Ploomi, PhD.Diana Peedel Kas talirapsi põlluga piirnevad maastikuelemendid mõjutavad naeri-hiilamardika arvukust ja parasiteerituse taset? Juhendajad: Riina Kaasik, PhD ja Eve Veromann, PhD.

Maiu Talu NeemAzal T/S vähendatud dooside mõju valge peakapsaga seotud putukate arvukusele. Juhendajad: Katrin Jõgar, PhD ja Angela Ploomi, PhD.

Laura Tiirmaa Päevased muutused kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmukorjes aedmaasika õitsemisperioodil. Juhendajad: Marika Mänd, Phd ja Reet Karise, PhD.

Annemai Tuvike Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 2014. aastal. Juhendajad: Elen Peetsmann, MSc ja Jana Adari, MSc.

Triin Viilvere Eesti inimeste suhtumine geneetiliselt muundatud organismidesse ja teadlikkus keskkonnamõjudest. Juhendajad: Eve Veromann, PhD ja Elen Peetsmann, MSc.

Piret Väinsalu Päideroo kasvatamine mahajäetud turbakaevandusalal biogaasi tootmise eesmärgil – keskkonnamõjud läbi olelusringi. Juhendajad: Janika Laht, MSc ja Sirli Pehme, MSc.

 

2014 

Heili Kaasiku Varroalesta esinemine erineva intensiivsusega põllumajandusmaastikes: pestitsiidi jääkide mõju. Juhendajad: Indrek Keres, PhD ja Reet Karise, PhD.

Kerti Kera Meemesilaste Apis mellifera L. ja karukimalaste Bombus terrestris L. effektiivsuse võrdlus preparaadi Prestop Mix siirutajatena aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.). Juhendajad: Marika Mänd, PhD ja Reet Karise, PhD.

Janne Mölder Erinevate maastikuelementide mõju naeri-hiilamardika arvukusele ja vastsete parasiteerituse tasemele talirapsil. Juhendajad: Eve Veromann, PhD ja Riina Kaasik, PhD.

Tiina Rehema Mõne insektitsiidi toime ümarselg-süsijooksikule (Pterostichus aethiops Panz.) Juhendajad: Angela Ploomi, Irja Kivimägi, Phd ja Ivar Sibul, PhD.

Reeli Remmelgas Kartulimardika erinevate arengujärkude külmataluvus. Juhendaja: Külli Hiiesaar, PhD.

Jakuš Stefani Püretroidi subletaalse doosiga korduvtöötlemise mõju süsi.ketasjooksiku lokomotoorsele aktiivsusele. Juhendajad: Enno Merivee, PhD ja Ene Tooming, MSc.Egle Soosaar Kimalaste Bombus terrestris L. efektiivsus vektorina hahkhallituse biotõrjes aedmaasikal tarru toodud õietolmu analüüsi põhjal. Juhendajad: Marika Mänd, PhD ja Reet Karise, PhD.

Liis Vaino Maastikuelementide mõju tolmeldajate arvukusele põllumajandusmaastikus. Juhendajad: Eve Veromann, PhD ja Gabriella Kovacs, MSc.

 

2013

Jana Adari Suvirapsi kasvatamise keskkonnamõjude hindamine läbi olelusringi analüüsi. Juhendajad: Sirli Pehme, MSc ja Janika Laht, MSc.

Kadi Blumberg  Püretroidse insektitsiidi Fastac 50EC subletaalne toime üld- ja lokomotoorsele aktiivsusele süsi-ketasjooksikul Platynus assimilis (Coleoptera: Carabidae)  Juhendajad: Ene Tooming, MSc ja Enno Merivee, PhD.

Gerit Dreyersdorff  Konkureerivate toidutaimede mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes karukimalaste (Bombus terrestris L.) ja meemesilaste (Apis mellifera L.) näitel  Juhendajad: prof. Marika Mänd ja Reet Karise, PhD.

Maarika Pant MEEMESILASTE (Apis mellifera L.) JA KARUKIMALASTE (Bombus terrestris L.) EFEKTIIVSUS HAHKHALLITUSE (Botrytis cinerea Pers.) BIOLOOGILISES TÕRJES AEDMAASIKAL (Fragaria x ananassa Duch.). Juhendajad: Marika Mänd, PhD ja Riin Muljar, MSc.

Kristin  Pannerlein  Pestitsiidide subletaalsete dooside ning nende segu mõju karukimalase (Bombus terrestris L.) hingamisfüsioloogiale. Juhendaja  Reet Karise, PhD.

Piibe Post  Hiilamardikate (Meligethes aeneus Fab) munemiseelistused erinevatel ristõielistel kultuuridel - püüniskultuuri strateegia väljatöötamiseks suvirapsil  Juhendajad: dots. Eve Veromann, Riina Kaasik, MSc, Gabriella Kovács, MSc.

Liisi Vassar  Eesti inimese teadlikkus toidutootmisega  kaasnevatest keskkonnamõjudest. Juhendajad: Sirli Pehme, MSc ja dots. Eve Veromann.

Kajari Virnhoff  Mõne taimetõmmise mõju süsi-ketasjooksiku (Platynus assimilis Payk.) füsioloogilisele seisundile.  Juhendajad: Irja Kivimägi, PhD ja Angela Ploomi, PhD.

 

2012

Maret Susi  Hariliku humala (Humulus lupulus L.) ekstrakti järelmõju suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) nukkude füsioloogilisele seisundile. Juhendajad: van. teadur L. Metspalu, teadur/dotsent K. Jõgar.

Krista Nurk  Lämmastik- ja alternatiivväetiste mõju taimehaiguste esinemisele ning lehetunnustele suvinisul. Juhendajad: lektor E. Runno-Paurson, teadur L. Hallik.

Jaak Flink  Lämmastikväetise mõju talirapsil putukkahjuritele, nende parasitoididele ja taimehaigustele. Juhendajad: dotsent/teadur E. Veromann, teadur M. Toome.

Kätlin Laats  Kartulimardika (Leptinotarsa declemlineata Say) areng, talvitumine ja külmataluvus. Juhendaja: van. teadur K. Hiiesaar.

Mariliis Soodla Hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers. ) biotõrje aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.): meemesilaste (Apis mellifera L.) efektiivsus. Juhendajad: prof. M. Mänd, doktorant R. Muljar.

Liisi Leppind  Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) ja kapsaöölase (Mamestra brassicae L.) röövikute toidutaimede valik. Juhendaja: teadur/dotsent K. Jõgar.

Kristi Keskla  Humalaekstrakti mõju kartulimardikale (Leptinotarsa decemlineata Say.). Juhedaja: teadur A. Ploomi, doktorant I. Kivimägi.

 

2011

Piret Matto  Lämmastiku ja toidutaimede mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) nukkude talvitumisele. Juhendajad: teadur/dotsent K. Jõgar, van.teadur L. Metspalu.

Karin Praks  Meemesilaste (Apis mellifera L.) kasutamine hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.). Juhendajad: prof. M. Mänd, doktorant R. Muljar.

Natalja Frorip  Kirju-ketasjooksiku antennaalsete maitseharjaste neurofüsioloogiline reaktsioon taimsetele suhkrutele ja suhkrualkoholidele. Juhendajad: van.teadur E.Merivee, teadur A. Must

Teele Vaarak  Loodusliku taimikuga põlluserva mõju teraviljapõllul lülijalgsete arvukusele ja liigilisele mitmekesisusele. Juhendajad: teadur A. Ploomi, dokrorant I.Kivimägi.

Kristel Filippov  Seltsilistaimede mõju kapsakoi (Plutella xylostella) arvukusele ja tema parasitoidide liigilisele koosseisule ning arvukusele valgel peakapsal (Brassica oleracea var. capitata). Juhendajad: dotsent/teadur E. Veromann, doktorant R. Kaasik.

Ene Tooming Tume-viljanaksuri antennaalsete maitseharjaste elektrofüsioloogiline reaktsioon taimsetele suhkrutele. Juhendajad: van.teadur E. Merivee, teadur A. Must

Tuuli Vaarak  Külvatud põlluservariba mõju teraviljapõllul lülijalgsete arvukusele ja liigilisele mitmekesisusele. Juhendajad: teadur A. Ploomi, doktorant I. Kivimägi.

Alice Aav  Kartulisortide lehemädanikukindlus ja Phytophtora infestans sugulise paljunemise esinemise mõju kartulikasvatusele. Juhendaja: lektor E. Runno-Paurson

Ailiis Põllu  Biofungitsiidi Prestop Mix mõju kimalase (Bombus terrestris  L.) ainevahetusele. Juhendajad: prof. M. Mänd, doktorant R. Muljar.

 

2010

Egle Jakin  Kahjurite liigiline koosseis ja arvukus erinevatel ristõielistel köögiviljakultuuridel. Juhendajad: L. Metspalu ja K. Jõgar

Piret Maalepp Toidutaimede mõju kapsaöölase (Mamestra brassicae L.) arengule ja nukkude talvitumisele. Juhendajad: L. Metspalu

Teivi Miil  Hiilamardika erinevate õlikultuuride valik väiksemahulistes põldkatsetes. Juhendajad: L. Metspalu ja A. Ploomi

Age Parm  Naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus L.) külmataluvuse sesoonne dünaamika ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja: K. Hiiesaar

Viljar Peips  Lämmastikväetise mõju rapsi kahjurite arvukusele ja nende parasiteerituse tasemele. Juhendaja: E. Veromann

Liisa Vihmand  Jooksiklaste arvukus erinevatel kultuuridel sõltuvalt kasvatustingimustest. Juhendajad: A. Luik ja M. Kruus

 

2009

Katrin Drenkhan  Neem EC mõju karukimalase Bombus terrestris korjekäitumisele. Juhendajad: M. Mänd ja R. Karise

Annika Isand  Naeri-hiilamardika Meligethes aeneus F. allajahtumisvõime ja külmataluvus (Coleoptera, Nitidulidae). Juhendajad: K. Hiiesaar ja L. Metspalu

Riina Kaasik  Mädarõika maakirbu Phyllotreta armoracia Koch. (Chrysomelidae, Phyllotreta) allajahtumisvõimet ja külmataluvust mõjutavad faktorid. Juhendaja: K.Hiiesaar

Ketlin Liiv  Kimalaste hingamisrütmid: individuaalne varieeruvus. Juhendajad: M. Mänd ja R. Karise

Liina Loorits  Botaaniline insektitsiid Neem-Azal T/S kapsakahjurite tõrjes 2006-2008.  Juhendajad: L. Metspalu ja K. Jõgar

Helina Märtmann  Metsa süsijooksiku Pterostichus oblongopunctatus (F., 1787) antennaalsete maitseharjaste elektrofüsioloogiline reaktsioon taimsetele suhkrutele. Juhendajad: Enno Merivee ja Anne Must 

Elina Toomla  Uute Eesti musta sõstra sortide viljastumine ja saagi kujunemine. Juhendajad: M. Mänd ja A. Kikas

Reelika Luhtaru Taimekaitsevahendite majanduslik efektiivsus tava- ja mahetaimekasvatuses. Juhendaja: dotsent Ü. Lauk

 

2008

Irja Kivimägi  Mõnede jooksiklaste (Coleoptera, Carabidae) külmakindluse sesoonne dünaamika. Juhendajad: teadur A. Ploomi, prof. A. Luik

Reeda Kaal  Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse seire erineva tootmisviisiga taludes. Juhendaja prof. M. Mänd

Sirli Pehme  Eesti tarbija teadlikkus ja suhtumine mahetoitu. Juhendaja prof. A. Luik

Elen Peetsman  Mahepõllumajanduslik turustamine Eestis. Juhendaja prof. A. Luik

Anastasja Tihhonova  Keemise umbrohutõrje võimalusi valge peakapsa kasvatamisel. Juhendaja dots. Ü. Lauk

Riin Muljar  Hariliku maakirbu (Phyllotreta undulata) allajahtumisvõimet  mõjutavad tegurid. Juhendaja v.-teadur K. Hiiesaar

 
2007
 
Maria Gri¹akova  Mõne liblikkahjuri keskkonnasäästliku tõrje võimalusi. Juhendajad: Luule Metspalu ja Katrin Jõgar.

Liivika Lummo  Üheaastaste dekoratiivtaimede liigid ja sordid kimalaste toidutaimedena. Juhendajad: M. Mänd, S. Vabrit

Andres Rebane  Lehekaudse väetamise ja sortide mõju suvirapsi õite nektariproduktsioonile. Juhendaja: M. Mänd

Merilin Saksing  Vähendatud herbitsiidiannuste ja nende segude kasutamise võimalustest söögipeedil. Juhendaja: Ü. Lauk

Triin Varul  Kulupõlengu mõju põllumaastike sipelga asurkondadele. Juhendaja: A-J. Martin

Mart Laugis  Niidumurelane (Lasius flavus) põllumajandusmaastikes ja sipelgate tõrje. Juhendaja: A-J. Martin

Jaano Loodus  Mullamurelane (Lasius niger) põllumajandusmaastikes, tema pesade areng ja tõrje. Juhendaja: A-J. Martin.

Maris Saarniit  Kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus assimilis Paykull) ja tema kiletiivalsied parasitoidid suvi- ja talirapsil. Juhendajad: A. Luik, E. Veromann.

Kadri Olep  Sordi ja kasvatustehnoloogia mõju aedvaarika peamistele kahjuritele. Juhendajad: A.Luik, L. Arus.

 

2006

Laurent Deprez  Development of organic farming in Estonia. Juhendaja: Anne Luik ja Anne E. Dejonghe.

Marit Milius  Antennaalsed pH-retseptorid süsijooksikutel Pterostichus
aethiops
ja P. oblongopunctatus (Coleoptera, Carabidae) Juhendaja: Enno Merivee. Kaitstud 27.juunil.

Anne Must  Erineva ööpäevase aktiivsuse ja temperatuuri ning elupaiga eelistusega jooksiklaste antennaalsete termoretseptorite talitluse võrdlus”, Juhendaja: Enno Merivee. Kaitstud 27. juunil.

Reelika Kevväi  Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus Fabricius) ja tema kiletiivalised parasitoidid rapsil erinevate viljelusviiside tingimustes. Juhendajad:biol. kand. Anne Luik. ja MSc Eve Veromann, MSc. Kaitstud 27.juunil.

Eha Svilponis  Kaevandikärblaste, prk. Liriomyza (Diptera: Agromyzidae) karantiinsus Eestis. Juhendaja: biol. kand. Külli Hiiesaar. Kaitstud 27.juunil.

Eneli Viik  Juurevälise väetamise mõju suvirapsi tolmeldajate arvukusele. Juhendaja: dr. Marika Mänd.  Kaitstud 27.juunil.

Heli Võõbus  Mullapinnal liikuvad lülijalgsed ning nende arvukus kõlvikutel. Juhendajad: biol. kand. Luule Metspalu ja dr. Katrin Jõgar Kaitstud 27.juunil.

Marju Korsten  Sipelgad pruunkaru (Ursus arctos) toidus Eestis. Juhendajad: dr. Ants-Johannes Martin ja  dr. Urmas Saarma (Tartu Ülikool).

 

2005

Epp Kõiva Viljapuu bakterpõletiku kaitstava piirkonna loomine Eestis. Juhendaja: biol. kand. Anne Luik.

Merje Toome  Paju pigirooste suvieoslate arvukus Eesti istanduste erinevatel pajukloonidel. Juhendajad: biol. kand. Anne Luik ja dr. Katrin Heinsoo. Kaitstud 30. juunil.

Viljo Vabrit  Eestis kasutatavate rapsikasvatustehnoloogiate võrdlus ja nende muutmist mõjutavad tegurid. Juhendaja: biol. kand. Anne Luik. Kaitstud  30. juuni.

 

2004

Eda Koskor  Kimalaste toitumiskäitumine heterogeenses põllumajandus-maastikus: õietolmu valik sõltuvalt kaugusest ja toitumiseelistustest. Juhendaja: dr. Marika Mänd.

Ave Lind  Laanekuklase (Formica aquilonia Yarr. ) pesade kuju, juurdekasv ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja: dr. Ants-Johannes Martin. Kaitstud juunis.

 

2003

Reet Karise  Kimalaste selektiivne õievärvi valik hübriidlutsernil (Medicago x varia). Juhendaja: dr. Marika Mänd. Kaitstud 23. mail.

Eda Koskor  Kimalaste toitumiskäitumine heterogeenses põllumajandus-maastikus: õietolmu valik sõltuvalt lennukaugusest ja toitumiseelistustest. Juhendaja: dr. M. Mänd

Krista Matsik  Maasika sordiomaduste ja kasvatustehnoloogiate mõju lehelaiktõbedele. Juhendajad: biol. kand. Luule Metspalu, biol.kand. Anne-Liis Sõmermaa. Kaitstud 23.mail.

Maire Tõrra  Keemilise umbrohutõrje võimalusi viki-nisu segukülvis. Juhendaja: pm. kand. Ülle Lauk. Kaitstud 23. mail.

Eve Veromann Talirapsi kahjurid ja nende parasitoidid maheviljeluse tingimustes. Juhendajad: biol. kand. Anne Luik, biol. kand. Luule Metspalu. Kaitstud 23. mail.

Rainer Kuuba  Metsade majandamine ja selle mõju metsaelustikule. Juhendaja dr. Ülo Mander (Tartu Ülikool) ja  dr. Ants-Johannes Martin. Kaitstud juunis.

 

2002

Leo Kivitar  Policy interventions to increase Estonian farmers motivation to convert to organic farming practices. Juhendajad: biol. kand. Anne Luik, dr. ja Geir Lieblein. Kaitstud juunis, Norras.

Eve Runno  Kartuli_lehemädaniku tõrje programm NEGFRY Eesti tingimustes. Juhendajad: dr. Mati Koppel,  ja biol. kand. Anne-Liis Sõmermaa. Kaitstud juunis.

Katrin Jõgar  Lülijalgsete kooslus ja arvukuse dünaamika maasikaistanduses sõltuvalt kasvatustehnoloogiast ja äärealade kaugusest. Juhendajad: biol. kand. Luule Metspalu, biol. kand. Külli Hiiesaar. Kaitstud mais.

Anne Vares  Jooksiklaste esinemine köögiviljade ökoviljeluses. Juhendaja: Anne Luik, biol. kand. Kaitstud mais.

Valentina Paimetova  Kimalased ja nende toidutaimed ökoloogilise ja konventsionaalse maaviljelusega taludes. Juhendaja: dr. Marika Mänd. Kaitstud märtsis.

 

2001 

Liina Hanni  Aedvaarika sortide kahjustuskindlusest Lõuna-Eesti tingimustes. Juhendaja: biol. kand. Anne Luik. Kaitstud 04.mail.

Tiiu Tarang  Segaviljeluse mõju aedmaasika lülijalgsete faunale ja maasika saagile. Juhendaja biol. kand. Anne Luik. Kaitstud 26.juunil

Pille Hermann  Madalate temperatuuride mõju kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata) arengule ja talvitumisele. Juhendajad: biol. kand. Luule Metspalu ja biol.kand. Külli Hiiesaar. Kaitstud 23.novembril

 

2000

Sille Rähn  Krüsanteem Eestis: kasvatamine, turustamine. Juhendaja: biol. kand. Anne-Liis Sõmermaa. Kaitstud 27.oktoobril