2019

Risto Raimets Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele. Juhendajad: professor Marika Mänd ja vanemteadur Reet Karise. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 26. septembril.

Karin Nurme Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate antennaalsete termo- ja hügroneuronite triaadis. Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee, teadur Anne Must; dotsent Ivar Sibul. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 19. juunil. 

 

2018

Gabriella Kovács Peremeestaime ja maakasutuse mõju kõdra-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tasemele. Juhendajad: dotsent Eve Veromann ja emeriitprofessor Anne Luik. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 12. detsembril.

 

2017

Ene Tooming Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumistele. Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee ja teadur Anne Must. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 11. detsembril.

Seyed Mahyar Mirmajlessi Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel. Juhendajad: vanemteadur Evelin Loit ja prof. Marika Mänd. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus
20. juunil.

Kadri Just Begomoviiruste infektsioon tomati viljas. Juhendajad: prof. Anne Luik ja Dr. Anders Kvarnheden. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 3. veebruaril.

 

2016

Terje Tähtjärv Kartuli sordiresistentsuse ja kartulilehemädanikutekitaja populatsiooni uuringud Eesti sordiaretuses. Juhendajad: professor Marika Mänd, dotsent Eve Runno-Paurson, vanemteadur Aide Tsahkna. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 16. detsembril.

Alice Aav Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophtora infestans Baltikumi populatsioonide fenotüübiline iseloomustamine. Juhendajad: dots. Eve Runno-Paurson, professor Marika Mänd. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 20. juunil.

Diego Sanchez de Cima Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses. Juhendajad: prof. Anne Luik, Endla Reintam, PhD.

Kalle Toomemaa Mesilasperede talvise hukkumise vähendamise võimalused. Juhendaja: professor Marika Mänd. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 28. juunil.

 

2014

Riina Kaasik Tritroofiliste suhete rakendamine jätkusuutliku taimekaitse strateegia leidmiseks rapsile. Juhendaja: dots. Eve Veromann. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 9. mail.

 

2013

Liina Arus  Sordi ja looduslike vaenlaste mõju vaarikamardikale (Byturus tomentosus De Geer). Juhendaja: prof. Anne Luik. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 4. oktoobril.

 

2012

Irja Kivimägi  Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile. Juhendajad: dr. Luule Metspalu ja dr. Angela Ploomi. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 15. novembril.

Indrek Sell  Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia. Juhendajad: prof. Anne Luik, dr. Heikki Kotiranta (Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland) ja dr. Kadri Põldmaa (Tartu Ülikool). Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 7. septembril.

Eneli Viik  Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil. Juhendajad: prof. Marika Mänd, prof. Anne Luik. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 19. juunil.

 

2011

Marit Komendant  Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptsioon  Juhendajad:  Enno Merivee, PhD ja Anne Luik, prof. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteaduste doktoritööde nõukogus 6. mail.

Eha Švilponis  Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid. Juhendajad: prof. Anne Luik, prof. emer. Eino Krall (Tartu Ülikool). Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 9. detsembril.

Isabel Margarita Diaz Forero  Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs. Juhendajad: prof. Marika Mänd, prof. Valdo Kuusemets. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 16. detsembril.

Pille Sooväli  Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral. Juhendajad: prof. Marika Mänd, dots. emer. Ülle Lauk, dr. Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut). Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 21. detsembril.

 

2010

Anne Must Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) termo- ja hügroretseptsioon. Juhendaja: dr. E. Merivee. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 27. oktoobril.

Eve Runno-Paurson Kartuli lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Eesti populatsiooni fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustamine. Juhendajad: prof. M. Mänd, dr. M. Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut), prof. W.E. Fry (Cornell University, USA) Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 18. juuni.

Merje Toome Pigirooste pajudel: ökoloogia ja taime reaktsioon nakkusele. Juhendajad: prof. Anne Luik, dr. Katrin Heinsoo. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 6. mail.

 

2007

 

Reet Karise  Mesilaselaadsete putukate korjekäitumine ja füsioloogia: insektitsiidide mõju. Juhendaja: dr. Marika Mänd. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 15. juunil.

 

Eve Veromann  Rapsi kahjurid ja nende parasitoidid Eestis. Juhendajad: prof. Anne Luik, biol. kand. Luule Metspalu. Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 15. juunil.

 

 

2006

Katrin Jõgar Talvituvate liblikanukkude füsioloogiline seisund: vastse toidutaimede roll ja bioinsektitsiidi Neem EC efektid. Juhendajad: biol. kand. Aare Kuusik, biol. kand Luule Metspalu, biol. kand. Külli Hiiesaar,  Kaitstud EMÜ põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 12. juunil.

Ave Kikas  Maasikakasvatuse tehnoloogilisi ja entomoloogilisi aspekte. Juhendaja: prof. Anne Luik. Kaitstud  EMÜ Põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde nõukogus 12. juunil.

 

2004

Ilme Liblikas  Syntheses and behaviour activity of conjugated polyenic pheromone components. Juhendaja biol. kand. Anne Luik Kaitstud Stockholmis 8. juunil.

Angela Ploomi  Jooksiklaste (Coleoptera, Carabidae) tundlasensillide morfoloogia ja elektrofüsioloogia. Juhendajad: dr. Enno Merivee ja biol. kand. Anne Luik Kaitstud EPMÜ loodusteaduste doktorinõukogus 3. novembril.

 

2001

Heino Õunap  Ürasklastest (Coleoptera, Scolytidae) toituvad röövputukad ja parasitoidid Eestis. Juhendaja biol. kand. Anne Luik. Kaitstud EPMÜ loodusteaduste doktorinõukogus 31. mail.

 

2000

Marika Mänd  Kimalased Eesti põllumajandusmaastikes. Juhendaja: biol. kand. Anne Luik. Kaitstud EPMÜ loodusteaduste doktorinõukogus 25. mail.

Ants-Johannes Martin  Kaadmiumi mõju kuklasepesade sotsiaalsele homeostaasile ja kuklaste kasutamine keskkonnasaaste bioindikatsioonis. Juhendaja: biol. kand. Anne Luik. Kaitstud EPMÜ loodusteaduste doktorinõukogus 25. mail

 

1998

Enno Merivee  Tundlasensillide tüpoloogia ja paigutus naksurlastel (Coleoptera: Elateridae). Juhendaja: biol. kand. Anne Luik. Kaitstud EPMÜ loodusteaduste doktorinõukogus 15. detsembril.

Enno Mõttus  Feromooni substraatdispenserite modelleerimine. Juhendaja: dr. Ants Nilson. Kaitstud EPMÜ põllumajandusteaduste doktorinõukogus 11. septembril.

 

1997

Margus Harak  Holometaboolsete putukate soojusproduktsioon ja hingamine normaalsel ja hälbelisel moondel otsese ja kaudse kalorimeetria andmetel. Juhendajad: biol. kand. Anne Luik ja dr. Ingolf Lamprecht. Kaitstud EPMÜ loodusteaduste doktorinõukogus 12. detsembril.