Õppained aastal 2009/10. õppeaastal

 

Bakalaureuseõpe

PK.0711 MULLATEADUS (5 EAP)

Aines omandatavad teadmised muldade talitlustest, omadustest, tekkest, levikust ning kaitsest on  vajalikud jätkusuutliku maakasutuse kujundamiseks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane oskaks oma  edaspidises tegevuses arvestada mullastik-ökoloogilisi aspekte. Õppeaine loob eeldused teadmiste ja  oskuste omandamiseks, mis on vajalikud mullastikuinformatsiooni rakendamiseks maakasutuse ning keskkonnakorraldusega seotud otsustusprotsessides.

Erialad: keskkonnakaitse, loodusturism, linna- ja tööstusmaastike korraldus

Õppejõud: dots. A. Astover, dots. E. Reintam, lektor I. Tamm, lektor A. Toomsoo

 

PK.0799 MULLATEADUSE ALUSED (4 EAP)

Õppeaine käigus omandatakse põhilised Eesti muldade lähtekivimid, põhilised muldade omadused ja  nende määramine, neid mõjutavad tegurid ja reguleerimise võimalused, mullatekkeprotsessid, muldade kaitse. Saadakse ülevaade suuremõõtkavaliste ja digitaalsete mullastikukaartide kasutamisest. Omandatakse algteadmised maailmas enamkasutatavate muldade klassifikatsioonide ja nende ühikute kohta. Õppeaines omandatud pädevus on eelduseks õppeainest Eesti mullastik arusaamisel.

Erialad: põllu- ja aiasaaduste tootmine

Õppejõud: dots. E. Leedu

 

PK.0919 EESTI MULLASTIK (4 EAP)

Annab oskuse Eesti muldade eristamiseks ja nende klassifitseerimiseks, oskuse hinnata muldade  omadusi otstarbest lähtuvalt ning vastavalt muldade omadustele planeerida kultuuride kasvatust, annab oskuse konventeerida eesti muldasid rahvusvahelistesse klassifikatsioonisüsteemidesse.

Erialad: põllu- ja aiasaaduste tootmine

Õppejõud: dots. E. Reintam

 

PK.0648 MULDADE VÄLIUURIMINE (3 EAP)

Annab oskuse välitingimustes muldade ja nende omaduste määramiseks, annab oskuse taimkatte, reljeefi järgi hinnata mullastiku vaheldumist taimkattes, on võimeline analüüsima muldade kasutussobivust ja keskkonnakaitselist väärtust.

Erialad: põllu- ja aiasaaduste tootmine

Õppejõud: dots. E. Reintam

 

PK.0790 METSAMULLATEADUS (5 EAP)

Omandatakse põhilised Eesti muldade lähtekivimid, mullatekkeprotsessid, põhilised muldade omadused, nende määramine, neid mõjutavad tegurid ja reguleerimise võimalused ning muldade kaitse. Saadakse  elgeks muldade määramise ja iseloomustamise maatrikstabelite kasutamine ja selle järgi muldade  määramine. Õpitakse tundma muldade ja metsakasvukohatüüpide omavahelised seosed ning erinevate puuliikide nõuded mullale. Õppeaine läbinu oskab kasutada suuremõõtkavalisi ja digitaalseid mullastikukaarte. Saadakse algteadmised maailmas enamkasutatavate muldade klassifikatsioonide ja nende ühikute kohta. Õppeaine omandanu tunneb muldade parandamise võimalusi ja oskab valida metsastamisel erinevatele muldadele sobivad puuliigid.

Erialad: metsandus, loodusvarade kasutamine ja kaitse

Õppejõud: dots. E. Leedu

 

PK.0572 METSAMULDADE VÄLIPRAKTIKA (1 EAP)

Metsamullateaduse välipraktika eesmärgiks on lisaks teoreetilistele teadmistele omandada praktilised kogemused muldade määramisel ning seoste leidmine muldade ja metsakasvukohatüüpide vahel. Kirjeldatakse puuliikide sobivust uuritud muldadele ja mullakaitse võtete rakendamist praktikakohal. Välitööde järel koostatakse aruanne kasutades väljas kogutud materjale ning kirjanduse andmeid.

Erialad: metsandus

Õppejõud: dots. E. Leedu

 

PK.0677 MULLATEADUS JA MAAKASUTUSE ÖKONOOMIKA (6 EAP)

Aines omandatavad teadmised muldade talitlustest, kujunemisest, omadustest, levikust ning säästvast  kasutamisest on vajalikud maade hindamisel, maakorralduse ja regionaalplaneerimise komplekssel teostamisel. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane oskaks oma tegevuses arvestada pedo-ökoloogilisi ja agro-majanduslikke aspekte. Õppeaine loob eeldused teadmiste ja oskuste omandamiseks  mullastikuinformatsiooni rakendamiseks maakasutusega seotud otsustusprotsessides.

Erialad: kinnisvara planeerimine, maakorraldus

Õppejõud: dots. A. Astover, lektor I. Tamm

 

PK.1212 MULLATEADUS (6 EAP)

Õppeaine läbinu orienteerub mulla mineraalse ja orgaanilise osa koostises. Tunneb Eesti muldade  lähtekivimeid ja mullatekkeprotsesse ning teab põhilisi muldade omadusi, nende määramist, neid mõjutavad tegurid ja reguleerimise võimalusi ning tunneb muldade kaitset. Tunneb Eesti muldade klassifikatsiooni ja oskab kasutada muldade määramise ja iseloomustamise maatrikstabeleid. Omab teadmisi erinevate muldade viljakuse ja kasutamise kohta. Oskab kasutada suuremõõtkavalisi ja digitaalseid mullastikukaarte. Omandab algteadmised maailmas enamkasutatavate muldade klassifikatsioonide ja nende ühikute kohta. Õppeaine omandamine on vajalik õigete külvikordade rakendamiseks ja muldade säästlikuks ning otstarbekaks kasutamiseks.

Erialad: põllumajandusettevõtte majandamine

Õppejõud: dots. E. Leedu

 

PK.0059 ÖKOLOOGIA JA KESKKONNAKAITSE (4 EAP)

Arendada ökoloogilist maailmavaadet; anda oskus analüüsida keskkonna ja organismide vahelisi suhteid ja seoseid; hinnata ja näha põhjus-tagajärg seoseid elusloodusele ja keskkonnale; omandada teadmisi säästva arengu põhimõtetest, keskkonnakaitse korraldusest ja -poliitikast. Aines omandatavad ökoloogia- ja keskkonakaitsealased pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks.

Erialad: põllu- ja aiasaaduste tootmine, loomakasvatussaaduste tootmine, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, põllumajandusettevõtte majandamine, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika

Õppejõud: dots. E. Reintam, spets. T. Teesalu, doktorant K. Krebstein

 

PK.0386 AGROKEEMIA (6 EAP)

Ainekursuse käigus omandab üliõpilane teadmisi süsteemis taim-muld toimuvatest protsessidest ja oskab neid protsesse teadlikult suunata. Aines omandatavad pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistaks taimede toitumisega seonduvaid probleeme ja oleks suuteline planeerima väetiste keskkonnahoidlikku kasutamist.

Erialad: põllu- ja aiasaaduste tootmine

Õppejõud: lektor A. Toomsoo

 

PK.0779 INFORMAATIKA JA BIOMEETRIA (4 EAP)

Loob üliõpilastele võimalused info hankimiseks, töötlemiseks, interpretatsiooniks ja esitlemiseks vajalike oskuste arendamiseks. Aines omandatavad üldised ja erialased informaatika ning andmetöötluse pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistab infotehnoloogia kasutamisega seostuvaid sotsiaalseid ja eetilisi aspekte ning on suuteline efektiivselt kasutama kaasaegseid infotehnoloogia võimalusi.

Erialad: põllu- ja aiasaaduste tootmine

Õppejõud: dots. A. Astover, lektor I. Tamm

 

PK.0238 MAAKASUTUSE STRATEEGIAD (3 EAP)

Õppeaines omandatavad teadmised maakasutuse erinevatest viisidest ning nende vastastikustest seostest agro-ökoloogiliste ja sotsiaal-majanduslike kriteeriumitega on aluseks maakorralduse ja regionaalplaneerimise teostamiseks. Lähtuvalt regionaalsetest iseärasustest hinnatakse tava- ja alternatiivseid maakasutusviise ning nende jätkusuutlikkust. Analüüsitakse põllumajandusliku maakasutsuega seotud looduslikke ja majanduslikke riskitegureid, nende mõju maa väärtusele, tootmise tulukust ja optimeerimise võimalusi.

Erialad: kinnisvara planeerimine, maakorraldus

Õppejõud: lektor I. Tamm

 

PK.0780 MAAKASUTUSE STRATEEGIAD JA ÖKONOOMIKA (6 EAP)

Muldade kasutussobivuse agroökoloogilised, keskkonnakaitselised ja majanduslikud kriteeriumid.  Energeetiline ekvivalent ja aineringed agroökosüsteemides. Maakasutuse spetsiifika orgaanilise, tava- ja  intensiivmaaviljeluse tingimustes. Muldade säästlik kasutamine ja muldade degradatsioon. Looduslikud ja majanduslikud riskitegurid, põllumajandusliku tootmise optimeerimine, regionaalmajanduslikud  strateegiad ja maakasutuse ökonoomika.

Erialad: põllumajandusettevõtte majandamine

Õppejõud: dots. A. Astover

 

 

Magistriõpe

 

PK.0388 MAAKASUTUSE STRATEEGIAD JA ÖKONOOMIKA (6 EAP)

Õppeaines omandatavad teadmised põllumajanduse muutustest, maaviljeluse erinevatest viisidest ja ökonoomikast on vajalikud jätkusuutliku ressursikasutuse planeerimiseks. Lähtuvalt regionaalsetest iseärasustest hinnatakse tava- ja alternatiivseid maakasutusviise ning nende jätkusuutlikkust. Analüüsitakse põllumajandusliku maakasutusega seotud looduslikke ja majanduslikke riskitegureid, nende mõju maa väärtusele, tootmise tulukust ja optimeerimise võimalusi.

Erialad: loodusvarade kasutamine ja kaitse

Õppejõud: emer. prof. H. Roostalu

 

RATSIONAALSE MAAKASUTUSE JA PM. TOOTMISE ANALÜÜS NING PLANEERIMINE (9 EAP)

Õppeaines omandatavad teadmised maakasutuse ja põllumajanduse muutustest ja suundumustest on vajalikud tootmistegevuse optimeerimiseks, regionaalplaneerimiseks ning põllumajanduspoliitika kujundamiseks. Teadmised põllumajanduse regioonalsetest eripäradest ja trendidest ning oskused nende arvestamiseks on jätkusuutliku maamajanduse planeerimise eelduseks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane suudab eristada ja on võimeline hindama põllumajandustootmise ja -poliitika ökoloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke regionaalseid mõjusid.

Erialad: põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Õppejõud: emer. prof. H. Roostalu, lektor I. Tamm, doktorant L. Kukk

 

PK.0391 TAIMEDE TOITUMINE JA AINERINGED (4 EAP)

Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistaks taimetoiteelementide ringeid ja voogusid looduses nii globaalselt kui ka lokaalselt. Ainekursuse käigus omandab üliõpilane teadmised toitainete bilansside arvutamise erinevatest meetoditest ning oskused suunata aineringeid eesmärgiga vähendada väetiste kasutamisega kaasnevaid riske keskkonnale.

Erialad: põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, aiandus

Õppejõud: lektor A. Toomsoo

 

PK.0944 GEOINFOSÜSTEEMIDE RAKENDUSED PÕLLUMAJANDUSES (3 EAP)

Aines omandatavad teadmised geoinfosüsteemide (GIS) ja täppisviljeluse olemusest ja rakendusvõimalustest on põllumajandustootmise ja maakasutuse asukohapõhise planeerimise eelduseks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane oskaks otsida, töödelda ja analüüsida maakasutusega seotud ruumilist informatsiooni. Õppeaine võimaldab omandada teadmised ja esmased oskused GIS tarkvara kasutusvõimalustest põllumajanduses.

Erialad: põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Õppejõud: dots. A. Astover, doktorant E. Suuster

 

 

Integreeritud õpe

 

PK.0577 MAAPARANDUSLIK MULLATEADUS (4 EAP)

Aines omandatavad teadmised muldade talitlustest, omadustest, tekkest, levikust ning kaitsest on vajalikud jätkusuutliku maakasutuse ja maaparanduse kujundamiseks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane oskaks oma edaspidises tegevuses arvestada mullastik-ökoloogilisi aspekte. Õppeaine loob eeldused teadmiste ja oskuste omandamiseks, mis on vajalikud mullastikuinformatsiooni rakendamiseks maakasutuse seotud otsustusprotsessides.

Erialad: veemajandus

Õppejõud: dots. A. Astover

 

PK.1011 KESKKONNATERVIS (2 EAP)

Anda põhiteadmised ökoloogia alustest, oskuse analüüsida keskkonna ja organismide vahelisi suhteid ja seoseid, oskuse hinnata ja näha põhjus-tagajärg seoseid elusloodusele ja keskkonnale. Omandada teadmised keskkonnamüskide liikumisest ökosüsteemis. Omandada säästva arengu põhimõtted, teadmised tänapäeva keskkonnapoliitikast ja -korraldusest.

Erialad: veterinaarmeditsiin

Õppejõud: dots. E. Reintam