Rakendusprojektid, mille täitjate hulgas on olnud EMÜ PKI Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna töötajad (alates aastast 2005, järjestatud lõpukuupäeva alusel):

 
   Projekt     Leping     Kestus    Vastutav täitja  
Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes 8-2/T12030PKMH 29.09.2011 - 28.03.2014 Kalev Sepp
Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele 8-2/T12076PKMH 01.05.2012 - 30.04.2013 Kalev Sepp
ÖKOMAA - Maakasutuse muutuste ning ökosüsteemsete teenuste ja hüviste arvestamine jätkusuutliku maakasutuse planeerimisel  8-2/T12050PKMH 01.04.2012 - 31.08.2015 Kalev Sepp
ESLAND - Saarte maastikes väljenduv Euroopa kultuur 8-2/12071PKMH 01.08.2011 - 31.05.2013 Mart Külvik
REVERSE - REgional exchanges and policy making for protecting and valorising biodiVERSity in Europe 8-2/T10026PKPK 01.01.2010 - 31.12.2012 Kalev Sepp
Baltic Green Belt 8-2/T9018PKPK 25.10.08 - 24.01.12 Kalev Sepp
Riigihanke "Metoodika arendamine kaitsealuste objektide külastuskoormuse mõjude hindamiseks ning kaitse-korralduslike otsuste tegemiseks" raames KIKi projekti nr 193 "Kaitsealade külastuskoormuse hindamine" külastusseire metoodika välja töötamine 8-2/T9119PKPK 26.10.09 - 15.04.11 Kalev Sepp
Maastike kaitsekorraldusmudeli arendamine vastavalt Natura 2000 elupaikade kaitsele ja EÜ maastike konventsioonile - I etapp 8-2/T9009PKPK 01.01.09 - 31.03.10  Kalev Sepp
Metoodika ning küsimustiku valmistamine, mille alusel selgitada Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kaitsealade tööprogrammist ähtuv nõue hinnata vähemalt 30% kaitsealade kaitsekorralduse tõhusust aastaks 2010 8-2/T9118PKPK 02.11.09 - 16.12.09 Mart Külvik
Sookure tegevuskava täitmine 2009. aastal 8-2/T9061PKPK 20.05.09 - 10.12.09 Aivar Leito
Põllumajandustootja keskkonnakava - alus maaelu kvaliteedi ja Eesti põllumajandustootja konkurentsivõime suurenda-miseks 8-2/T8013PKPK 24.01.08 - 01.12.09  Kalev Sepp
Planeeringute strateegiline keskkonnamõjude hindamine 8-2/T8167PKPK 01.09.08 - 30.11.09  Kalev Sepp
Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Põllumajandusmaastike seire" täitmine 8-2/T9070PKPK 26.05.09 - 12.11.09  Kalev Sepp
Riikliku eluslooduse ja maastike seire alaprogrammi "Haned, luiged, sookurg" täitmine 8-2/T9043PKPK 02.04.09 - 12.10.09 Aivar Leito
Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Väikeste meresaarte haudelinnustik" täitmine 8-2/T9053PKPK 22.04.09 - 12.10.09 Aivar Leito
Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine – Strategic Environmental Impact Assessment of Saaremaa fixed link (Saaremaa SEIA). Kava mõjuala looduskeskkonnale 8-2/T8143PKPK 01.09.08 - 31.08.09 Aivar Leito
Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kava mõjuala looduskeskkonnale, sellega seotud ökoloogiliste aspektide analüüs ning erinevate variantide mõju võrdlus 8-2/T8145PKPK 29.09.08 - 28.08.09 Mart Külvik
Räpina poldri hoiuala linnustiku seire 2009 8-2/T9081PKPK 29.06.09 - 23.08.09 Aivar Leito
KIKi 2007.a. Keskkonnakorralduse programmi tehnika alamprogrammi projekt nr 53, "Maastiku interaktiivse visualiseerimise süsteemi soetamine ja rakendusmetoodika koostamine maastiku visuaalse mõju hindamiseks ning avalikkuse kaasamiseks 8-2/T8086PKPK 01.03.08 - 30.06.09  Kalev Sepp
Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine 8-2/T7196PKPK 10.12.07 - 15.06.09  Kalev Sepp
A Long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network of Excellence (ALTER_Net), Work Package R4 8-2/T7130PKPK 23.04.04 - 31.03.09 Mart Külvik       (Eesti-poolne juht)
Elva puhkepiirkonna kaitsealade koormustaluvuse hindamine 8-2/T7142PKPK 26.09.07 - 01.03.09  Kalev Sepp
Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Kaitstavad soontaimed" täitmine 8-2/T8051PKPK 04.04.08 - 30.11.08 Ülle Kukk
Sookure pesitsuspopulatsiooni struktuuri ja kodupiirkonna kasutuse ning rändeteede rakendusuuringud 8-2/T8064PKPK 07.04.08 - 03.11.08 Aivar Leito
Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Haned" täitmine 8-2/T8039PKPK 13.03.08 - 01.11.08 Aivar Leito
Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Põllumajandusmaastike seire" täitmine 8-2/T8034PKPK 29.02.08 - 01.11.08  Kalev Sepp
Hino, Kirikumäe ja Kisejärve maastikukaitseala ning Pulli järve hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2009-2019 8-2/T8018PKPK; 8-2/T8085PKPK 25.01.08 - 01.11.08 Kalev Sepp
Koolitus- ja teabeprojekt - Kirde-Eesti kaevanduspärandi ja karjääride kasutusvõimalused 8-2/T7090PKPK 01.06.07 - 31.08.08  Kalev Sepp
Tippspetsialisti rakendamine EPMÜ maastikuarhitektuuri erialal õppe- ja teadustöö tõstmiseks rahvusvahelisele tasemele 8-2/T5140PKPK05 01.10.05 - 30.06.08 Kalev Sepp
Rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse päeva seminari korraldamine 22. mail 2008.a. 8-2/T8087PKPK 20.05.08 - 30.05.08 Mart Külvik
2007.a. riikliku keskkonnaseire programmi allprogramm "Elustiku mitmekesisuse ja maastike seire" (kaitstavad soontaimed) 8-2/T7066PKPK 14.05.07 - 01.02.08 Ülle Kukk
Governance and Ecosystems Management for the CONservation of BIOdiversity 28827 01.02.06 - 31.01.08 Mart Külvik       (Eesti-poolne juht)
Uute erialade "Loodusturism" ja "Linna- ja tööstusmaastike korraldus" õpikeskkonna kaasajastamine 8-2/T7089PKPK 01.04.07 - 31.12.07 Kalev Sepp
LKK kaitse tulemuslikkuse hindamise süsteemi I etapp 8-2/T7183PKPK 05.11.07 - 20.12.07 Mart Külvik
Põllumajandustootja keskkonnakava - alus maaelu kvaliteedi ja Eesti põllumajandustootja konkurentsivõime suurenemisele 8-2/T7058PKPK 18.04.07 - 05.12.07 Kalev Sepp
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni neljanda riikliku aruande sissejuhatuse ja IV peatüki koostamine 8-2/T7187PKPK 28.11.07 - 01.12.07 Mart Külvik
Tegevuskava (jätkukava) koostamine III kaitsekategooria liigile sookurele Grus grus aastateks 2008-2012 8-2/T7063PKPK 02.05.07 - 01.12.07 Aivar Leito
Hallhanede pesitsusedukuse määramine viiel alal: Silma LK koos piirnevate aladega, Vormsil, Hiiumaal (Käina laht), Matsalu RP (Matsalu laht) ja Saaremaal (Oessaare laht), hallhanede märgistamine värviliste kaelarõngastega, andmete analüüs ja koondaruande kirjutamine 8-2/T7049PKPK 18.04.07 - 30.11.07 Aivar Leito
Sookure pesitsuspopulatsiooni, elupaiganõudluse ja elupaikade kvaliteedi, kodupiirkonna kasutuse ja selle sõltuvuse maastikumustrist, populatsiooni asustustihedusest ja konkurentsist uuringute teostamine 8-2/T7035PKPK 02.04.07 - 30.11.07 Aivar Leito
Maaelu arengukava põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire ja hindamise raames indikaatorite "Maastiku struktuuri muutused punkt-, joon- ja pindelementides" ja "Talu üldine heakord" andmete kogumine 8-2/T7125PKPK 30.07.07 - 19.10.07 Kalev Sepp
Loode-Eesti avamere tuuleparkide rajamise projektiala ja mõjuala veelinnukogumite kolme lennuloenduse teostamine ja loendustulemuste esitamine 8-2/T7041PKPK 09.04.07 - 10.09.07 Aivar Leito
Taheva vallas Parmu ökoküla sobilikkus Natura 2000 alale 8-2/T7047PKPK 11.04.07 - 02.07.07 Toomas Muru
Looduse ja maastike mitmekesisuse seire 8-2/T6107PKPK06 22.06.06 - 01.02.07 Kalev Sepp
Looduse ja maastike mitmekesisuse seire (linnustik) 8-2/T6104PKPK06 22.06.06 - 01.02.07 Aivar Leito
Räpina poldri linnuhoiuala seire 2006 8-2/T6064PKPK06 01.03.06 - 31.12.06 Aivar Leito
Eksperthinnangud kaitsealuste liikide (haned, lagled ja sookured) poolt tekitatud kahjude hüvitamiseks 8-2/T6095PKPK06 31.05.06 - 10.12.06 Aivar Leito
Osalemine SmartWood/NEP Con'i audiitorrühmas Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuse FSC metsamajandamise resertifitseerimise läbiviimisel 8-2/T6176PKPK06 31.10.06 - 24.11.06 Mart Külvik
Metsa ökosüsteemide kaitse rakendusmehhanismide ja nende elluviimise kava väljatöötamine 8-2/T6083PKPK06 05.05.06 - 01.11.06 Mart Külvik
Ekspertgrupi töö läbiviimine ja juhtimine lindude söödapõldude rajamisel Saare maakonnas Lümanda vallas 8-2/T6141PKPK06 01.06.06 - 31.10.06 Aivar Leito
Workshop for the Implementation of the European Green Belt 8-2/T6123PKPK06 01.08.06 - 30.09.06 Kalev Sepp     (Eesti-poolne juht)
Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava retsensiooni koostamine 8-2/T6139PKPK06 07.09.06 - 15.09.06 Aivar Leito
Tools for Environmental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions 8-2/T6140PKPK06 04.05.06 - 31.05.06 Kalev Sepp     (Eesti-poolne juht)
Osalemine SmartWood/NEPCon'i audiitorrühmas Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuse FSC metsamajandamise sertifikaadi SW-FM/COC-176 korralise auditi läbiviimisel 8-2/T6003PKPK06 02.01.06 - 15.01.06 Mart Külvik
Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions 8-2/T0052KILL04 04.11.04 - 31.12.05 Kalev Sepp    (Eesti-poolne juht)
Kaardiandmetel ja jooniste loomisel ning analüüsil põhineva teadustöö infrastruktuuri väljaarendamine 8-2/T5087PKPK05 01.07.05 - 31.12.05 Kalev Sepp
Raamatu "Sookurg" väljaandmine (2. etapp) 8-2/T5098PKPK05 01.04.05 - 31.12.05 Aivar Leito
Räpina poldri linnuhoiuala seire 2005 8-2/T5022PKPK05 01.04.05 - 31.12.05 Aivar Leito
Sookurepopulatsiooni struktuur ja elupaigakasutus 8-2/T5027PKPK05 01.04.05 - 31.12.05 Aivar Leito
Looduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005. a. 8-2/T5062PKPK05 19.05.05 - 15.12.05 Kalev Sepp
Looduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005. a. seiretöö - Hanede seire projekt 8-2/T5053PKPK05 19.05.05 - 15.12.05 Aivar Leito
Eksperthinnangud kaitsealuste liikide (haned, lagled, sookured) poolt tekitatud kahjude hüvitamiseks 8-2/T5052PKPK05 18.05.05 - 10.12.05 Aivar Leito
KIK-i 2005. a. maakondliku programmi projekti nr. 22 "Jõgevamaa kaitsealuste maastikuelementide väärtuste määramine" teostamine 8-2/T5132PKPK05 13.10.05 - 30.11.05 Kalev Sepp
Ekspertgrupi töö läbiviimine ja juhtimine lindude söödapõldude rajamisel Saare maakonnas Lümanda vallas 8-2/T5034PKPK05 13.04.05 - 31.10.05 Aivar Leito