Maastikuarhitektuuri osakonna doktorandid

 

Jekaterina Balicka
jekaterina.balicka@emu.ee

Lapsehoolduspuhkusel

CV ETISes

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD

Teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades.

 

Karl Hansson
karl.hansson@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Mart Külvik, PhD

Teema: Maastiku- ja visuaalse hindamise roll elukeskkonna kvaliteedi parandamisel maastikuarhitektuuris

Maastikuarhitekti missioon on kujundada meie keskkondi selliselt, et need vastaksid inimeste vajadustele ning arvestaksid samal ajal looduslike tingimustega. Inimene väärtustab keskkonda kultuurilis-ajaloolisest, esteetilisest, rekreatiivsest ning majanduslikust vaatenurgast. Inimese sekkumine keskkonda peab olema kooskõlas looduslike väärtustega. Keskkonna kujundamisel positiivsete otsuste tegemiseks tuleb teada inimeste üldisi keskkonnaeelistusi ning paiga loodusväärtusi. See uurimustöö otsib sobivaid visuaalse hindamise meetodeid maastiku esteetiliste, rekreatsiooniliste ning eetiliste väärtuste määratlemiseks. Töö tulemuseks on maastiku visuaalse hindamise meetod, mis on kasutatav maastikukujundusprojektide, planeeringute ning keskkonnamõju hinnangute koostamisel.

 

Friedrich Kuhlmann
friedrich.kuhlmann@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Simon Bell, PhD

Teema: Areneva linnamaastiku visualiseerimine. Panus maastikumuutuse juhtimisse

 

Ann-Leena Miller
annleena.miller@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Simon Bell, PhD

Teema: Nõukogudeaegsed suletud linnad ja alad Eesti kultuurmaastikus

 

Toomas Muru
toomas.muru@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Simon Bell, PhD; Mart Külvik, PhD

Teema: Raietest ja metsastamisest johtuva Eesti metsamaastiku muutuste tajumine ja avalikkuse hoiakud muutuste suhtes

 

Gloria Niin
gloria.niin@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Simon Bell, PhD

Teema: Eesti linnametsade rekreatsiooniline kasutus ja majandamine.

 

Kreeta Sipelgas
kreeta.sipelgas@emu.ee

Lapsehoolduspuhkusel

CV ETISes

Juhendaja: Juhan Maiste, PhD

Teema: Inglise stiilis park Eestis 19. sajandi teise poole historitsismi ja 20. sajandi alguse juugendi kontekstis. Traditsiooni ja muutuse piirimail.
 

Joanna Storie

joanna.storie@gmail.com

Juhendajad: prof. Mart Külvik, PhD; prof Simon Bell, PhD

Teema: Avalikkuse kaasamine maapiirkondade maakasutuse ja maastiku planeerimisel Lätis.

 


 

Kadri Maikov
kadri.maikov@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Teema: Tervendava maastiku kujundamise põhimõtted.

 

Kaie Metsaots
kaie.metsaots@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Teema: Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi, spordi-, puhke- ja turismipiirkonnana