Maastikuarhitektuuri osakonna koosseis

Simon Bell, Phd
Professor, osakonna juhataja

rekreatsioon, maastiku- ja visuaalse mõju hindamine

Simon Bell alustas tööalast karjääri metsanduse valdkonnasja seejärel omandas maastikuarhitekti kraadi. Ta on ligi 20 aastat töötanud Briti Metsanduse Komisjonis, tegeledes metsamaastike ja nende puhkeotstarbeliseks kujundamisega. Ta on töötanud USAs, Kanadas, erinevates Euroopa riikides ja Venemaal konsultandina suuremõõtmeliste metsa- ja puhkemaastike projektide juures. Baltikumi tõi Simoni uurimustööd ja projektid. Eestis on ta tegutsenud aastast 2005. 2009 aastal sai temast maastikuarhitektuuri osakonna juhataja. 2011 aastal avati Simoni eestvedamisel maastikuarhtitektuuri rahvusvaheline magistriprogramm. Simon juhatab laiahaardeliste maastike planeerimist ja kujundamist ning juhendab arvukaid magistri ja doktoritöid. Aastast 2012 on ta ECLASe (Euroopa maastikuarhitekuuri koolide) president. Simon on avaldanud arvukalt raamatuid ja teadusartikleid. Ta töötab ka Edinburghi Kunstikolledži teaduskeskuses. Vaata ka CVd.

simon.bell@emu.ee
tel. 731-3136, mob. 505-6106
Kreutzwaldi 56/3-218

 

Friedrich Kuhlmann, Dipl.-Ing.
Peaspetsialist

maastikuarhitektuuri teooria, maastikukujundus

Friedrich Kuhlmann on Berliinist pärit maastikuarhitekt, kes nüüdseks on end sidunud Tartu ja Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonnaga. Ta on töötatnud Berliinis erinevates maastikuarhitektuuri büroodes, teinud teadustööd ja õpetanud Berliini tehnikaülikoolis, Rostocki ülikoolis ja Viinis. Hetkel tegutseb ta õpetamise kõrvalt ka vabakutselise maastikuarhitektina enda asutatud büroos. 2005. aastast on ta maastikuarhitektuuri osakonna erakorraline professor ja 2009. aastast korraline professor. Tema erialasteks huvideks on kaasaegse maastikuarhitektuuri teooria, kaasaegne linnadisain ja sotsiaalne kestlikkus. Vaata ka CVd.

Doktoritöö teema: Areneva linnamaastiku visualiseerimine. Panus maastikumuutuse juhtimisse

friedrich.kuhlmann@emu.ee
mob. 509-0881
Kreutzwaldi 56/3-219

 

Mart Külvik, PhD
Elurikkuse- ja keskkonnaplaneerimise professor

maastiku elurikkuse ja pärandkultuuri korraldus, looduskaitsepoliitika ja -planeerimine
CV

mart.kylvik@emu.ee
tel. 731-3772, mob. 521-8104, Kreutzwaldi 5-2C18

 

Kadri Maikov, MSc
Lektor

projektgraafika, dekoratiivtaimestiku kasutamine

 

Maastikuarhitekt Kadri Maikov on tervendavate aedade teema maaletooja ja spetsialist Eestis. Antud teeemal on ta avaldanud raamatu ja mitmeid teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid. Kadri töötab ka enda asutatud väikeses maastikuarhitektuuribüroos, kus tegeleb lisaks tervendavate aeadade teemale ka universaalse disaini põhimtetega ning kõigile kasutajagruppidele olenemate erilistest vajadusest mugavate keskkondade loomisega. Ta kuulub mitmesse erialasesse organisatsiooni ja on mitme aiandusvõistluse žüriiliige.Maastikuarhitektuuri osakonnas õpetab Kadri projektgraafikat, visualiseerimist ja dekoratiivset taimekasutust. Vaata ka CVd ja Kiirprojektid OÜ kodulehte.

Doktoritöö teema: Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni. Kaitsmine toimub 6.12.2016 kell 14.15 Kreutswaldi 5-2A1.

kadri.maikov@emu.ee
tel. 731-3135; mob. 5559-8155
Kreutzwaldi 56/3-221

Toomas Muru, MSc
Osakonna koordinaator, lektor

maastikuplaneerimine

Toomas Muru on maastikuarhitekti hariduse omandanud Norra Maaülikoolis, Wageningeni Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Maastikuarhitektuuri kraadile lisaks on tal  ka metsanduse haridus. Toomas on töötanud konsultandina paneeringutega tegelevates büroodes ja peaaegu 20 aastat maastikuarhitektuuri õppekava arendajana ja lektorina Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonnas. Ta on õpetanud ka HÄMKis ja juhendanud teisi rahvusvahelisi kursuseid Eestis ja mujal, on Eesti planeerimisõpiku kaasautor ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige. Toomase erialased huvid seostuvad maastikuplaneerimise, maastikuanalüüsi ja metsamaastike planeerimise ja kujundamisega. Vaata ka CVd.

Doktoritöö teema: Raietest ja metsastamisest johtuva Eesti metsamaastiku muutuste tajumine ja avalikkuse hoiakud muutuste suhtes

toomas.muru@emu.ee
tel. 731-3139 , mob. 506-7931
Kreutzwaldi 56/3-225

Mari Nõmmela, Phd
Dotsent

maastikukujundus, ajaloolised alad ja mälestised

Mari Nõmmela on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonna õpetuse õpetajana, lisaspetsiaalsusega kunstiajalool ning kaitsnud magistri- ja doktoritöö eesti kunstiajaloost. Ta on avaldanud eesti kultuuriga seonduvaid raamatuid ja teadusartikleid, kirjutanud mitmeid peatükke erinevatesse kogumikesse. Töötab Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri osakonnas maastikuarhitektuuri eriala õpetamise algusest peale; 1998. aastast dotsent. Õpetab ajalooliste aladega  seonduvaid aineid ja maastikuarhitektuuri ajalugu, avaliku ruumi kujundamisel kompositsiooni-  ja vormiõpetust, vabaainena joonistamist jne. Ta on koostanud üliõpilastöödest mitmeid teemanäitusi, samuti eksponeerinud enda loomingut  isiku- ja üldnäitustel. Vaata ka CVd.

mari.nommela@emu.ee
tel. 731-3135
Kreutzwaldi 56/3-221

Peeter Vassiljev, MSc
Lektor

planeerimine, rekreatsioon, keskkonnapsühholoogia

Peeter Vassiljev on maastikuarhitektina tegutsenud aastast 1999. Maastikuarhitektuuri osakonnas õpetab ta planeerimist ja maastikuehitust. Tema uurimistöö seostub metsamaastike puhkefunktsioonidega ja keskkonnapsühholoogiaga. Tema huvialadeks on arvutigraafika ja 3d simulatsioonid, tema hoole all on ka osakonna maastikuteater. Ta on Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi (EMÜS) ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige. Vaata ka CVd.

peeter.vassiljev@emu.ee
tel. 731-3139
Kreutzwaldi 56/3-225

Gloria Niin, MSc

Lektor

Graafiline disain

Doktoritöö teema: Eesti linnametsade rekreatsiooniline kasutus ja majandamine.

 

 

Jekaterina Balicka

Lektor

Jekaterina Balicka on maastikuarhitekt Lätist, kes praegu töötab uurijanaja õppejõuna Eesti Maaülikoolis. Ta on eriala praktiseerinud nii Riia kui Berliini projektbüroodes. Jekaterina oli koordinaator projektile GreenMan, mis tegeles rohealade hooldusküsimustega, koos kolleegidega on ta initsiaator ja osaleja projektis DrainForLife, mis tegeleb linna säästva kuivendussüsteemidega Eestis ja Lätis. Praegu on Jekaterina uurija projektis BlueHealth, mis tegeleb sinise infrastruktuuri ja inimese tervise vaheliste seostega. Teadustöö ja eriala huvid on viinud avatud ruumideni Baltikumi linnades, linnamaastiku analüüsini ja esitlusgraafika disainini.

Ta on seotud joonistamise, esitlusgraafika, linnamaastiku analüüsi ja mitme maastikuarhitektuuri stuudio kursustega.

Doktoritöö teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades.

Himansu Mishra

 

 

 

 

 

Fariba Bahrini

 

 

 

 

 

Oksana Zhukova

 

 

 

 


Kreeta Sipelgas

Doktorant, lapsehoolduspuhkusel

Juhendaja: Juhan Maiste, PhD

Teema: Inglise stiilis park Eestis 19. sajandi teise poole historitsismi ja 20. sajandi alguse juugendi kontekstis. Traditsiooni ja muutuse piirimail.Joanna Storie

doktorant, joanna.storie@gmail.com

Juhendajad: prof. Mart Külvik, PhD; prof Simon Bell, PhD

Teema: Avalikkuse kaasamine maapiirkondade maakasutuse ja maastiku planeerimisel Lätis.

 

Kaie Metsaots

doktorant

Teema: Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi, spordi-, puhke- ja turismipiirkonnana

 

 

 

Ann-Leena Miller

doktorant

Teema: Nõukogudeaegsed suletud linnad ja alad Eesti kultuurmaastikus

 

 

Karl Hansson

doktorant

Teema: Maastiku- ja visuaalse hindamise roll elukeskkonna kvaliteedi parandamisel maastikuarhitektuuris

Maastikuarhitekti missioon on kujundada meie keskkondi selliselt, et need vastaksid inimeste vajadustele ning arvestaksid samal ajal looduslike tingimustega. Inimene väärtustab keskkonda kultuurilis-ajaloolisest, esteetilisest, rekreatiivsest ning majanduslikust vaatenurgast. Inimese sekkumine keskkonda peab olema kooskõlas looduslike väärtustega. Keskkonna kujundamisel positiivsete otsuste tegemiseks tuleb teada inimeste üldisi keskkonnaeelistusi ning paiga loodusväärtusi. See uurimustöö otsib sobivaid visuaalse hindamise meetodeid maastiku esteetiliste, rekreatsiooniliste ning eetiliste väärtuste määratlemiseks. Töö tulemuseks on maastiku visuaalse hindamise meetod, mis on kasutatav maastikukujundusprojektide, planeeringute ning keskkonnamõju hinnangute koostamisel.

Martti Veldi

 

 

 


Adrian Rybchynskyi