Kaitstud hüdrobioloogia doktoritööd

2003. a.
Peeter Kangur. „A comparative study on the trophic relations of ruffe Gymnocephalus cernuus (L.) and state of its populations in two large shallow lakes with different fish fauna and wood resources“. Juhendaja PhD. Andu Kangur

2004. a.
Sirje Vilbaste. „Bentilised ränivetikakooslused ja neid mõjutavad ökoloogilised tegurid.
Benthic diatom communities in relation to ecological factors”. Juhendaja prof. Ingmar Ott

2005. a.
Helle Mäemets. „Eesti järvede suurtaimestiku seosed keskkonnatingimustega ja muutumine antropogeense eutrofeerumise käigus. Relationship of the macrophyte vegetation of Estonian lakes with environmental conditions and changes in the course of anthropogenic eutrophication“. Juhendajad PhD. Reet Laugaste, PhD. K. Schmieder (Hohenheimi Ülikool, Saksamaa), PhD. Peeter Nõges.

2006. a.
Kai Piirsoo. „Fütoplanktoni koosluse struktuur ja seda mõjutavad keskkonnategurid Eesti vooluvetes. Structure of the phytoplankton community and its relation to environmental condition in Estonian running waters“. Juhendaja prof. Ingmar Ott  

2007. a.
Helen Agasild. „Zooplanktoni toitumise mõju madalate euroofsete järvede ökosüsteemile. The role of zooplankton grazing in shallow eutrophic lake ecosystems“. Juhendaja prof.  Tiina Nõges

2008. a.
Anu Kisand. „Settefosfori vormid ning nende mõju järvede ökosüsteemidele. Sediment phosphorus forms and their role in lake ecosystems“. Juhendaja prof. Tiina Nõges

Eesnimi Perekonnanimi Aasta Teema  Juhendaja
EMÜs kaitsnud
Kai Ginter 2012 THE DIET OF JUVENILE PIKEPERCH SANDER LUCIOPERCA IN LAKES PEIPSI AND VÕRTSJÄRV: RELATIONS BETWEEN LONG-TERM CHANGES IN THE FISH COMMUNITIES AND FOOD RESOURCES IN LARGE SHALLOW LAKES.  Kangur, K., Kangur, A., Kangur, P.
Tõnu Feldmann 2012 The stucturing role of lake conditions for aquatic macrophytes (Järvedes valitsevad tingimused veetaimestiku kujundajatena) Nõges, P.
Alo Laas 2012 PRODUCTIVITY AND NUTRIENT RETENTION OF LAKES ON SEASONAL, INTERANNUAL AND MORPHOMETRIC SCALES. Järvede produktiivsuse ja toiteainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast  Nõges, T.
Rene' Freiberg 2013 Phytoplankton pigments as tools in palaeolimnological studies of large shallow lakes. Tõnno, I.,  Tuvikene, A.
Kaire Toming 2013 Dissolved organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies (Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes) Nõges, T., Arst, H.
Olga Buhvestova 2014 Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes. Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime vee kvaliteedi muutlikkusele suurjärvedes. Möls, T., Kangur, K.
Katrit Karus 2014 Effects of macrophytes, fish and metazooplankton on a microbial food web. Veetaimestiku, kalade ja metazooplanktoni mõju mikroobsele toiduahelale Zingel, P.
EMÜ osalise juhendamisega või limnoloogiakeskusega seotud tööd
Jaana Salujõe 2009 Zooplankton as the indicator of ecological quality and fish predation in lake ecosystems (Zooplankton kui järvede ökoloogilise kvaliteedi ja kalade kisksurve indikaator), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool Zingel, P., Nõges, T.
Kersti Kangro 2010 The Response of Phytoplankton Community to the Changes in Nutrient Loading (Toiteainete mõju fütoplanktoni koosluse dünaamikale), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut Olli, K.
Helen Tammert 2011 Ecological Role of Physiological and Phylogenetic Diversity in Aquatic Bacterial Communities (Veebakterite füsioloogilise ja fülogeneetilise mitmekesisuse ökoloogiline roll), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut Olli, K., Kisand, V.
Randel Kreitsberg 2014 Using biomarkers in assessment of environmental contamination in fish - new perspectives (Uued suunad keskkonnareostuse hindamisel kasutades kalade biomarkereid), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Tuvikene, A.,  Tammaru, T.