2012-2014 kaitstud lõputööd

Eesnimi Perekonnanimi Aasta Tase Teema Juhendaja(d)
Priit Bernotas 2012 Mag. Uus meetod angerjavaru hindamiseks Eesti järvede näitel Ain Järvalt
Annaliisa Jalak 2012 Mag. Emajõe harrastuskalastuse püügivõimsuse hindamine Aimar Rakko
Katrin  Saar 2012 Mag. Suure madala järve sette fosforisorpsioonivõime hindamine. Sediment phosphorus sorption capacity in a large shallow lake Anu Kisand, Ingmar Ott
Ahti  Kikas 2012 Bak. Pindmiste põhjasetete resuspensiooni ajalis-ruumiline dünaamika Peipsi järves. Temporal and spatial variation of the sediment resuspension in lake Peipsi Olga Buhvestova
Eva  Luukas 2012 Bak. Natura elupaigatüüpide 7210 ja 7230 (lubja – ja liigirikkad madalsood ) iseloomustus ja seisundi muutus Eesti väikejärvede ääres. Characteristics and presence changes of Natura habitat types 7210 and 7230 (calacreous and alkaline fens) in small lakes of Estonia Helle Mäemets
Helen  Malmiste 2012 Bak. Mõnede perekonna Limnothrix (Cyanophyta) liikide esinemine Eesti järvedes  Aimar Rakko
Kerli  Pettai 2012 Bak. Võrtsjärve ja Harku järve veealune valgusväli 2011.aastal. Underwater light in lakes Võrtsjärv and Harku in 2011. Lea Tuvikene
Pille-Riin Pärnsalu 2012 Bak. Natura 2000 elupaigatüübi 7140 (siirde-õõtsiksoo) esinemine ja eripära Eesti väikejärvede kaldavööndis Helle Mäemets
Uko Rand 2012 Mag. Eesti rannikumere ripsloomade liigiline koostis ja geograafiline levik. The species composition and geographical distribution of Estonian coastal ciliates Priit Zingel
Margot Sepp 2012 Bak. Kihistunud järved ning ainete akumuleerumine nende hüpolimnionis Toomas Kõiv
Getter Variko 2012 Bak. Kalpüügi mõju Peipsi kalastikule kahe olulise töönduskala, koha (Sander lucioperca) ja tindi (Osmerus eperlanus eperlanus), näitel. Effect of commercial fishing on the lake Peipsi fish populations: Citing pikerperch (Sander lucioperca) and smelt (Osmerus eperlanus eperlanus) as an example Kai Ginter
Kaisa Viira 2012 Bak. Heterofüllia ehk erilehisus vooluvete taimedel. Heterophylly in riverine water plants Aive Kõrs
Urmas Anijalg 2013 Mag. Ökosüsteemi metabolismi ruumiline ja ajaline varieeruvus suures ja madalas Võrtsjärves. Spatial and temporal variability in the ecosystem metabolism of alarue and shallow Lake Võrtsjärv Alo Laas
Pille Meinson 2013 Mag. Fütoplankton kui partikulaarse organilise aine kandja Võrtsjärve sisevooludes ja väljavoolus. Phytoplanton as a component of particular organic matter in the inflows and outflow of Lake Võrtsjärv Kai Piirsoo
Marge Muna 2013 Mag. Väikeojad  ja nende bioloogilise seisundi hindamine. Headwater streams and their biological quality on the basis of macroinvertebrates Henn Timm, Erge Ideon
Margus Mägi 2013 Mag. Väike mageveeökoloogia seletav sõnastik. Small explanatory dictionary of freshwater ecology Külli Kangur
Maidu  Silm 2013 Mag. Euroopa angerja (Anguilla anguilla ) vanus ja kasv Eesti järvedes. Age and growth of European eel (Anguilla anguilla) in Estonian lakes Ain Järvalt
Kairi Eljas 2013 Bak. Eesti rannikumere seisund viimastel aastatel. Status of Estonian Coastal Waters in Recent Years Sirje Vilbaste
Kristel Kalpus 2013 Bak. Võrtsjärve sissevoolude ja väljavoolu ökoloogiline seisund viimastel aastakümnetel. Ecological status of the inflows and outflow of  Lake Võrtsjärv in recent decades Sirje Vilbaste
Ronald Laarmaa 2013 Bak. Fütoplanktoni  klassifikatsiooni täiustamine järvede ökoloogilise seisundi hindamisel. Improvement of phytoplankton classification to assess ecological guality of lakes Kairi Maileht, Ingmar Ott
Annika Laur 2013 Bak. Lahemaa ranniku taimkate ja selle kaitsealused liigid. Protected species and vegetation of the seacoast of Lahemaa Helle Mäemets, Jaanus Paal
Katriin Laurson 2013 Bak. Automaatjaama andmete kasutamine hapniku difusiooni arvutamiseks veekogudes. Automated monitoring systems: Estimation of oxygen flux from high frequency buoy data Alo Laas
Margit Malleus 2013 Bak. Kaitsealuste taimeliikide levik ja selle ajalised muutused Peipsi järves. Protected plant species distribution and temporal changes in the Lake Peipsi Helle Mäemets
Magnus Ott 2013 Bak. Veetaseme muutmine Eesti väikejärvedes ja selle mõju veeökosüsteemidele. Regulation of water level and its effect on aguatic ecosystems in Estonian small lakes Toomas Kõiv
Triinu Rannala 2013 Bak. Kaitsealuste taimeliikide esinemine Eesti pehmeveelistes järvedes ning seda mõjutavad tegurid. Protected species of Estonian soft-water lakes and factors affecting their occurrence Helle Mäemets
Maili Lehtpuu 2014 Mag. Järvede ökoloogilise seisundi määramine fütobentose alusel Sirje Vilbaste
Margot Sepp 2014 Mag. Lahustunud orgaaniliste süsinikuühendite spektrofotomeetriline määramine Eesti väikejärvedes Toomas Kõiv
Tanel Altement 2014 Bak. Kihistunud järve varakevadine metabolism Alo Laas
Pille Jõgi  2014 Bak. Hariliku pehmetupe (Potamothrix hammoniensis) ökoloogia Tarmo Timm
Andrus Kling 2014 Bak. Metazooplanktoni toitumismõju fütoplanktonile Helen Agasild
Ethel Kraan 2014 Bak. Veekogu seisundi hindamine zooplanktoni alusel püsiseirejärvede näitel Kaidi Kübar
Tanika Ojasild 2014 Bak. Ohtlike vetikaõitsengute uurimine fütoplanktoni pigmentide abil Marju Tamm
Reelika Raig 2014 Bak. Särje (Rutilus rutilus) kasvuparameetrid Otepää ümbruse järvedes Teet Krause
Sander Sandberg 2014 Bak. Linaski (Tinca tinca) kasvuparameetrid madalaveelistes Eesti järvedes Teet Krause
Helin Semilarski 2014 Bak. Fütoplankton kui Eesti suurte jõgede veekvaliteedi näitaja Kai Piirsoo
Uko Viisut 2014 Bak. Jõevähi levik ja arvukus sõltuvalt väikejärvede ökoloogilisest seisundist Margo Hurt, Aimar Rakko