2006-2009 kaitstud lõputööd

 RAKENDUSHÜDROBIOLOOGIA ERALA (3+2) KAITSTUD LÕPUTÖÖD:

a)    Bakalaureusetööd


2006. a.
Anna-Liisa Kirsi. “Selja, Kunda ja Pühajõe veekvaliteedi uurimine ajas ja ruumis”. Juhendajad MSc. Malle Viik ja MSc. Peeter Pall, retsensent MSc. Lea Tuvikene

Piret Kruusimägi. “Muutused kalakooslustes kahe Eesti järve näitel”. Juhendaja MSc. Teet Krause, retsensent PhD. Peeter Kangur

Kairi Käiro. “Selja ja Pühajõe bioloogilise kvaliteedi hindamine suurselgrootute koosseisu järgi”. Juhendaja PhD. Henn Timm, retsensent MSc. Margit Kumari.

Kairi Maileht. “Fütoplankton Eesti väikejärvede seisundi näitajana”. Juhendaja prof. Ingmar Ott, retsensent PhD. Peeter Nõges.

Anna Matvejeva. “Pilliroo kasvu mõjutavad tegurid ja Võrtsjärve roostikud”. Juhendaja PhD. Helle Mäemets, retsensent MSc. Aive Soidla

Olga Serova. “Diatoomide räni omastamise kineetika”. Juhendajad PhD. Kalle Olli (TÜ) ja PhD. Sirje Vilbaste, retsensent PhD. Ilmar Tõnno

Tuuli Soomets. “Eesti järvede valgusoludest ja Võrtsjärve valgusrežiimi ööpäevasest muutlikkusest”. Juhendajad MSc. Lea Tuvikene, PhD. Anu Reinart, retsensent MSc. Toomas Kõiv.


2007. a.
Kai Ginter. “Tähk-vesikuuse ja kaelus-penikeele leviku analüüs”. Juhendaja  PhD. Helle Mäemets, retsensent MSc. Tõnu Feldmann.

Katrit Karus.  “Bakterplanktoni arvukuse mosaiiksus mõnedes Eesti väikejärvedes”. Juhendajad MSc. Helen Tammert, PhD. Veljo Kisand (TÜ), retsensent MSc. Peeter Pall.

Anu Sirel. “Tiikide suurselgrootud”. Juhendaja PhD. Henn Timm, retsensent Biol. Dr. Tarmo Timm.

Viktor Zirk. “Kalastiku koosseis ja dominantliikide kasvuparameetrid mõnes sarnase morfomeetriaga Lõuna-Eesti järves”. Juhendaja MSc. Teet Krause, retsensent MSc. Ain Järvalt.


2008. a.
Kristi Altoja. „Fütoplanktoni koosluse lühiajalised muutused Emajões“.  Juhendaja PhD. Kai Piirsoo, retsensent PhD. Reet Laugaste

Agne Aruväli. „Järvede tervendamise vajadus Eestis“ Juhendaja MSc. Toomas Kõiv, retsensent MSc. Lea Tuvikene

Kertu Ird. „2007. aastal seiratud väikejärvede seisund suurtaimestiku põhjal“.  Juhendaja PhD. Helle Mäemets, retsensent MSc Tõnu Feldmann

Meelis Kask. „Angerja (Anguilla anguilla) ränne Peipsi vesikonnas“. Juhendaja MSc. Ain Järvalt, retsensent PhD. Andu Kangur

Mehis Luuken. ”Kalade kuulmine ja seda mõjutavad tegurid”. Juhendaja PhD. Arvo Tuvikene, retsensent PhD. Peeter Kangur

Anna Lobkova. „Võõrliigi Paramysis lacustris  Czerniavsky, 1882) (Crustacea, Mysidacea, Mysidae) levik Võrtsjärves ja Väikeses Emajões“. Juhendaja Dr (biol) Tarmo Timm,  retsensent knd (biol) Külli Kangur

Monika Nõmm. „Fotosünteesipigmendid Võrtsjärve veemassis ja pindmistes settekihtides“.  Juhendaja Ph.D Ilmar Tõnno, retsensent MSc Helen Luup

Karin Ojamäe: ”Planktonvetikate kasvudünaamika ja toiteainete omastamine“.  Juhendajad Ph.D Kalle Olli (TÜ), Ph.D Kai Piirsoo, retsensent Aimar Rakko

Kaire Ott. ”Sette poorivee fluorestsentsi indeksi varieeruvus Õhne jõe-Võrtsjärve transektil”. MSc. Anu Kisand, retsensent MSc.Toomas Kõiv

Anneli Pennaste. ”Kihistunud kalgiveeliste järvede zooplankton Jõksi järve ja Saadjärve näitel”.  Juhendaja MSc. Kaidi Kübar, retsensent PhD. Helen Agasild

Gerda Ratasepp. ”Saadjärve ökoloogiline seisund“.  Juhendaja prof . Ingmar Ott, retsensent MSc. Peeter Pall

Käthlin Rillo. „Eesti  järvede ökosüsteemi talitlushäired ja selle põhjused“.     Juhendaja MSc. Toomas Kõiv, retsensent MSc. Kersti Kangro.

Piret Rosenthal. „Sinivetikate analüüsivõimalused ja mürkide ohust Eesti väikejärvedes“. Juhendajad Prof. Ingmar Ott, PhD. Risto Tanner (KBFI), retsensent PhD. Kai Piirsoo

Jelena Sindorikova. „Sillamäe sadama mõju Narva lahele ja selle faunale“.  Juhendaja PhD. Arvo Tuvikene, retsensent MSc. Irina Zemit

Elis Taur. ”Perifüütoni tähtsus toiduahela osana veekogus”. Juhendaja MSc. Helen Luup, retsensent PhD. Helle Mäemets

Dina Uksova. „Võõrliik Tubifex newaensis (Oligochaeta, Tubificidae) Võrtsjärves“. Juhendaja Dr(biol) Tarmo Timm, retsensent PhD. Külli Kangur


2009. a.
Merlin Liiv. „Eestis enim kasutatavate taimekaitsevahendite mõju vee-elustikule“. Juhendaja Rene`Freiberg, retsensent MSc. Irina Zemit

Kati Lind. „Metazooplanktoni toitumise mõju ripsloomade kooslusele Võrtsjärves“. Juhendaja PhD. Helen Agasild, retsensent PhD. Jaana Salujõe

Mirjam Loks. „Ränivetikate kasutamine vooluvete seisundi hindamisel“. Juhendaja PhD. Sirje Vilbaste, retsensent PhD. Reet Laugaste

Anton Mesi. „Eesti sisevete suurselgrootute seoseid voolukiiruse, elupaiga ja eluviisiga“. Juhendaja PhD. Henn Timm, retsensent Dr.(biol) Tarmo Timm

Marek Nurmik. „Vooluvete suuruse mõju nende bioloogilisele seisundile suurselgrootute järgi“. Juhendaja PhD. Henn Timm, retsensent MSc. Kristiina Mardi

Uko Rand. „Lahustunud orgaaniline aine järvedes“.  Juhendaja PhD. Kaire Toming, retsensent MSc. Toomas Kõiv

Liina Toomsalu. „Orgaaniline aine Võrtsjärve sisse– ja väljavoolus“. Juhendaja PhD. Sirje Vilbaste, retsensent MS. Lea Tuvikene

Lõpueksamiga lõpetasid Marjaana Tammaru, Eno Noorsalu, Olev Peitel


b)    Magistritööd

2008. a.
Tuuli Kauer. „Eesti järvede veealuse valgusvälja mõõtmine ja modelleerimine“. Juhendajad PhD. Helgi Arst (TTÜ) ja MSc. Lea Tuvikene, retsensent MSc. Toomas Kõiv.

Anna-Liisa Kirsi. „Fosforifraktsioonide vertikaalne jaotus Võrtsjärve settes”. Juhendajad PhD. Anu Kisand ja PhD. Ilmar Tõnno, retsensent PhD. Reet Laugaste.

Piret Kruusimägi. „Samasuviste kalade arvukusest Võrtsjärves“. Juhendajad MSc. Ain Järvalt ja MSc. Teet Krause, retsensent PhD. Peeter Kangur

Kairi Käiro. „Proovi suuruse mõju vooluvete seisundile suurselgrootute järgi“. Juhendaja PhD. Henn Timm, retsensent MSc. Evely Mälton

Kairi Maileht. „Fütoplanktoni indikaatorlus EL Veepoliitika Raamdirektiivi järvede klassifikatsioonis“. Juhendaja prof. Ingmar Ott, retsensent PhD. Peeter Nõges

Anna Matvejeva. „Suured niitrohevetikad Eesti järvedes“.  Juhendaja PhD. Helle Mäemets, retsensent MSc. Helen Luup

Liina Pajusalu. „Erinevate põhjataimestiku parameetrite sobivus merevee kvaliteedi hindamiseks Pärnu lahes“. Juhendajad PhD. Georg Martin (TÜ) ja PhD. Sirje Vilbaste, retsensent PhD. Kai Piirsoo

2009. a.
Kai Ginter. „Muutused kohamaimude toitumises ja selle seosed ökosüsteemi kui tervikuga Peipsis ja Võrtsjärves“. Juhendajad PhD. Peeter Kangur ja PhD. Andu Kangur, retsensent MSc. Ain Järvalt

Katrit Karus. „Voolutsütomeetria ja epifluorestsentsmikroskoopia kasutamine bakterplanktoni arvukuse määramisel“. Juhendajad PhD.  Veljo Kisand (TÜ), MSc. Peeter Pall, retsensent MSc. Helen Tammert

Kristel Panksep. „Biomanipulatsiooni mõju Ülemiste järve ökosüsteemile“. Juhendajad MSc. Ain Järvalt, PhD. Reet Laugaste, retsensent Priit Zingel


HÜDROBIOLOOGIA TEADUSMAGISTRIKRAADI (4+2) KAITSTUD TÖÖD:

2000. a.

Helle Mäemets. „Changes in the macrovegetation of Lake Peipsi in different stages of eutrophication“. Juhendaja PhD.  Reet Laugaste

Ain Järvalt. „Võrtsjärve kalastiku pikaajalised muutused“. Juhendaja prof. Tiit Paaver (EMÜ LVI), PhD. Ervin Pihu

2001. a.
Anu Palm. ”Proliferatsioon Eesti magevees elava särje (Rutilus rutilus L.) ja meriforelli (Salmo trutta L.) vereloomelises koes“. Juhendaja prof. Urmas Tartes

2004. a.
Helen Luup.  „Epifüütonikoosluse ajaline ja ruumiline muutlikkus mõnedes Eesti järvedes“. Juhendaja PhD. Peeter Nõges  

Alo Laas. „Angerja pikaajalise asustamise bioloogiline ja majanduslik tulemus Võrtsjärve näitel“. Juhendaja MSc. Ain Järvalt

2005. a.
Margit Kumari. „Põhjaloomastiku mitmekesisus ja ruumiline varieeruvus Eesti suurjärvede taimestikuvööndis“. Juhendaja PhD. Külli Kangur

2006. a.
Evely Mälton. „Rändkarbi Dreissena polymorpha (Pallas) hulk ja filtreerimiskiirus Peipsi järves“. Juhendaja PhD. Külli Kangur

Aimar Rakko. „Controlling factors of the growth rate and biomass of two Baltic Sea filamentous cyanobacteria“. Juhendajad PhD. Jukka Seppälä (Helsingi Ülikool), prof. Ingmar Ott

2007. a.
Lilian Freiberg. “Pilliroo Phragmites australis levik ja omadused Peipsi järves”. Juhendaja PhD.  Helle Mäemets  

Julia Melikidze. „Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAS) jaotus Narva jõe vesikonna vees ja setetes ja selle sõltuvus troofsusest“. Juhendaja PhD. Arvo Tuvikene

Irina Zemit. „Loode-Eesti rannikumere naftareostuse mõju lestale Platichthys flesus trachurus“. Juhendaja PhD.  Arvo Tuvikene

2008. a.
Kadi Palmik. „Peipsi järve suurtaimestiku liigilise koosseisu dünaamika“. Juhendaja PhD.  Helle Mäemets

Timo Arula. „Liivi lahe kevadkuduräime Clupea harengus membras vastsete arvukuse dünaamika ja selle seos kujuneva räimepõlvkonna tugevusega“. Juhendajad PhD.  Henn Ojaveer (TÜ) ja PhD.  Arvo Tuvikene

2009. a.
Aive Kõrs. „Suurtaimestiku liigiline koosseis ja muutused Väikeses Emajões aastail 2003-2005“. Juhendaja PhD. Sirje Vilbaste