Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli doktorandid

In English

Jekaterina Balicka
jekaterina.balicka@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD

Teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades

 

Edgars Bojārs 
ebojars@gmail.com

 

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

Teema: Elupaiga abiootiliste ja maastikuliste faktorite mõju pruunkaru levikule ja arvukusele

 

Henri Järv
henri.jarv@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Teema: Kaitsealade mõju piirkondade sotsiaal-majanduslikule arengule

 

Oleksandr Karasov
oleksandr.karasov@student.emu.ee

 

Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Ihor Chervanyov, PhD

Teema: Kaitsealade immateriaalsed loodusressursid, nende hindamine ja säästlik kasutamine

 

Siiri Külm
siiri.kylm@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Mari Nõmmela, PhD; Kalev Sepp, PhD

Teema: Kalmistukultuuri muutuste mõju Eesti kalmistumaastikule

 

Piret Lang
piret.lang@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

Teema: Taimede ja putukate mitmekesisus ja nende ökoloogilised nõudlused poollooduslikes kooslustes
 

Helen Liiva
helen.liiva@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Ülle Püttsepp, PhD; Kaja Orupõld, PhD

Teema: Elupaiga kvaliteedi uuringud seoses juurevarise lagunemise ja
reskemetallide mõjuga sellele

 

Marek Maasikmets
marek.maasikmets@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Veljo Kimmel, PhD; Erik Teinemaa, PhD

Teema: Hajussaasteallikate eriheitmete hindamine

 

Kaie Metsaots
kaie.metsaots@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Teema: Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi, spordi-, puhke- ja turismipiirkonnana

 

Ivar Ojaste
ivar.ojaste@gmail.com

CV ETISes

Juhendajad: Aivar Leito, PhD; Kalev Ratiste,PhD

Teema: Sookure pesitsus- ja rändestrateegia(d) ning liigi kaitsekorralduse optimeerimisvõimalused

 

Diana Pungar
diana.pungar@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Robert G.H. Bunce, PhD, Kalev Sepp, PhD

Teema: Keskkonnahäiringute mõju leviku piiril olevatele liikidele

 

Janar Raet
janar.raet@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Kalev Sepp, PhD

Teema: Maakasutusmuutuste mõju maastikuväärtustele

 

Pille Tomson
pille.tomson@emu.ee

CV ETiSes

Juhendaja: Robert G.H. Bunce, PhD

Teema: Ajalooline maakasutus pärandmaastike kujundajana.

 

Miguel Villoslada Peciña
miguel.pecina@emu.ee

CV ETiSes

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; R.G.H. Bunce, PhD

Teema: Kliima muutuste mõju analüüs ökosüsteemiteenustele Euroopas

 

Kaitstud doktoritööd:

Simon Bell, PhD 2009
simon.bell@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Landscape Change, landscape perception and the Latvian countryside / (Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades)
 

 

Margit Heinlaan, Phd 2010
margith@kbfi.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples / Prioriteetsete saasteainete liikuvus ja biokättesaadavus komplekssetes keskkonnamaatriksites: mehhanismid ja modelleerimine

 

Merike Lillenberg, Phd 2011
merike.lillenberg@emu.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Lembit Nei, PhD

Residues of some pharmaceuticals in sewage sludge in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing / Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse

 

Villem Aruoja, PhD 2011
villem.aruoja@kbfi.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles / Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

 

Isabel Margarita Diaz Forero, PhD 2011
isadiazf@gmail.com

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Marika Mänd, PhD

Influence of abiotic and biotic factors at patch and landscape scale on bumblebees (Bombus spp.) in semi-natural meadows  / Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

 

Mario Luna Del Risco, PhD 2011
env.marioluna@gmail.com

Juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Marta Carballa Arcos, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion / Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine.

 

Ave Liivamägi, PhD 2013
ave.liivamagi@emu.ee

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows / Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes

 

Are Kaasik, PhD 2014
are.kaasik@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes / Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele


 

Ants Tammepuu, PhD 2014
ants.tammepuu@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Emergency risk assessment in Estonia / Hädaolukorra riskianalüüs Eestis

 

 

Monika Suškevičs, PhD 2014
smonika@emu.ee

Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Aivar Leito, PhD

Knowledge, learning and legitimacy in multi-level participatory ecological network governance / Kaasamisprotsesside tõhusus ja tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel ning rakendamisel mitmetasandilises valitsemismudelis

 

Priit-Kalev Parts, PhD 2015
priit.kalev.parts@ut.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas / Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt

 

Kadri Maikov, Phd 2016
kadri.maikov@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

Exploring the salutogenic properties of the landscape: from garden to forest / Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni

 

 

Juhendamised väljaspool õppetooli:

Lauri Lihtmaa
lauri.lihtmaa@emu.ee
CV ETISes

EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Geomaatika õppetool

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD
Teema: Ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse hindamine

 

Kaarel Sahk
kaarel.sahk@emu.ee
CV ETISes

EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Maaehituse ja veemajanduse õppetool

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Peeter Torop, PhD
Teema: Kinnisvara väärtuste teisenemist mõjutavad tegurid

 

Elis Vollmer
elis.vollmer@emu.ee
CV ETISes

EMÜ,  Põllumajandus ja keskkonnainstituut, Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

Juhendajad: Merrit Noormets, PhD; Kalev Sepp, PhD
Teema: Energiakultuuride keskkonnakaitselised ja maastikukaitselised aspektid

 

Vello Palm
vello.palm@ut.ee
CV ETISes

Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond

Juhendajad: Aivar Leito, PhD; Mait Sepp, PhD
Teema: Lindude rändefenoloogiast
 

Hillar Toomiste
hillar.toomiste@gmail.com
CV ETISes

EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Maaehituse ja veemajanduse õppetool

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Mait Kriipsalu, PhD
Teema: Orgaanikarikastes jäätmetes sisalduvate taimetoitainete eraldamine ja kasutamine