Eesnimi Perekonnanimi Aasta Alguskuupäev Lõppkuupäev Teema Juhendaja(d)
Kristiina Ehapalu 4. aasta 01/09/2011 31/08/2015 Järvesetete orgaanilis-geokeemiliste näitajate indikatiivsus paleoklimaatiliste ja inimtekkeliste muutuste tuvastamisel ja rekonstrueerimisel.  Leeben, A.;  Tõnno, I.
Lilian Freiberg 4. aasta 03/09/2007 31/03/2015 Peipsi erinevate osade troofsustasemete ja lokaalsete tegurite mõju pilliroo Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. kasvule Mäemets, H., Kangur, K.
Agron Idrizaj 3. aasta 01/01/2012 01/01/2016 Lake production and metabolism: How comparable are the bioproduction estimates yielded by different methods? Nõges, P., Laas, A. 
Anna-Liisa Kirsi 3. aasta 01/09/2008 27/04/2017 Application of sediment fosphorus fractions in paleolimnological studies (Järvesetete fosforifraktsioonide kasutamine paleolimnoloogilistes uuringutes) Nõges, T., Tõnno, I., Kisand, A.
Margit Kumari 4. aasta 01/09/2005 14/02/2015 Peipsi litoraali põhjaloomastikukoosluste seosed keskkonnateguritega ja muutumine antropogeense eutrofeerumise käigus Kangur, K. 
Aive Kõrs 4. aasta 01/09/2009 31/08/2015 Makrofüütide osa vooluvetes orgaanilise aine tootjana ja veekogu seisundi näitajana Vilbaste, S.
Kaidi Kübar 4. aasta 01/01/2012 01/01/2015 Zooplanktoni veritkaalne jaotumine kihistunud hüpertroofses järves Ott, I., Virro, T. (TÜ)
Kairi Maileht 4. aasta 01/09/2009 12/05/2017 Fütoplankton kui järvede ökoloogilise seisundi indikaator  Ott, I., Nõges, P.
Pille Meinson 2. aasta 01/09/2013 31/08/2017 Suurte ja madalate järvede metabolismitüüp ja tähtsus süsiniku sidumisel ja kasvuhoonegaaside emissioonil  Nõges, P., Laas, A.
Burak Oglu 1. aasta 01/01/2015 31/08/2018 Kliimamuutuste, eutrofeerumise ja selektiivse kalapüügi koosmõju võtmekalaliikide populatsioonidele ja kalandusele Eesti suurjärvedes Kaart, T., Kangur, K., Ohlberger, J. 
Kadi Palmik 4. aasta 01/09/2008 31/08/2015 Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime Peipsi ja Võrtsjärve suurtaimestikule Mäemets, H., Kangur, K.
Kristel Panksep 4. aasta 01/09/2010 23/07/2017 Peipsi järve veeõitsenguid põhjustavate sinivetikate genotüpiseerimine, genotüübi ühildamine fenotüübiga ja muutused vetikakoosluses seoses keskkonnateguritega Ylinen, A.,  Kangur, K., Kahre, O.
Ave Pent 2. aasta 01/09/2010 14/06/2017 Eesti sisevete fütofiilsed rõngussid (Annelida) Timm, T., Kangur, K.
Aimar Rakko 3. aasta 01/09/2008 31/08/2016 Tsüanobakterite leviku iseäraused järvedes Ott, I.
Katrin Saar 2. aasta 01/09/2013 31/08/2017 Fosfori tähtsus järve tervendamisel sette eemaldamise meetodil Ott, I., Kisand, A.
Margot Sepp 1. aasta 01/09/2014 31/08/2018 Valgala iseloomu ja kliima koosmõju orgaanilise aine ekspordile boreaalselt valgalalt Nõges, T. 
Marju Tamm 3. aasta 01/09/2012 31/08/2016 Fütoplanktoni pigmentide kasutamine järvede automaatseires Nõges, T., Tõnno, I.