Lõpetatud projektid

Aianduse osakonna varasemad projektid


Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele

Sihtfinantseeritav teema SF0170057s09    2009...2014

Vastutav täitja: prof. Anne Luik

Intensiivne taimekasvatus koos pestitsiidide pikaajalise kasutamisega on muutnud taimekahjustajad resistentseks, toonud kaasa põldude bioloogilise mitmekesisuse kahanemise, keskkonna saastatuse ning riskid inimese tervisele. Uute taimekaitsestrateegiate arendamine jätkusuutlikule taimekasvatusele vajab ulatuslikku kompleksset uurimistööd taimekasvatussüsteemide täiustamiseks, mis eeldab kõigi süsteemis toimivate organismide bioloogia ja seda mõjutavate tegurite ningi eri organismide vaheliste vastastikuste suhete väga head tundmist. Erinevatel tasanditel uuringud - põlde ümbritsevast kooslusest, külvikorra, organismi, organite ja raku tasemeni võimaldavad selgitada taimekasvatussüsteemi kui terviku talitlemist ning anda uudset informatsiooni üksikute lülide omavahelistest suhetest. Tulemused aitavad arendada tehnoloogiaid, mis soodustavad taimekahjustajate looduslikku regulatsiooni ning samas tagavad väärtusliku toodangu vältides mulla, vee ja produkti saastamise pestitsiididega.


Aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõime suurendamise eesmärgil
EV Põllumajandusministeerium 2010...2014.

Vastutav täitja: dots. Marge Starast

Eesti Maaülikooli ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ühisprojekt hõlmab 12 erinevat katset köögi- ja puuvilja-, marjakultuuridega.

Projekti raames viiakse läbi põldkatsed eestlaste toidusedelis oluliste aiakultuuridega ning uurimistöö üldiseks eesmärgiks on välja selgitada, kuidas erinevad keskkonnasäästlikud viljelusviisid mõjutavad taimede saaki ja selle kvaliteeti. Vaatluse all on maheviljelusse sobivad sordid ja väetised, kompanjontaimede kasutusvõimalused, leegitamine umbrohutõrjeks ning tolmeldajate kasutamine looduslike fungitsiidide laialikandmiseks (entomovektor-tehnoloogia). Aedviljad sisaldavad rikkalikult inimorganismile vajalikke toitaineid ning viimastel aastatel pööratakse üha enam tähelepanu toiduainete kvalitatiivsetele omadustele. Käesolevas projektis on oluline rõhk bioaktiivsete ühendite sisalduse määramisel, et kontrollida toodete kvaliteeti ning tuua esile keskkonnasäästliku tootmise tagajärjel ilmnenud lisaväärtused. Eelnevast lähtuvalt ei ole uurimustöö tulemused vajalikud vaid aiandusettevõtjatele, sest kvaliteetne aianduslik mahetoodang pakub huvi ka töötlejatele, kuna see võimaldab neil suurendada konkurentsivõimet tervislikumate toodetega.


Eestimaise puu- ja köögivilja säilitamise võimalused kontrollitud ja modifitseeritud atmosfääri tingimustes

EV Põllumajandusministeerium 2008...2012.

Vastutav täitja: dots. Ulvi Moor

Eestimaise puu- ja köögivilja säilivuse parandamiseks on teoksil uuring, mille käigus selgitatakse välja kontrollitud ja modifitseeritud atmosfääri sobivus aedmaasikale, aedvaarikale, kultuurmustikale, õunale, ploomile, söögisibulale, küüslaugule, porrulaugule ja maitserohelisele. Muudetud gaasikeskkonnas säilitamine on keskkonnasõbralik alternatiiv säilituskemikaalide kasutamisele ning seetõttu sobib ka mahetootjatele. Lühiajaliselt säilivate kultuuride puhul tehakse katseid erinevate kilepakenditega, kus O2 ja CO2 sisaldus muutub kas ise viljade hingamise käigus (passiivselt modifitseeritud atmosfääriga pakendid) või lisatakse pakendisse soovitud kontsentratsiooniga O2 ja CO2 (aktiivne modifitseerimine). Pikaajalised säilituskatsed õunte, küüslaugu, porrulaugu ja söögisibulaga viiakse läbi kontrollitud atmosfääriga säilituskambrites, kus O2 ja CO2 sisaldus hoitakse kogu säilitusperioodi jooksul ühtlasena. Eesmärgiks on välja selgitada nii sobivad sordid, optimaalne säilitusperioodi pikkus kui ka efektiivseim säilitamise viis.
Eesti aedviljade antioksüdatiivne aktiivsus sõltuvalt kasvatus- ja säilitustehnoloogiast

ETF grant 7515  2008...2011

Vastutav täitja: dots. Ulvi Moor

Mitmete aedviljade tervislikkus seisneb neis sisalduvates bioaktiivsetes ühendites nagu vitamiinid, karotenoidid, flavonoidid ja fenoolsed ühendid, mis nii taimes kui ka inimeses käituvad antioksüdantidena, neutraliseerides vabu radikaale. Bioaktiivsete ainete sisaldus puuviljades ja marjades sõltub sordist ja keskkonnateguritest, aga ka agrotehnikast ja säilitustehnoloogiatest. Aedviljad sisaldavad erineva antioksüdatiivse aktiivsusega bioaktiivseid aineid. Sageli ei ole üksikuid ühendeid määrates võimalik otsustada inimtervise seisukohast kõige olulisema – aedvilja tegeliku antioksüdatiivse aktiivsuse üle, sest mitmed bioaktiivsed ühendid esinevad väga väikestes kogustes ja pole seetõttu identifitseeritavad, teisalt esineb antioksüdantide vahel sünergistlikku efekti. Planeeritava uurimistöö eesmärgiks on selgitada kasvatustehnoloogia ning kontrollitud atmosfääris säilitamise mõju Eestis kasvatatud aedviljade antioksüdatiivsele aktiivsusele mudelkultuuride (õun, aedmaasikas, söögisibul ja küüslauk) näitel. Eestis on pikema aja vältel uuritud puuviljade ja marjade C-vitamiini sisaldust, alustatud on ka mõnede polüfenoolide uurimisega. Eesti õunte antioksüdatiivse aktiivsuse kohta andmed puuduvad, samuti pole tehtud säilituskatseid kontrollitud atmosfääris. Paljudes riikides küll uuritakse kasvatustehnoloogiate ja kontrollitud atmosfääris säilitamise mõju aedviljade biokeemilisele koostisele, kuid kuna klimaatilised tingimused ning sordid on erinevad, võivad ka uurimistöö järeldused meil olla erinevad. Uurimuse tähtsus: täieneb maailma aiandusteaduses hetkel olemas olev info kasvatus- ja säilitustehnoloogiate mõju kohta aedviljade antioksüdatiivsele aktiivsusele, samuti on võimalik teiste maade ja meie endi sordiaretajatel edaspidi valida meie õunte seast kõrge antioksüdatiivse aktiivsusega sorte ning kasutada neid aretustöös. Eesti puu- ja köögiviljakasvatajad saavad infot meie sortide käitumise kohta kontrollitud gaasikeskkonnaga hoidlas ning teavet võimalustest, kuidas oma toodetele teatud kasvatus- ja säilitusre¾iime kasutades lisaväärtust anda. Kuna uurimisteema on hetkel maailmas aktuaalne, on projekti käigus saadavate tulemuste baasil tõenäoline hilisem liitumine vastavasisuliste rahvusvaheliste projektidega.


Organic.Edunet                        

A Multilingual Federation of Learning Repositories with Quality Content for the Awareness and Education of European Youth about Organic Agriculture and Agroecology
Official homepage: http://www.organic-edunet.eu/organic/index.html

Organic.Edunet aims to facilitate access, usage and exploitation of digital educational content related to Organic Agriculture (OA) and Agroecology. It will deploy a multilingual online federation of learning repositories, populated with quality content from various content producers. In addition, it will deploy a multilingual online environment (the Organic.Edunet Web portal) that will facilitate end-users’ search, retrieval, access and use of the content in the learning repositories.

The project will study educational scenarios that introduce the use of the Organic.Edunet portal and content to support teaching of topics related to OA and Agroecology in two cases of formal educational systems, i.e., high-schools and agricultural universities. Furthermore, it will evaluate project results in the context of pilot demonstrators in pilot educational institutions, as well as through open validation events where external interested stakeholders will be invited.

Organic.Edunet focuses on achieving interoperability between the digital collections of OA and Agroecology content that producers in various EU countries have developed, as well as facilitating publication, access, and use of this content in multilingual learning contexts through a single European reference point. In this way, digital content that can be used to educate European Youth about the benefits of OA and Agroecology, will become easily accessible, usable and exploitable.