Keskkonnakaitse bakalaureuseõppekava
(õppekava kood: 406)

Õppekava nimetus inglise keeles:  Environmental protection
Nominaalse õppeaja kestvus: 3 aastat, maht 180 EAP
Akrediteering: 02.06.2009 - 02.06.2016
Antav kraad: loodusteaduse bakalaureus / Bachelor of Science in Natural Sciences (BSc)
 

Õppekava üldeesmärgid

Õppekava edukal täitmisel saab üliõpilane:

 • alusteadmised ja arusaamise looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele, maastikele ja inimeste elukeskkonnale, sh maastiku- ja loodusressursside kasutusviisidest, maastiku- ja ruumilisest planeerimisest, maastikukujundusest, keskkonnakorraldusest, loodushoiust, keskkonnaseisundit parendavatest ruumilistest meetmetest;
 • pädevuse töötamiseks keskkonnakaitse spetsialisti või maastikuarhitekti kvalifikatsiooni nõudval ameti­kohal keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise ja maastikukujunduse (sh pargiarhitektuuri) vald­kondades vastutava spetsialisti juhendamisel;
 • alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks magistriõppes.


Õpiväljundid

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane:

 • omab süsteemset ülevaadet keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest ja oskab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid;
 • tunneb keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade olulisemaid arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
 • oskab kirjeldada keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialadega seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi;
 • oskab kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda;
 • oskab keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid, muu hulgas on valmis osalema meeskonnatöös;
 • valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (GIS, CAD, fototöötlus);
 • oskab oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles oma erialaga seonduvaid probleeme suuliselt, graafiliselt ja kirjalikult selgitada ning erialastes aruteludes osaleda;
 • on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas arvestades üldlevinud eetilisi aspekte ja toimib nendest lähtudes;
 • oskab hinnata teadmiste rolli ning oma erialase tegevuse tagajärgi ühiskonnas;
 • on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, õpinguid jätkama oma eriala magistriõppes ning ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama;
 • oskab planeerida säästlikku ja kvaliteetset elukeskkonda;
 • oskab tulemuslikult juurutada jätkusuutliku arengu printsiipe ja leevendada inimtegevuse mõju maastikel;
 • on valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
 • omab pädevust töötamiseks keskkonnakaitse spetsialisti kvalifikatsiooni või maastikuarhitekti pädevust nõudval ameti­kohal keskkonnakorralduse, maastikuarhitektuuri ja planeerimise valdkonnas vastutava spetsialisti juhendamisel.

TAGASI ÕPPEKAVADE ÜLDLEHELE