2017. aastal kaitstud tööd

Magister  

 1. Madis Aal; Väärtuslike maastike käsitlused Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringutes ja koostatavas maakonnaplaneeringus; juhendaja:Valdo Kuusemets
 2. Gerda Arras; Naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) talvitunud ja uue põlvkonna arvukuse erinevused ja nende toidutaimede eelistused; juhendajad: Eve Veromann, Gabriella Kovacs
 3. Kerstin Kaints; Terroir mõju haiguste levikule ja saagi kvaliteedile viinapuu (vitis) istandikes; juhendaja:Kadri Karp
 4. Kertu Kannumäe; Üliõpilaste ja töötajate valmisolek jäätmete sorteerimiseks Eesti Maaülikoolis; juhendajad: Mait Kriipsalu, Elen Peetsmann
 5. Kati Karus; Seitsme päevaliblikaliigi leviku muutused Eestis;  juhendajad: Valdo Kuusemets, Kadri Kask
 6. Merje Lauri; Mehaanilis-bioloogiliselt töödeldud olmejäätmete peenfraktsiooni omaduste uuring; juhendajad:Kaja Orupõld, Mait Kriipsalu, Kaur-Mikk Pehme
 7. Maris Pritson; Kiletiivaliste parasitoidide (Apocrita: Parasitica) arvukus ja taksonoomiline mitmekesisus talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil; juhendaja: Eve Veromann
 8. Kristi Pärn; Sõjahaudade kaitse ja hooldus Virumaal; juhendaja: Mari Nõmmela
 9. Teele Sikka; Eesti festivalide jäätmetekke vähendamise praktika; juhendaja:Eva-Liis Tuvi
 10. Kairi Sosare; Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis erinevatel kultuurpõlluga piirnevatel maastikuelementidel; juhendaja: Eve Veromann
 11. Annika Vanamb; Mulla orgaanilise süsiniku stabiilsus rannaniitude majandamise tingimustes; juhendajad:Ülle Püttsepp, Karin Kauerd

 

Bakalaureus

Keskkonnakaitse õppekava

 1. Doris Järv; Õpilaste ja õpetajate arvamus loodusõpetuse aine õpetamisest linna-ja maakooli näitel; juhendaja: Kadri Kask
 2. Grete Klettenberg; Keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste uuring jäätmetekke seisukohast Viljandi kooliõpilaste näitel; juhendaja: Diana Pungar
 3. Maris Rebane; Eesti käokeelte populatsioonide analüüs Lääne-Eestis; juhendaja: Marilin Mõtlep
 4. Raimo Selgis; Puhkealad kui kaitsealad; juhendaja: Eva-Liis Tuvi 
 5. Eliisabet Serg; Eesti rahva hoiakud metsloomade rehabilitatsiooni suhtes ja arvamused sellest; juhendajad: Monika Suškevics, Madis Leivits
 6. Silva Sulg; Geoinformaatika õpetamine Eesti üldhariduskoolides; juhendaja Anne Kull
 7. Gretta Tamuri; Looduskaitse valdkonna õigusrikkumised Põlvamaal 2004-2016; juhendaja: Janar Raet
 8. Kristi Teder; Eesti käokeelte seemnekvaliteedi analüüs erinevates kasvukohtades; juhendaja:Marilin Mõtlep
 9. Annette Tilk; Toidujäätmete biogaasi tootlikkus; juhendaja: Kaja Orupõld
 10. Karen Katri Voll; Keskkonnaterminite tulek eesti keelde ning nende areng; juhendaja:Kalev Sepp
 11. Kadi Väli; Taimepopulatsioonide taastamispraktika Euroopas; juhendaja: Tiiu Kull