2013. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Arras, KadriÜliõpilaste teadlikkus bioinvasioonide olemusest; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 2. Aavik, Katrin; Metsatulekahjude mõju õhu kvaliteedile; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 3. Dreyersdorff, Gerit; Konkureerivate toidutaimede mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes karukimalaste (Bombus terrestris L.) ja meemesilaste (Apis mellifera L.) näitel; juhendajad Marika Mänd, PhD; Reet Karise, PhD
 4. Eensaar, Triin; Tuult mõjutavate tegurite muutuste analüüs Tartus viimastel kümnenditel; juhendajad Veljo Kimmel, PhD; Anne Kull, MSc
 5. Kikkas, Kadri; Kaadmiumi liikuvus ja fütosaadavus hariliku kuuse (Picea abies L.) enamusega metsade muldades; juhendajad Ülle Püttsepp, PhD; Kaja Orupõld, PhD
 6. Lehtpuu, Kadi; Kompostide stabiilsuse uurimine respiromeetriliste meetoditega; juhendaja Kaja Orupõld, PhD
 7. Leivategija, Irene; Valgla maakasutuse mõju järve vee kvaliteedile; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 8. Lõhmus, Lii; Kuresoo raba ökosüsteemi teenused ja nende majandusliku väärtuse hindamine; juhendaja Aija Kosk, MSc
 9. Paara, Mari-Liis; Võõrliikide ohjamine vereva lemmmaltsa (Impatiens glandulifera Royle) näitel; juhendajad Merle Ööpik, MSc; Toomas Kukk, PhD
 10. Pannerlein, Kristin; Pestitsiidide subletaalsete dooside ning nende segu mõju karukimalase (Bombus terrestris L.) hingamisfüsioloogiale; juhendaja Reet Karise, PhD
 11. Paju, Maris; Metsatulekahjude mõju hindamine õhu koostisele Järvseljal; juhendajad Veljo Kimmel, PhD; Steffen Manfred Noe, PhD
 12. Purik, Triinu; Parkide restaureerimiseks soovitatud võõrpuittaimede riskihindamine; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 13. Püvi, Leane; Loodusõpperaja külastaja rahulolu hinnang; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Ain Vellak, PhD; Tarmo Denks
 14. Savka, Daniel; Ulukikahjustused Lõuna-Eesti männinoorendikes; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 15. Vassar, Liisi; Eesti inimeste teadlikkus toidutootmisega kaasnevatest keskkonnamõjudest; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Eve Veromann, PhD
 16. Vesi, Marilyn; Niidukoosluste kujunemine endisele põllumaale; juhendajad Silja Kana, MSc; Marek Sammul, PhD

Bakalaureus  3+2

 1. Allikmäe, Mark; Poollooduslikud kooslused Ida-Viru kaitsealadel; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 2. Eelnurm, Marili; Lahemaa rahvuspargi ökosüsteemi teenuste muutumine; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Kotkas, Meriliis; Tallinna ja Tartu kaitsealused taimed; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 4. Mandel, Maret; Kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) viljumine sõltuvalt ümbritsevast maastikust; juhendajad Tiiu Kull, PhD; Silja Kana, MSc
 5. Mõtlep, Marilin; Eesti käokeelte tolmeldamise jaoks oluliste õietunnuste morfoloogiline võrdlus; juhendaja Kadri Tali, PhD
 6. Mägi, Maarja; Võru maakonda reklaamiv kultuuri-ja looduspärand; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 7. Pehlak, Eva-Triin; Metsamaastikud lageraiejärgselt Roosa metsandikus; juhendaja Eino-Endel Laas
 8. Raimets, Risto; Mesilasperede hukkumise põhjused Eestis aastatel 2011-2012; juhendaja Taimi Paal, PhD
 9. Raud, Jaanika, Nõukogude-aegse ehituspärandi kasutamine Torma sovhoosi näitel; juhendaja Simon Bell, PhD
 10. Tõnisalu, Grete; Loodusolude mõju Soomaa asustusele 19.sajandist kuni tänapäevani; Juhendaja Pille Tomson, MSc
 11. Vee, Maris; Põlva kihelkonna ristipuude maastikuline analüüs; Juhendajad Pille Tomson, MSc; Marju Kõivupuu
 12. Vorobjov, Andrei; Kaevandamisega seotud pärandkultuur Ida-Virumaal; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 13. Öövel, Heidi; Palumaa sood ja nende seisund; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD