2012. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Haas, Ermo; Kaitseväe harjutusväljade keskkonnakorralduse toimimise tõhususest; juhendaja Olavi Hiiemäe, MSc
 2. Järve, Kadri; Puistu koosseisu hinnang spektri optilises piirkonnas passiivse kaugseire vahenditega; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 3. Männaste, Rutt; Ranniku roostumise mõju kahlajate pesitsusaladele rannaniitudel; juhendaja Hannes Pehlak, PhD
 4. Neito, Elen; Kunda lahe  rannaprotsessid mõjutatuna Kunda sadamast ja looduslikest teguritest; juhendaja Hannes Tõnisson, PhD
 5. Nurme, Kairi; Eesti rohevöö loodusväärtused, kõlvikuline koosseis ja rahvastik; juhendaja Janar Raet, MSc
 6. Rammo, Marianne; Rohelise turunduse kontseptsioon ja selle rakendamine Eesti ettevõtetes AS  Ecoprint  ja Eesti Energia AS näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Viire Viss
 7. Rennel, Liisa; Alutaguse lendoravaelupaikade käsitiivalised; juhendajad Meelis Leivits, MSc; Jaanus Remm, PhD
 8. Sepp, Kärt; Energiavõsa maastikul; juhendaja Elis Vollmer, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Burtin, Viktoria; Tuuleparkide mõju veelindudele ja nende rändele Eesti  näitel; juhendaja Aivar Leito, PhD
 2. Heinsoo, Helen; Püramiid-koerakäpa (Anacamptis pyramidalis) levik, bioloogia ja ohustatus Eestis; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 3. Hermann, Terje; Luke mõisapargi turuväline väärtus; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Horn, Ilona; Puhke-ja virgestusalade kavandamine Võrumaa omavalitsustes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Jaagus, Triin; Matsalu rannaniidu pakutavad ökosüsteemi teenused ja nende väärtuse leidmise meetodid; juhendajad Aija Kosk, MSc; Kalev Sepp, PhD
 6. Kartau, Riina; Lehitu pisikäpa bioloogia, levik ja ohustatus Eestis; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 7. Kruusimägi, Riin; Strateegiline  mõjude hindamine Tartumaa  valdade üldplaneeringutes; Toomas Muru, MSc
 8. Kostabi, Kadri-Liisa; Eesti elumajade  energiatarve ja selle võrdlus naaberriikidega; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 9. Laiverik, Liina; Osakeselise õhusaaste mõõtemeetodite erinevuste analüüs Õismäel; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 10. Linnasmägi, Maarja-Liisa; Ülevaade Eestis toodetud jäätmekompostidest; juhendajad Mait Kriipsalu, PhD; Helis Rossner, MSc
 11. Lükk, Villu; Tegevusloa taotlemisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamisest/algatamata jätmisest teatamine. Avaldatud teadete iseloomustus ja vastavus seadusele aastatel 2010-2011; juhendajad Kaja Peterson, PhD; Aija Kosk, MSc
 12. Männiste, Maarja; Vegetatiivse liikuvuse mõju  kahe hüpoteetilise taimeliigi kooseksisteerimisele; juhendaja Marek Sammul, PhD
 13. Mölder, Janne; Botaanikaaiad ja bioinvasioon: Eesti botaanikaaedade tegevused ja protsessi ohjamiseks; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 14. Nõu, Triin; Rohtsete bioenergiakultuuride invasiivsusriskid Eestis; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 15. Saar, Mari; Keskkonnasäästlike toodete turunduskommunikatsioon Plastrex plastlaua näitel; juhendajad Mait Kriipsalu, PhD; Ülle Roosma, MSc
 16. Savikov, Liis; Niidukoosluste liigirikkuse seos taimede vegetatiivse liikuvuse varieeruvusega; juhendaja Marek Sammul, PhD
 17. Teppo, Tuuli; Maastikuhoiu planeerimine maastikukaitsealadel; juhendaja Pille Tomson, MSc
 18. Tikk, Kristo; Õhusaaste mõju puude kasvule Kirde Eesti rabades uurimine; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 19. Vaino, Liis; Pärandkultuuri objektid Vinni vallas; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 20. Vesso, Elerin; Ettepanekuid Vana-Kuuste mõisapargi hoolduskava koostamiseks; juhendaja Mari Nõmmela
 21. Viilvere, Triin; Arheoloogiliste objektide arvestamine maastikuhoolduse planeerimisel; juhendaja Pille Tomson, MSc