2010. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Alev, Kadri; Keskkonnaharidusalase koostöövõrgustiku analüüs Tartu-ja Läänemaal; juhendajad Eva-Liis Tuvi, MSc; Helle Kont, MSc
 2. Järg, Kristi; Keskkonnakaupade ja-teenuste osatähtsus kinnisvarahindade kujundajana; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Kruusmaa, Karin; Akvakultuur Eestis: riskid ja eelised; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Kostiv, Karina; Eesti-Vene piiriülese rohevõrgustiku planeerimise võimalustest Põlva ja Võru maakondade ning Petseri rajooni näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 5. Lindman, Ly; Sõõrsilmiku (Lopinga achine) röövikute toidutaime-eelistus Eestis: olulisus liigikaitse seisukohalt; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Toomas Tammaru, PhD
 6. Luts, Anneli; Eesti mahetalunike taimekasvatuse ja-loomakasvatuse nõuete rikkumise analüüs; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD
 7. Lõhmus, Luule; Pärandkultuuri objektide inventuur ja kaitsekorralduse analüüs Eesti rohevöös; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 8. Raska, Marlen; Eesti võõrfloora invasiivsete liikide klassifitseerimine ohtlikkuse alusel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 9. Sahtel, Marko; Erivanuseliste arukaasikute maapealse osa biomass ja produktsioon jänesekapsa kasvukohatüübis; juhendaja Veiko Uri, PhD
 10. Saar, Kristina; Kohalike ja külastajate maastikulised eelistused Valga ja Pärnu maakondades; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 11. Tischler, Monika; Eesti iluaianduse turul pakutavate rohtsete püsikute bioinvasiooniline analüüs; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 12. Tubli, Tiina; Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoidustamiseks; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD
 13. Vendla, Varje; Külastajate mõju hindamine Elva puhkepiirkonnas; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 14. Vesi, Annika; Mahe-ja tavatootjate hinnang põllumajandustootjate keskkonnakavale; juhendaja Kalev Sepp, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Aavik, Katrin; Looduskaitseliste  probleemide analüüs Lahemaa rahvuspargis läbi kohalike vaateprisma; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Balin, Liisi; Metskits (Capreolus capreolus) metsakultuuride kahjustajana Eestis; juhendaja Veiko Uri, PhD
 3. Buschmann, Mai; Kirde-Eesti rabade aluselistumine; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 4. Haas, Ermo; Jäätmekäitlus kontoris Kaitseväe Peastaabi näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 5. Kase, Sille; Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika suur-kuldtiiva (Lycaena dispar) elupaiganõudlused ja levik Eestis; juhendaja Kadri Kask, MSc
 6. Kliiman, Maarja; Taimede  mõju aerosooliosakestele ja osoonile; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 7. Kuurberg, Kadri; Liigirikkuse, funktsionaalse mitmekesisuse ja keskkonnatingimuste kujunemine Nedrema puisniidu taastatud aladel; juhendajad Kaili Kattai, MSc; Marek Sammul, PhD
 8. Leivategija, Irene; Klaasi ümbertöötlemine ja uuesti  kasutamine; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 9. Liin, Urmas; Bioinvasioonide kajastamine  Eesti Looduse ajakirjas 2000-2009; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Lipp, Ragnar; Põdra arvukuse dünaamika Ida-Virumaal ja seda mõjutavad tegurid; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 11. Nassar, Liis; Päevaliblikate liigiline koosseis ja seisund Ida-Virumaal; juhendajad Jaan Luig, MSc; Ave Liivamägi, MSc
 12. Orlova, Kristina; Põhjamaade kogemus  katkematu rohevõrgustiku tagamisel seoses loomade ohutu teeületamisega ning hinnang vastavale olukorrale Eestis; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 13. Pajumaa, Kaidi; Eesti Maaülikooli Metsamaja töötajate ja tudengite valmisolek  jäätmete sorteerimiseks; juhendaja Aija Kosk, MSc
 14. Pindus, Mihkel; Õhusaaste päritolu hindamise metoodikad ja nende rakendamise võimalused Eestis; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 15. Pidmann, Ele; Energiakultuuride kasvatamise toetuste seosed võõrliikide levikuga Eestis rapsi (Brassica napus L.) näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 16. Post, Lauri; Keskkonnaõppemarsruudid Eestis: jäätmekäitluskohad Garmin nüvi 255w näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 17. Potter, Mirjam; Võru maakonna jäätmejaamade toimimise analüüs; juhendaja Aija Kosk, MSc
 18. Püvi, Leane; Reaktorkompostimine Eesti Maaülikooli ühiselamu „Torn“ näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 19. Raja, Triin; Eesti Maaülikooli tudengite suhtumine  Tartu linnatransporti ja säästvasse transporti; juhendaja Kadri Kask, MSc, Tiia Rõivas
 20. Rennel, Liisa; Tehispesade kasutamine ohustatud metsaselgroogsete kaitsel; juhendaja Jaanus Remm, PhD
 21. Sepp, Kärt; Energiavõsa maastikul; juhendajad Katrin Heinsoo, PhD; Bert Holm, MSc
 22. Sinijärv, Liis; Biolagunevate jäätmete koduskompostimise suunamine ja korraldamine riiklikul ja kohalikul tasandil; juhendaja Aija Kosk, MSc
 23. Suurthal, Jana; Otepää jäätmejaama asukoha ja suuruse valik; juhendaja Aija Kosk, MSc
 24. Susi, Triin; Looduskaitseliste tunnustuste kajastamine ajakirjas „Eesti Loodus“ 1958-2010; juhendaja Mart Külvik, PhD
 25. Sutt, Ott; Lisasöötmine kui metssea (Sus scrofa) elupaiga valikut mõjutav tegur; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 26. Tambik, Tane; Kimalaste (Bombus) liigirikkus Tartus ja selle  ümbruses aastatel 1946-1999; juhendajad Ave Liivamägi, MSc; Jaan Luig, MSc
 27. Tatar, Eldin; Tööstuslik pärandkultuur Kolga-Jaani vallas; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 28. Vassar, Teele; Elanike teadlikkus jäätmehoolduseeskirja olemasolust Tallinna  Nõmme linnaosas; juhendaja Aija Kosk, MSc