2008. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Kureoja, Aile; Eesti elanike ootused jäätmekäitluse arendamise suhtes ja soov arendamisprotsessis osalemiseks; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 2. Laurisson, Piret; Standardite ISO 9001 ja ISO 14001 mõju organisatsiooni tegevuse rakendamisel; juhendaja Katrin Kreegimäe, MSc
 3. Rehema, Merlin; Väärtuslike maastike olemus ja neil rakendatavad meetmed: maakonna teemaplaneeringute põhjal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Semm, Maaria; Maastikuhooldusplaani koostamise metoodika maastikuhoolduskava rakendusena; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mart Külvik, PhD

 

 

Magister  3+2

 1. Järv, Henri; Ülevaade olmekütmisest Tartu uuseramurajoonides; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 2. Kaal, Reeda; Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse seire erineva tootmisviisiga taludes; juhendaja Marika Mänd, PhD
 3. Kreilis, Raido; Punahirv (Cervus elaphus) Lääne-Virumaal; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 4. Peetsmann, Elen; Mahepõllumajanduslik turustamine Eestis; juhendaja Anne Luik, PhD
 5. Pehme, Sirli; Eesti tarbija teadlikkus ja suhtumine mahetoitu; juhendaja Anne Luik, PhD
 6. Persidski, Rainer; Maaharijate hoiakud pool-looduslike koosluste hooldamisel ning hoiakuid mõjutavad tegurid; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Marek Sammul, PhD
 7. Pärk, Britta; Võimalused ja valmisolek biolaguneva plasti kasutuselevõtuks Eestis; juhendajad Aija Kosk, MSc; Mait Kriipsalu, PhD
 8. Remmelgas, Reeme; Rohevõrgustiku planeerimine linnakeskkonnas-Viljandi linna näitel; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mart Külvik, PhD
 9. Suskevics, Monika; Kaasamise korraldus maakonna tasandi rohevõrgustiku planeerimisel; juhendaja Mart Külvik, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Alev, Kadri; Keskkonnaharidus Jõgevamaal; juhendajad Eva-Liis Tuvi, MSc; Aita Saksing
 2. Bogdanov, Risto; Karjääride rekultiveerimiskogemused ja Maidla valla elanike eelistused Aidu põlevkivikarjääri rekultiveerimisel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Jermakova, Nadeźda; Põllumajandusmaastike seire Euroopa riikides; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Järve, Kadri; Metsaga alade pindalamuutused Tartumaa neljas vallas aastate 1987 kuni 2005 vahemikus-hinnang keskmise lahutusega Landsat Thematic Mapper satelliidipiltidelt; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 5. Kahusk, Salme; Põllumajanduslik maakasutuse Setumaal aastatel 1990 ja 2006-hinnang keskmise ruumilise lahutusega Landsat TM satelliidipiltidelt; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 6. Kool, Karel; Rakvere tammik:seisukord,kaitse ja tulevikuperspektiivid; juhendaja Kadri Meier, 5-aastane diplom
 7. Laanemets, Anni; Loodushariduse võimaluste kaardistamine RMK Sakala puhkealal; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 8. Laasi, Tõnu; Emajõe Suursoo pärandkoosluste kasutamine ja seisund; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 9. Leibur, Kairi; Vääriselupaikade olemi muudatused aastatel 2003-2008 Vara ja Tartu valla näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 10. Lille, Liis; Põllumajanduslik maakasutus aastatel 1990 ja 2000 Lääne-Viru maakonnas-hinnang Landsat TM satelliidipiltidelt; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 11. Lindman, Ly; Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika sõõrsilmiku (Lopinga achine) elupaiganõudlused ja levik Eestis; juhendaja Kadri Meier, 5-aastane diplom
 12. Luts, Anneli;  Korraldatud jäätmevedu ja sellega liitumise olukord Tartumaa valdades; juhendaja Aija Kosk, MSc
 13. Lõhmus, Luule; Väärtustatud maastikud Mikitamäe valla üldplaneeringus; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 14. Mägi, Karl; Energiavõsa maastikuelemendina; juhendajad Toomas Kukk, MSc; Katrin Heinsoo, PhD
 15. Mölter, Merje; Metsanduse roll puittaimede invasiivsuse kujunemisel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 16. Rammo, Marianne; Eestis välja antavate tootemärgiste keskkonnaaspektid; juhendaja Aija Kosk, MSc
 17. Raska, Marlen; Võõrtaimeliikide poolt põhjustatud eritasemelised mõjud elusloodusele ja ühiskonnale; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 18. Saar, Kristina; Kohtla-Järve linna jäätmekava koostamise soovitused; juhendaja Aija Kosk, MSc
 19. Tamm, Egle; Tartu linna aluspõhja pealispinna kolmemõõtmeline mudel; juhendaja Urmas Uri, MSc
 20. Tiido, Mihkel; Rohelise võrgustiku käsitlemine üldplaneeringus Veriora valla näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 21. Tischler, Monika; Aianduse roll bioinvasioonilistes protsessides; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 22. Vendla, Varje; Risti valla metsade pärandkultuur; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc; Jürgen Kusmin
 23. Vesi, Annika; Räpina ja Mikitamäe valla jäätmekäitlusjaamade kasutuse uuring; juhendaja Aija Kosk, MSc