2007. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Oinberg, Anu; Suletud väikeprügilate keskkonnariskid ja järelhooldus; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Urmas Uri, MSc
 2. Puhkan, Annika; Teadlikkus ja suhtumine seoses Natura alade moodustamisega Raplamaa näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 3. Raet, Janar; Söötis alade analüüs Jõgeva maakonnas; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Vollmer, Elis; Maade aadeldumine Lahemaa rahvuspargis; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Priit-Kalev Parts, MSc
 5. Õunsaar, Maris; Sügisrändel peatuvate sookurgede arvukus ja selle seos põllukultuuride kasvupinnaga Eestis; juhendaja Aivar Leito, PhD

 

Magister  3+2

 1. Birnbaum, Christina; Kanada kuldvitsa (Solidago Canadensis L.) kogumike kasvu dünaamika; juhendajad Tiiu Kull, PhD; Marek Sammul, PhD
 2. Kana, Silja; Maakasutuse muutused (1950ndad-2002) ja nende mõju floristilisele liigirikkusele Saare valla näitel; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 3. Kivisaar, Marjaliis; Kollase kiviriku (Saxifraga hirculus) kasvukohad, levik ja paljunemine; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 4. Maastik, Veiko; Räpina linna ja selle lähiümbruse väärtusliku maastiku maastikuhoolduskava; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Meikup, Merit; Tumepunase neiuvaiba (Epipactis atrorubens) paljunemisbioloogia; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 6. Pulk, Eleri; Võõrliik ida-kitseherne (Galega orientalis Lam.) invasiivsusest (sensu latu) Kesk-Eesti valdade näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 7. Püü, Kadri; Sisetemperatuuri ja –niiskuse uuring viies Tartu elamus; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Argo Soon, MD, MPH
 8. Rimm, Diana; Euroopa maastikukonventsiooni rakendamise vajadus ja võimalused Eestis; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 9. Tekkel, Ethel; Raskemetallide sadenemise muutlikkus Eestis (sademete seire alusel); juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 10. Toots, Mairi; Kihnu pärandkooslused ja nende hooldus; juhendaja Kalev Sepp, PhD

 

Bakalaureus  4+2

 1. Laas, Veiko; Tõravere lepaistanduse biomassi produktsiooni hindamine; juhendaja Madis Sulev, 5-years diploma
 2. Luiga, Jaanika; Majandamise mõju rannaniitude taimkattele ja muldadele (Silma, Matsalu, Haeska, Tõstamaa ja Häädemeeste uurimisalade näitel); juhendaja Marek Sammul, PhD
 3. Maask, Merlit; Võru linna ja lähiümbruse biolagunevate jäätmete kompostimine; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 4. Trahv, Liana; Jaan Eilarti uuenduslikud ideed maastikuhoolduses; juhendaja Kalev Sepp, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Juhanson, Katrin; REACH situatsioonianalüüs Eestis; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 2. Kivi, Tarmo; Sinialliku puhkeraja ideekavandi koostamine ja tulu-kulu analüüs; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Kostiv, Karina; Loodusturismi potentsiaali uurimine Ida-Virumaal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Liiva, Helen; Maaturismi paindlikus kaitsealadel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Liivet, Martina; Eramaja elanike kaasamine jäätmete valikkogumissüsteemi; juhendajad Aija Kosk, MSc; Kalle Grents
 6. Loiku, Helis; Tava –ja mahetoidu võrdlus; juhendaja Anne Luik, PhD
 7. Martin, Anne; Tallamiskoormuse mõju laanekuklase (Formica aquilonia)  asurkondadele Akste ja Padakõrve  looduskaitsealade näitel; juhendajad Ants-Johannes Martin, PhD; Mart Külvik, PhD
 8. Oks, Elke; Euroopa loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna) elupaiganõudlused ja  levik Eestis; juhendaja Kadri Meier, 5-years diploma
 9. Oraste, Eneli; Kabli küla turismitalu projekt; juhendaja Enn Lauringson, PhD; Kalev Sepp, PhD
 10. Parker, Kati; Poollooduslikele kooslustele makstavad subsiidiumid-tõhusad või mitte?; juhendaja Aija Kosk, MSc
 11. Raiste, Ragni; Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika tähnik-sinitiiva (Maculinea arion) elupaiganõudlus  ja levik Eestis; juhendaja Kadri Meier, 5-years diploma
 12. Tani, Aet; Rohevõrgustiku teemaplaneeringu rakendumise analüüs Harju maakonna ja Keila valla näidetel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kadri Kreisman, MSc
 13. Tobreluts, Ingrid; Juhusliku hindamise meetodi kasutamine Luitemaa looduskaitseala tulu leidmiseks; juhendaja Aija Kosk, MSc
 14. Viks, Reigo; Jõgevamaa puukoolides kasvatatavate puittaimede invasiiviohu analüüs; juhendaja Merle Ööpik, MSc