2005. aastal kaitstud tööd

 

Magister  4+2

 1. Heinsoo, Kris; Jääksoode maastikuline uuendamine: ökohüdroloogiline lähenemisviis; juhendaja Elve Lode, PhD
 2. Kalle, Rein;  Kalmistujäätmete käitlemine Põlva maakonna näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 3. Kütt, Kristiina; Emajõe reostuskoormus Võrtsjärve ja Tartu linna vahelisel lõigul aastatel 1998-2004; juhendajad Eduard Sizov, MSc; Lembit Nei, PhD
 4. Leiner, Elina; Ammendatud freesturbatootmisalade taimestumist mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu maakonna jääksoode näitel; juhendajad Taimi Paal, PhD; Jaanus Paal, PhD

 

Bakalaureus  4+2

 1. Grünberg, Anne; Heakorrakava koostamise metoodika Viiratsi aleviku pargiala näitel; juhendaja Nele Nutt, MSc
 2. Heinlaan, Margit; Luminestseeruvatel bakteritel põhinevate testide kasutamine muldade ökotoksikoloogilises uuringus; juhendajad Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD; Kalev Sepp, PhD
 3. Holvandus, Anu; Poollooduslike koosluste majandamine Võru- ja Põlvamaal loodushoiutoetuste abil; juhendaja Toomas Kukk, MSc
 4. Küppar, Marion; Reostuse mõju Emajõe kaladele; juhendaja Arvo Tuvikene, PhD
 5. Lehemets, Arvo; Maaparandusobjektide hooldus Karula rahvuspargis. Veetaseme muutuse ulatuse hindamise lihtsustatud metoodika ja osaline hindamine; juhendaja Koit Alekand, PhD
 6. Liiv, Keily; Õigusrikkumiste analüüs kalanduse valdkonna keskkonnainspektsiooni Võrumaa osakonna töö põhjal aastatel 1998-2003; juhendajad Aija Kosk, MSc; Uno Minka, 5-years diploma
 7. Lipping, Moonika; Hädaolukorraks valmisolek Lõuna-Eesti suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes; juhendaja Ants Tammepuu, MSc
 8. Loorman, Kadri; Mullakaitse õiguslikud, loodusteaduslikud ja eetilised aspektid; juhendaja Mari Ivask, PhD
 9. Loormann, Heleri; Mõisaansambli maastiku kaitsekorralduslik planeerimine: metoodiline katse Väike-Rõude näitel; methodical test on the example of Väike-Rõude; juhendajad Mart Külvik PhD; Nele Nutt, MSc
 10. Paas, Margus; Saarnaki laiu haudelinnustik; juhendaja Aivar Leito, PhD
 11. Paat, Andrus; Jäätmekäitlusarengu võimalused ääremaadel Mustvee linna näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 12. Pariis, Airi; Karula Rahvuspargi karjääride inventeerimine ja rekultiveerimissoovitused; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 13. Polli, Lilian; Viljandi maastikukaitseala maastikuhoolduskava; juhendaja Age Merila, MSc
 14. Sõelsep, Reeli; Kloororgaanilised ohtlikud ained Eesti rannikumeres; juhendaja Mart Simm, PhD
 15. Tamm, Marianne; Ida-Virumaa jõgede seisund ja seda mõjutavad tegurid; juhendajad Eduard Sizov, MSc; Mari Ivask, PhD
 16. Toom, Gerli; Pärandkultuur Matsalu külas Läänemaal; juhendaja Mart Meriste, MSc
 17. Torop, Jane; Kaitsealuste ja ohustatud taimeliikide kaitstus Võru maakonnas; juhendaja Ülle Kukk, PhD
 18. Vollmer, Elis; Pärandkultuur Kloostri ja Kelu külades Läänemaal; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kaja Lotman, 5-years diploma
 19. Võrno, Ingrid; Riskianalüüsi teostamine Lõuna-Eesti suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes; juhendaja Ants Tammepuu, MSc

 

Bakalaureus  3+2

1.      Birnbaum, Christina; Kanada kuldvitsa (Solidago canadensis L.) levik Tartu lähiümbruses; juhendaja Tiiu Kull, PhD

2.      Johanson, Kaiu; Haanja looduspargi maakasutuse muutused 20. sajandil; juhendaja Kalev Sepp, PhD

3.      Järv, Henri; Rohealad linnaplaneerimises Tallinna näitel; juhendaja Maris Järv, MSc

4.      Kana, Silja; Metsasuse muutused Saare valla põhjaosas viimase 50 aasta jooksul; juhendaja Tiiu Kull, PhD

5.      Kaselo, Henri; Haeska küla pärandkultuur ja maakasutus; juhendaja Anneli Palo, PhD

6.      Kivisaar, Maarjaliis; Kollase kiviriku levik ja bioloogia; juhendaja Tiiu Kull, PhD

7.      Kõue, Kerli; Seadusnõuded jäätmekopmpostimisel; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc

8.      Lukk, Heinrich; Sõraliste seire võimalused ja nende rakendamine Alam-Pedja looduskaitsealal; juhendaja Tiit Randveer, PhD

9.      Maasik, Anna; Märgalade kadu Ahja ja Võnnu vallas viimasel 50 aastal; juhendaja Tiiu Kull, PhD

10.  Maastik, Veiko; Keskkonnakahjuga metsaõigusnormide rikkumised Põlva maakonnas aastatel 2000-2004; juhendaja Margus Lehiste

11.  Meikup, Merit; Vihmaussid Eesti metsades; juhendaja Mari Ivask, PhD

12.  Nikitin, Gerli; Ökomärgised inimeste tarbimisharjumuste kujundajana; juhendaja Aija Kosk, MSc

13.  Pulk, Eleri; Võõrliik ida-kitseherne (Galega orientalis Lam.) leviku ulatus ja mõju taimekooslustele Karksi vallas Viljandimaal; juhendaja Merle Ööpik, MSc

14.  Püü, Kadri; Energiavõsa istanduste mõju bioloogilisele mitmekesisusele; juhendaja Marek Sammul, PhD

15.  Sahtel, Marko; Endisel põllumaal kasvava arukaasiku maapealse osa biomass ja produktsioon; juhendaja Veiko Uri, PhD

16.  Sepp, Triinu; Invasiivsete karuputkede tõrje tõhusus 2004. aastal Tartu maakonnas; juhendaja Bert Holm, MSc

17.  Tamm, Catheline; Matsalu Rahvuspargi püha- ja pärimustega paigad: seisukord ja hooldus; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kaja Lotman, MSc

18.  Tekkel, Ethel; Pärandkultuur ja ajalooline maakasutus Kiideva külas Läänemaal; juhendaja Mart Meriste, MSc

19.  Toots, Mairi; Kihnu pärandkooslused ja nende hooldus; juhendaja Kalev Sepp. PhD

20.  Uibo, Monika; Võõrokaspuuliikide mõju Eesti kohalikule dendrofloorale; juhendaja Urmas Roht, MSc