2004. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Aunpuu, Moonika; Jäätmekomposti kasutamise võimalused; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 2. Haak, Rein; Korraldatud jäätmekäitluse juurutamise metoodika väljatöötamine Tartu linna näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Looring, Merle; Merereostuse riskide hindamine ja kontrollimine Liivi lahel;
 4. Troškin, Tiina; Keskkonnajärelvalvest Eesti kaitsealadel ja vastavate andmestike kasutatavusest; juhendajad Mart Külvik, PhD; Uudo Timm, MSc
 5. Väärtnõu, Eino; Arengustrateegia Säästev Eesti 21 rahvusliku jätkusuutlikkuse analüüs; juhendaja Rein Ratas, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Ermel, Maigi; Pilliroo tõrjumise mõjust põhjaselgrootutele Võrtsjärves; juhendaja Henn Timm, PhD
 2. Grosnõi, Helen; Erosioon. Pinnaseerosiooni tõkestamine Viljandi linnas; juhendaja Riho Karjus; MSc
 3. Hirse, Toomas; Nõo Karujärvede ümbruse ja Tatra ürgoru haruldaste taimeliikide levik ja kaitse; juhendaja Ülle Kukk, PhD
 4. Jalak, Merlene; Põllumajanduslikust maakasutusest välja jäänud alade analüüs Jõgeva maakonnas; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Kaasik, Merit; Loodus- ja keskkonnakaitsealased piirangud ehitamisel veekogude ääres; juhendaja Uku Alakivi
 6. Kangur, Timo; Aidu põlevkivikarjääri rekultiveerimistulemuste hindamine kase ja männikultuuride põhjal; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Tiit Kangur
 7. Kasvandik, Maia-Liisa; Soontagana väärtusliku maastiku hoolduskava; juhendaja Urmas Vahur, MSc
 8.  Kivirand, Maarika; Nõu valla jäätmekäitluse areng lähtudes olemasolevast jäätmekavast ning jäätmeseadusest; juhendaja Hegri Narusk, BSc
 9. Kljutšivski, Piret & Rehema, Merlin; Maakonna teemaplaneeringus määratletud väärtuslike maastike olemus ja korraldus; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Katre Daniel, MSc
 10. Kõiv, Margit; Nõrgvee järelpuhastamine turvasfiltris; juhendajad Pille Kängsepp, MSc; Mait Kriipsalu, MSc
 11. Laurisson, Piret; Pet-joogipudeli optimaalse tagatisraha uuring Tartu linna näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 12. Maasikmets, Marek; Lõhnahäiringu peamised määramismeetodid ja võimalikud lahendused Eestis; juhendajad Rein Ratas, PhD; Joel Valge
 13. Neljandik, Triin; Pärandkultuur Kirikuküla maastikul; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kaja Lotman, MSc
 14. Olle, Lilian; Toidujäätmete käitlemine vermikompostimise abil sisetingimustes; juhendajad Mari Ivask, PhD; Mait Kriipsalu, MSc
 15. Peterson, Kristi; Üheksa haruldase metsataime seisundi hinnang kümne seireaasta näitel; juhendaja Ülle Kukk, PhD
 16. Pung, Kristi; Hinnang Järvamaa looduskaitsealustele parkidele; juhendaja Olavi Randver
 17. Ruut, Katri; Feromoonpüüniste kasutamine Lääne-Virumaal Männi ja Karli Uuspõllu Liiva talus ning Jõgeva Sordiaretusjaamas; juhendaja Enno Mõttus
 18. Sillaste, Marit; Energiavõsa kui alternatiivse keskkonnahoidliku energiaallika kasvatamise võimalused Võru maakonnas; juhendaja Peeter Muiste, PhD
 19. Tamm, Piia; Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist mõjutavad tegurid Eesti ettevõtetes; juhendajad Aija Kosk, MSc; Harri Moora, MSc
 20. Tamm, Sirli; Looduskaitseterminoloogia kujunemise põhijooni ja praeguseid arenguid Eestis; juhendaja Mart Külvik, PhD
 21. Tammla, Tuuli; Trell, Tanel; Põhja-Kõrvemaa puhkeala kasutuskorralduskava; juhendaja Mart Külvik, PhD
 22. Traks, Katrin; Jäätmekäitlusteenuste kvaliteedi, sortimendi ja hinna võrdlus Jõgeva maakonnas; juhendaja Moonika Aunpuu
 23. Tuvi, Triinu; Keskkonnainvesteeringute Keskuse noorsooprojektid (2001-2002) ja nende mõju õpilaste keskkonnateadlikkusele; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mai Zernask
 24. Tõnisots, Eve; Veeluba omavad väikepuhastid Pärnumaal ja nende olukord; juhendaja Mihkel Gross
 25. Viik, Eneli; Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju suvirapsi tolmeldajate arvukusele; juhendaja Marika Mänd, PhD
 26. Õigemeel, Reelika; Uuring loometsade kaitsest ja kasutamisest rekreatsioonialadena Kohila vallas; juhendaja Jüri Ehrpais