2003. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Kuu, Annely; Põllumuldade elustik ja seda mõjutavad tegurid; juhendaja Mari Ivask, PhD
 2. Liimand, Kristiina; Võldase (Cottus gobio) elupaikade kui väärtuslike veealadekaitstus Eesti vooluvetes; juhendaja Mart Külvik, PhD

 

Bakalaureus  4+2

 1. Andrejeva, Evelin; Kaitsekorralduskava koostamise metoodikast Elva - Vitipalu näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 2. Ani, Moonika; Jäätmaade energeetilise potentsiaali analüüs Palamuse ja Saare valla näitel; juhendaja Peeter Muiste, PhD
 3. Joost, Katrin; Metsakuklased turismiobjektina, rekreatsioonikoormuse mõju metsakuklaste asurkondadele; juhendaja Ants-Johannes Martin, PhD
 4. Koemets, Kaimar; Satelliidipiltidest koostatud Jõgevamaa metsakaart ja piltidelt mõõdetud lageraiealad; juhendajad Urmas Peterson PhD; Kalev Sepp, PhD
 5. Kollom, Kuldar; Satelliidipiltidest koostatud Põlvamaa metsakaart ja piltidelt mõõdetud lageraiealad; juhendajad Urmas Peterson PhD; Kalev Sepp, PhD
 6. Kurnasov, Ave; Muiste, Merje; Tartu linna mõju Suure Emajõe vee kvaliteedile; juhendaja Lembit Nei, PhD
 7. Käis, Lilika; Plastide tootmine, tarbimine ning taasväärtustamine; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 8. Kütt, Kristiina; Tartu linna heitvesi ja selle mõju Emajõe vee kvaliteedile aastatel 1992-2002; juhendajad Eduard Sizov, MSc; Pille Vals, MSc
 9. Märtson, Mariliis; Loodi looduspargi kaitsekorralduskava 2003-2007; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Hille Lapp
 10. Oinberg, Anu; Kagu-Eesti jäätmehooldus; juhendaja Urmas Uri, MSc
 11. Reisenbuk, Lemme; Kalakasvatuse negatiivsed mõjud looduskeskkonnale ja nende vähendamise võimalused; juhendaja Tiit Paaver, PhD
 12. Ruthe, Ain; Orgaaniliste jäätmete kompostimine; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 13. Semm, Maaria; Põllumajandustootjate teadlikkus maastikuhoolduse tähtsusest; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Argo Peepson
 14. Sinjukina, Galina; Looduskasutuse probleemid Kurtna järvestikus ja võimalikud lahendused; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 15. Tanilsoo, Jaanus; Hiilamardikate Meligethes spp. ja maakirpude Phyllotreta spp. kairomoonpreparaatide katsetamine ning kasutamine seireks; juhendaja Enno Mõttus
 16. Toom, Kristi; Võrumaa rohelise võrgustiku täiendav analüüs ja määratlemine; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 17. Õunsaar, Maris; Muutused Hiiumaa põllumajandus- toodangu ning selle seos sügisrändel peatuvate sookurgede arvukuse ja levikuga; juhendaja Aivar Leito, PhD