2002. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Kalde, Enno; Kartuli kadude ja jäätmete tekkepõhjused tootmisel ja hoiustamisel; juhendaja Mari Ivask, PhD
 2. Parts, Priit-Kalev; Väärtuste määratlemine maastikul; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Sizov, Eduard; Narva jõe reostuskoormuse kujunemine aastatel 1990-2000; juhendaja Rein Ratas, PhD

 

Bakalaureus  4+2

 1. Eiert, Evelin; Vooremaalaste maastikuliste väärtushinnangute ja eelistuste ning Vooremaa maakasutuse muutuste analüüs; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Harak,Ülle; Natura 2000 võrgustiku moodustamine Võru maakonnas; juhendaja Merit Otsus, PhD
 3. Hämarik, Margit; Keskkonnatasude analüüs vee erikasutustasu ja saastetasu näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Jaanimäe, Jaana; Rohumaade ja metsade vihmaussikoosluste arvukus ja mitmekesisus; juhendaja Mari Ivask, MSc
 5. Kibuspuu, Ege; Rabad ja nende metsastamine Rae raba näitel; juhendaja Heino Seemen, PhD
 6. Kruuse, Merike; Õliga reostunud pinnase biotervendamine preparaat OXYPRO abil; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 7. Kulp, Katrin; Lokaalne kompostimine Vana-Pärnu näitel; juhendajad Tõnu Mauring, PhD; M. P. Mayer
 8. Kuusepuu, Tiina; Kagu-Eesti maaelanike joogivesi; juhendaja Urmas Uri, MSc
 9. Leenurm, Diana; Kaleste ja Kalana külade ning Ristna sõjaväe kompleksi hoolduskava; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 10. Leola, Külli; Matsalu looduskaitseala puisniitude taastamise kaitsekorralduskava; juhendaja Tiit Kaljuste
 11. Looga, Helen; Paberi tootmine,tarbimine ning taasväärtustamine; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 12. Loona, Ingrid; Raplamaa pärandkooslused, Estonia; juhendaja Toomas Kukk, MSc
 13. Mark, Merle; Uurimistöö toidujäätmete kogumisest Tartus; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 14. Pedosk, Angelika; Elutingimuste talvine dünaamika karpkala talvitustiikides; juhendaja Tiit Paaver, PhD
 15. Piho, Katrin; Vee kvaliteedi talvised muutused Ilmatsalu kalakasvanduse peatiigis (Ilmatsalu paisjärves); juhendaja Tiit Paaver, PhD
 16. Rand, Monica; Paikuse prügila teeninduspiirkonna jäätmekäitlus; juhendaja Valdeko Palginõmm, MSc
 17. Räim, Gerli; Kihnu Väina Merepargi väärtuslikud maastikud; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Raine Viitas
 18. Toots,Maiu; Kaitsealused kalaliigid,nende olukord ja kaitsemeetmed Eestis ja Euroopas; juhendaja Tiit Paaver, PhD
 19. Vals, Pille; Välisõhu saaste kujunemise modelleerimine Tartu linna Ropka linnaosa näitel; juhendajad Marko Kaasik, PhD; Eduard Sizov, MSc