2001. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Nekrassova, Olga; Kromatograafilised meetodid mõningate antibiootikumide määramiseks mullast; juhendaja Tõnu Püssa, PhD
 2. Piirsoo, Malle; Jäätmete uurimise metoodika; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD

 

Bakalaureus  4+2

 1. Arik, Aivar & Kalda, Toomas; Otepää Looduspargi maastikuanalüüs ja funktsionaalne tsoneerimine; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Heinsoo, Kris & Vask, Katrin; Sood, nende kasutamine ja rekultiveerimine Pööravere jääksoo näitel; juhendajad Elve Lode; Heino Seemen
 3. Helm, Katre & Rüütli, Eve; Kompaktne reoveepuhasti Micro-Step omapuhastina; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 4. Hirv, Kaidi; Hiiumaa laidude maastikukaitseala suuremate saarte: Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaiu, Ahelaiu ja Kõrgelaiu haudelinnustike omavaheline võrdlus; juhendaja Aivar Leito, PhD
 5. Koorberg, Pille; Ekstensiivse katusehaljastuse loomine ja selle linnaökoloogiline tähendus; juhendaja Tõnu Mauring PhD
 6. Kreisman, Kadri; Ökoloogilistest võrgustikest ning nende hierarhiliste tasemete vahelistest seostest Tartu maakonna ja Nõo valla näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 7. Kukk, Kadi; Peamised aine-ja energiavood erineva saastekoormusega halllepikutes; juhendaja Mari Ivask, PhD
 8. Kuu, Annely; Mullaelustiku koosluste ajaline ja liigiline struktuur ja mitmekesisus tava-ja ökoloogilise maaviljelusega taludes; juhendaja Mari Ivask, PhD
 9. Kõnnusaar, Anu; Rehvide tootmise,kasutamise ja utiliseerimise mõju keskkonnale; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 10. Luik, Älis & Tilger, Triin; Kultuurmaastike muutused Alam-Pedja looduskaitsealal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 11. Lääne, Aivar; Soojusenergeetika arengusuunad AS Tamme Soojus näitel; juhendaja Lembit Nei, PhD
 12. Niidumaa, Maarika; Hariliku männi juureparameetrite kasutamine bioindikatsioonis saastatud ja foonialadel; juhendajad Mari Ivask, PhD; Krista Lõhmus
 13. Pertels, Triinu; Elva-Vitipalu maaastikukaitseala taimkate; juhendaja Ülle Kukk
 14. Rätsep, Kaili; Pangodi maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine; juhendaja Maris Paju
 15. Selge, Iiri; Viljandi Tänassilma oru kirjeldus ja oru märgala võimalik kujundamine heitveepuhastiks; juhendaja Tõnu Mauring