2017. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Janne Kalda; Poollooduslike koosluste hooldajate hoiakud ning hooldust mõjutavad tegurid Võru maakonna näitel; juhendaja: Kadri Kask
 2. Priit Kappak; Aerolaserskaneerimise (ALS) andmestiku kasutamisvõimalusest põlevkivi kaevandamise mõjude uurimisel; juhendajad: Kalev Sepp, Ants Vain
 3. Mairis Karus; Rail Balticu trassi loodus- ja kultuuriväärtused; juhendaja: Mari Nõmmela
 4. Christopher-Andre Kontus; Prügilagaasi kogumine Väätsa, Torma ja Viljandi prügilas; juhendajad: Valdo Kuusemets, Mait Kriipsalu
 5. Aigrid Kõõra; Linnade mõju jõgede füüsikalis-keemilisele seisundile viies Eesti linnas; juhendaja: Sirje Vilbaste
 6. Kaidar Kängsepp; Hekseldamise nõude muutumise otstarbekus Viljandi- ja Valgamaal; juhendaja: Kadri Kask
 7. Eleri Laidma; Saasteosakeste ladestumine rohtsetele taimedele maanteede ääres; juhendaja: Ele Vool
 8. Anne-Liis Lõhmus; Mardikaliste arvukuse ja liigirikkuse seos keskkonnaparameetritega Eesti rabades; juhendajad: Kadri Kask, Valdo Kuusemets
 9. Asko Põder; Andmeanalüüs: kasvuhoonegaaside taustkontsentratsioonid metsa ökosüsteemis; juhendaja: Steffen Manfred Noe
 10. Antti-Armin Pärna; Kloriidide kasutamine teehooldel – keskkonnamõju; juhendaja: Kaja Orupõld
 11. Kersti Tamm; Stalinistliku hoone säästlik renoveerimine; juhendaja: Valdo Kuusemets
 12. Martin Veltmann; Säästlikud sademevee süsteemid parklates; juhendaja: Valdo Kuusemets
 13. Katri Vene; Kiirabikutsete jaotuvus elanikkonna riskirühmade alusel Tartu linnas kuumalainete ja kuumapäevade ajal; juhendaja: Kalev Sepp
 14. Tuuli Viks; Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 head praktikad Eestis erasektori näitel; juhendaja: Ants Tammepuu