2012. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Belyaeva, Diana; Elektri- ja soojuselektrijaamade tehnoloogiate muutuste mõju analüüs sadenemiskoormustele Kirde-Eestis viimastel kümnenditel (1999-2011.a.); juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 2. Hurt, Maanus; Aastatel 2007-2011 arvutatud saastetasude analüüs ja ülenormatiivse keskkonnakasutuse hindamine; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Juhanson, Katrin; Veekeskkonnale ohtlike ainete esinemine Eesti veekogudes ja nende võimalikud allikad; juhendajad Heli Nõmmsalu; Kaja Orupõld, PhD
 4. Karvak, Evely; Biotoopide järeleaimamine ja inimeste eelistused puhkemaastikena käsitletavates aedades, parkides; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 5. Kaŝirova, Jekaterina; Kohtla-Järve õhu kvaliteedi muutused ja nende põhjuste hindamine viimasel kmnendil; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 6. Krull, Signe; Puhke-ja virgestusalade käsitlusi Harjumaa üdplaneeringutes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 7. Mill, Tarmo; Harju maakonna ja Rae valla halduspiiride muutused ajavahemikul 1219 kuni 2012; juhendaja Mari Nõmmela
 8. Pukk, Krista; Kohaliku omavalitsuse riskijuhtimine Tapa valla näitel; juhendaja Ants Tammepuu, MSc
 9. Pustoshnaya, Galina; Kurtna maastikukaitseala looduskasutus ja arendamise väimalused; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 10. Pärsim, Triin; Paljukorteriliste hoonete roll maa-asustuses ja selle rahvastiku sotsiaalne koosseis:Torma valla majandikeskuste näitel; juhendaja Jaak Kliimask
 11. Rebane, Marge Kaitsealadel külastuskorraldust reguleerivate dokumentide analüüs Lahemaa rahvuspargi ja Dartmoori rahvuspargi näitel; juhendajad Triinu Vaab; Jaak Jansen
 12. Saag, Anita; Kaasamine ja huvide kajastamine Haanja looduspargi kaitsekorralduskavas; juhendajad Mart Külvik, PhD; Monika Suŝkevics, MSc
 13. Tatsi, Kristel; Puhke-ja virgestusalade käsitlusi Tartumaa üldplaneeringutes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 14. Vende, Elerin; Paide valla nõukogudeaegsete tootmishoonete kasutamine; juhendaja Mari Nõmmela
 15. Vint, Janek; Liivakarjääride korrastamise tegelikkus ja puudused korrastamist reguleerivas seadusandluses; juhendaja Kaie Metsaots, MSc
   

Bakalaureus  3+2

 1. Aimsalu,  Maire; 1920.-30.aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes - kujunemine ja väljanägemine; Juhendajad Kadri Maikov MSc;  Anneli Banner
 2. Koop, Margit; Valga linna ruumiline areng alates 18.sajandist; juhendaja Pille Tomson, MSc
 3. Konso, Ave; Riigimetsa Majandamise Keskuse Põhja-Eesti piirkonna puhkealade külastuse infrastruktuuri analüüs; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Kullamaa, Kaido; Kumulatiivsete mõjude käsitlemine keskkonnamõju hindamisel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Lindus, ܚlle; Keila linna elanike ootused korraldatud jäätmeveole; juhendaja Aija Kosk, MSc
 6. Lootus, Meigo; Eramute olmekütmise ülevaade Järvakandi alevis; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 7. Oja, Andres; Tervendavate maastike teooriate alusel leitud Tartu linna rohealade statistilise analüüsi võimalused; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 8. Pärn, Krista; Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähimbruses; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 9. Rummel, Reigo; Tallinna Aaviku elurajooni elukeskkonna kujunemine ja elanikkonna rahulolu; juhendaja Toomas Muru, MSc
 10. Tamm, Meelis; Rohevõrgustiku temaatika kajastamine eestikeelses veebis; juhendajad Monika Suŝkevics, MSc; Mart Külvik, PhD
 11. Tamm, Rait; Ökokülade planeerimine Kiia ökokla detailplaneeringu eskiislahenduse näitel; juhendaja Karl Hansson, MSc
 12. Virkunen, Helen; Alesti karjääri rekultiveerimine Raplamaal; juhendaja Kaie Metsaots, MSc