2010. aastal kaitstud tööd

 

Magister  3+2

 1. Adamson, Kalev; Karmide ilmastikuperioodide mõjust linna-ja metsapuudele hariliku männi (Pinus sylvestris L.), hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) ja perekonna lehis (Larix spp.) mudelpuude  näitel; juhendaja Rein Drenkhan, MSc
 2. Antons, Pille; Farmide sõnnikukäitlusest tulenev pinna-ja põhjavee reostusoht Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal; juhendajad Toomas Pallo, MSc; Valdo Kuusemets, PhD
 3. Arnik, Ervin; Kostivere maastikukaitseala maastikuhoolduskava; juhendajad Mart Külvik, PhD; Maaria Semm, MSc
 4. Jakovleva, Larissa; Universaalse disaini põhimõtete rakendamine RMK loodusaladel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Kukk, Tiia; Väärtusliku mõisamaastiku hooldustööde planeerimine Polli mõisakompleksi näitel; juhendaja Kadi Karro, MSc
 6. Pettai, Tiina; Teemaplaneeringu „Vastseliina aleviku miljööväärtuslikud alad ja ehitustingimused“ koostamise metoodika; juhendajad Toomas Muru, MSc; Tõnu Laos
 7. Punnisk, Siret; Keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlvamaa üldplaneeringutes; Aija Kosk, MSc
 8. Saarniit, Grete; Kolmel erineval tehnoloogial töötava reoveepuhasti uuring Valgamaal; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Kristo Kärmas
 9. Sellik, Katren; AS Repo Vabrikud tooraine laoplatside rekonstrueerimise projekti eskiis; juhendaja Aija Kosk, MSc
 10. Uprus, Maarika; Rohestruktuuri planeerimise metoodilised alused väikelinnades Elva näitel; juhendaja Koit Alekand, PhD
 11. Vähi, Indrek; Pühajärve Spa -ja Puhkekeskuse soojatootmise efektiivsuse hinnang; Elis Volmer, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Eerma, Neily; Pudelivee ostmine ja selle eelistused Tartus; juhendajad Astrid  Saava, PhD; Kadri Kask, MSc
 2. Heina, Indrek; Lasnamäe rohestamine - linna alade rohestamine kodanikuühiskonnas. Võimalused, teostus ja ettepanekud; juhendaja Kadi Karro, MSc
 3. Helandi, Raili; Ajaloolis-kultuurilised ja looduslikud arengueeldused ja nende kasutamine Mooste näitel; juhendaja Jaak Kliimask, MSc
 4. Janson, Margit; Koerteparkide kujundamise põhimõtted ja Viljandi koertepargi kujunduskontseptsioon; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 5. Karjus, Ave; Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 6. Miller, Piret; Looduslikud, kultuurilised vaatamisväärsused arengueeldusena Saare maakonnas; juhendaja Jaak Kliimask, MSc
 7. Orav, Liia; Lustivere mõisapargi  hoolduskava; juhendaja Kadi Karro, MSc
 8. Pukk, Pille; Valjala maalinna puhkemaastiku hoolduskava; juhendaja Maaria Semm, MSc
 9. Vint, Janek; Keskkonnamõjude hindamine vs reaalne tegelikkus; juhendaja Olavi Hiiemäe, MSc