Maastikukaitse ja -hoolduse, Maastikuarhitektuuri, Keskkonnakaitse ning Linna- ja tööstusmaastike korralduse erialade lõputööde valdkonnad ja teemad

Uuendatud: 11.04.2017 
(uuendatud K.Maikovi teemad)

Kui tudengil on endal konkreetne lõputöö teema, millega ta tegeleda tahaks, tuleks vastava sooviga pöörduda vastava valdkonnaga tegeleva töötaja poole (töötajate tegevusvaldkondade märksõnad leiate osakondade töötajate lehtedelt: MAMHKK). Juhendaja võib olla ka väljastpoolt Eesti Maaülikooli kuid sellisel juhul on nõutav kaasjuhendamine Maaülikooli töötaja poolt. Lisaks siin lehel  välja pakutud 2015/16. õppeaasta teemadele võite ideid lõputööde teemade osas leida vaadates varasematel õppeaastatel välja pakutud teemasid või sirvides eelmistel aastatel kaitstud lõputööde nimekirju (Linna- ja tööstusmaastike korraldus, Maastikukaitse ja -hooldus, Maastikuarhitektuur)

NB! Juhendamine on protsess, mis eeldab juhendatava suhtlust juhendajaga. Aktsepteeritav pole olukord, kus juhendaja annab oma nõusoleku juhendada aga saab tööst aimu alles eelkaitsmisel.
Kui olete õppejõult saanud nõusoleku lõputöö juhendamiseks, aga olete siirdumas akadeemilisele puhkusele või olete akadeemiliselt puhkuselt naasmas, siis palun suhelge edaspidiste arusaamatuste vältimiseks oma juhendajaga lõputöö teema jätkuva aktuaalsuse ja saadaval olemise osas.


Teemad ja valdkonnad 2016/17. õppeaastal:


Simon Bell 
- professor

1. Collective farm landscapes in Estonia: assessment, evaluation, documentation (related to the MODSCAPES project)
2. Water and health - two possible ones related to the BlueHealth project:
a) assessing the impact of projects giving access to water bodies 
b) assessing the relationship between people and blue spaces

3. Urban tree management: evaluating approaches and techniques for improving tree management in Estonian towns
4. Tourism and well-being: How the landscape contributes to well-being of tourists in Estonia, could be linked with tourism offers and facilities
5. Aesthetics of forestry: the visual impact and possibilities of design of logging operations as seen frok public roads
(cosupervisor Toomas Muru)
6. Use of small-scale temporary interventions in reactivating dormant sites (cosupervisor Jekaterina Balicka)


Kadri Kask 
- lektor

Teemavaldkonnad:
1. Erinevate päevaliblikate liikide või liigirühmade levikumuutused Eestis.
2. Kaas- või põhijuhendajana liigi- ja liigikaitse teemad.
3. Keskkonnaprobleemide ja säästva arenguga seotud teemad.
4. Erinevate Eesti soode putukate analüüsid.
5. Maalamba genofondi säilitamine Eestis

Lõputöö lõplik teemavalik ja täpne pealkiri kujuneb vestluse käigus vastavalt tudengi huvile.


Jaak Kliimask 
- lektor

1. Hästitoimivad külad (valitud külade näitel)
2. Elamuehitus maal: põhijooned, ehitust mõjutanud tegurid ja mõju maakohtade asustussüsteemile (valitud valla näitel)


Friedrich Kuhlmann 
- peaspetsialist

Teemad magistritöödeks (kaasjuhendajateks on Peeter Vassiljev, Gloria Niin, Jekaterina Balicka ja Adrian Rybchynski)
A masters thesis should reflect state-of-the-art developments inside the profession theoretically and through a methodical work of design. Four different issues are presently on the agenda or gaining relevance in the future in Estonia concerning contemporary landscape architecture and urban open space planning:
Performance: Landscape serves as a user interface staging the needs and games of a postindustrial, urban or sub-urban society. In this field it will get more important to question this approach critically and to invent own typologies of “performative” spaces, places, situations as well as to bridge the gap to other design disciplines by using their theoretical equipment, key literature and soft skills.
Temporality: As Landscape architecture is represented by contexts from big-scale master-plan to punctual objects, it does not build and last forever! In this connection the task of temporality evolves by creating a design, which aims at short-term events or artificial interventions confronting the commercial urban space with alienation and hyper-interpretation of the given context as well as this task should take slow development and decay into account.
Escapism: While the market-orientated, inclusive society develops its own residential and commercial surrounding, people seem to yearn for an outside – an escape from their everyday work-life. A private garden or a recreation area can fulfill a desire for stepping over the threshold into another place. This calls for a critical review of such concepts and for strong design of escapable places as well.
Convenience: Estonia had a tremendous boom in developing and building private real estate in the lat few years. With the economical cool-down since 2008 there is the need for creating identity in these dwelling areas, because otherwise these new-born landscapes of the inbetween suffer from incoherence and “nonplaceness” - after the expansion there is a need for arrival! Landscape architecture has the strength and the legitimacy to create place and home beyond the own four fences, if the modern concept of spatial continuity is used critically.
Each issue might create the following different master theses:
1. “Faces and places”

The contemporary Estonian city as an incubator of public life and the role of landscape architecture.
2. “Homo Ludens”
The playing human as a concept and a challenge for landscape architecture in Urban open spaces.
3. “Stitches”
Punctual interventions are teasing the immobile society as Landscape architecture is dealing with short-term attention.
4. “The Baltic University city”
Does Tartu cope with its special characteristics or does it leave them behind? (as seen from a landscape approach)
5. “Escaping from reality”
A critique on Landscape architecture working as a compensational profession in Estonia.
6. “Is there something out there?”
Research on the approach to turn former recreation areas of soviet times into contemporary recreation areas with different demands.
7. “After the Gold-rush”
Research on the problem that parts of Estonia have been turning into a suburban dwellers paradise at the cost of landscape and home.
8. “Finally free?”
The advantages of private gardens compared to the advantages of future public space in Estonia.
9. Case study in Estonia on visual mapping techniques in a developing peri-urban area
10. Mapping visual changes in the post-soviet cultural landscapes in relation to Common Agricultural Policy (CAP) and real-estate development.

Of course there are a lot more theses to give or to invent by the students in these contexts...


Anne Kull 
- lektor

1. Ülevaade Eesti avalikest ruumiandmetest (Maa-ameti andmed, EELIS, Statistikaameti andmed jne) 
(TEEMA VÕETUD!)
2. Geoinformaatika õpetamine Eesti üldhariduskoolides (TEEMA VÕETUD!)
3. Mullaliigi ja nõlva orientatsiooni mõju saagikuse kujunemisele täppismaaviljeluse andmetel (TEEMA VÕETUD!)
4. Soo reljeefi analüüs erinevate kaartide põhjal (TEEMA VÕETUD!)
5. Tehnoparkide ja tööstusalade asukoha analüüs (TEEMA VÕETUD!)
6. Interpoleerimismeetodi mõju erinevat tüüpi reljeefiga alade modelleerimisele (TEEMA VÕETUD!)
7. GISi põhised teenused Tartu linnas (magistritöö) (TEEMA VÕETUD!)
8. Geoinformaatika õpetamine Eesti kutsekoolides ja kõrgkoolides

 

Mart Külvik - professor
1. Kaasamine ja avalikkuse teadlikkus kohaliku omavalitsuse keskkonna- ja ruumiplaneerimise korraldamisel. 
Sobib nii AR, LM kui MH magistriastmele. Erinevate omavalitsuse  keskkonna- ja ruumiplaneerimisest mõjutatud ja huvitatud asjaliste (ametkonnad, maaomanikud, valitsusvälised organisatsioonid jt) intervjueerimine ja vastuste analüüsi põhjal nende teadlikkust erinevatest kaasamis- /osalusvõimalustest ja valmisolekut neid kasutada hindav uurimustöö. Eraldi uurimustöö võib olla meediakanalite tekstide sisuanalüüs selle teema kajastatuse ja olemuse väljaselgitamiseks. Võimalik on ka teatud aspektide süvenenum analüüs. Eeldatav on valmidus avatud suhtlemiseks väga erinevate inimestega (sh võõrkeelne); töö erinevate ülesannetega projektirühma koosseisus. Võimalik kaasjuhendaja on PhD Monika Suskevics.
2. Kaitsealade kaitsetõhususe hindamine. (TEEMA VÕETUD!)
Sobiv magistritööks. Eestile kohandatud METT metoodika põhjal võrreldakse omavahel sarnast tüüpi kaitsealasid ning iga hinnatava kaitsetõhususe elemendi (konteksti, planeerimise, ressursi, protsessi, väljundi, tulemuse) juures ka kõigi vaadeldud kaitsealakategooriate hindeid antud elemendile. Kaitsealade kaitsetõhususe hindamisel järgitakse Eestile kohandatud ja varem kasutusel olevat metoodikat.
3. Innustusliidrid ja paigaloome maakogukonna ja maastike suhte kontekstis (Eesti, Läti) / Inspirational leaders and place-making in rural communities (Estonia, Latvia) (TEEMA VÕETUD!)
Sobib nii MH, LM kui AR magistritasemele, eelduseks on hea inglise keele oskus​. Participatory development is about increasing the involvement of ordinary citizens, whether they are inhabitants or users of an area in the development of that place. However in a real world, there is often one person who drives the involvement of communities in development at the local level. Who are these people? What is their motivation? How can they be supported as they encourage their neighbours to get involved to improve their area? What lessons can we learn from them? Interviews will be undertaken with local leaders of participatory organisations or community action groups to gain a better understanding of what makes a change activist in Latvia or Estonia. Kaasjuhendaja doktorant Joanna Storie.
4. Ökosüsteemi korralduseks ja kaitseks toimuv seire ja hindamine: teooria ja praktikad Eestis
Sobib MH ja LM magistriastmele. Töö eesmärgiks on saada ülevaade rahvusvahelistest ja riiklikest kohustustest tulenevatest seire- ja hinnangutegevustest ning võrrelda seda kirjandusest ja poliitikadokumentatsioonist leitavate soovitustega. Eelduseks on valmisolek suhelda (intervjuud!) keskkonnaametnikega ning lugeda-analüüsida nii teaduslikke kui ametkondlikke ja poliitikatekste eesti ja inglise keeles.
 

Aivar Leito - juhtivteadur
1. Lindude kaitse korraldamine lokaalsel/rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil kogu levila ulatuses (Bakalaureusetöö)
2. Lindude rändsus ja erinevad rändestrateegiad sookure näitel (Magistritöö) 
 

Kadri Maikov - lektor

Magistritööde teemad:
1.
Teraapiliste vaadete konstrueerimine ja analüüs erinevates maastikes. Vaated aknast ja roheruumis, roheruumist ja ruumist ruumi on paelunud teema olnud kaua aega. Kuidas neid luua läbi kujundusvõtete ja analüüsida erinevates maastikes ühe kultuuriruumi piires. 
2. Sümbolite kasutamine tervendavatel aladel. Rohe- ja tervendavatel aladel sümbolite ja märkide kasutamise kohasus. Erinevate sõnumite kasutamine meil ja mujal – võimalused ja suunad. Hea tava lubatud piiride ja mõjuga ala kasutajale. Näiteid maailmast ja Eestist. (TEEMA VÕETUD!)
3. Rituaalsed aiad. Aiarituaalid meil ja mujal. Rituaalne taimmaterjal, mida eraaias kasvatada, kasutada. 
4. Aastaaegade mõju välisruumi kasutusele.(TEEMA VÕETUD!)
5. Haigla haljasala roheruumide inventeerimine tervendavate maastike valikmeetodite järgi vabalt valitud maakonnas
6. Eraaia kujundamise põhimõtete välja töötamine tervendavate maastike kujundamise põhimõtetel
7. Aiateraapia tegevusplaani välja töötamine eesti kultuuriruumis eraaia ja haigla alade näitel
8. Taimmaterjali kompositsioonide ja näidismaterjali välja töötamine tervendavatesse aedadesse
9. Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskuse aiateraapia programmi koostamine
10. Rohealade hindamine erinevate mõõdikutega
11. Roheturismi hooajalised sihtkohad Eestis

 

Toomas Muru - lektor
Teemavaldkonnad: Üldplaneeringu planeerimistasand ja pehmed (turuvälised) väärtused; Majandatavate metsamaastike kujundamine, Maastiku kvaliteedi eesmärk
1. Maastiku visuaalsed väärtused valdade ülplaneeringutes / Visual qualities of the landscape in rural comprehencive plans
Kuidas Eesti maaomavalitsuste üldplaneeringutes (valik mingi piirkonna kehtestatud üldplaneeringuid) on käsitletud maastiku visuaalseid väärtusi? Milliseid määratlusi ja maakasutuspõhimõtteid on planeeringuga seatud maastiku visuaalsetest väärtustest lähtuvalt? Võrdlusi teiste maade käsitlustega ja soovitused maastiku visuaalsete väärtuste käsitlemise  täiendamiseks Eestis.
2. Maastiku karakteri hindamine Eestis ja naabermaades / Landscape character assessment in Estonia and neighbouring countries
Milline on maastikukarakteri hindamise praktika Eestis ja naabermaades? Milliseid metoodilisi lähenemisi kasutatakse? Millise erialase taustaga on karakteri hindamise teenust pakkuvad konsultandid?
3. Maastiku kvaliteedi eesmärk valdade üldplaneeringutes / Landscape quality objectives in rural comprehencive plans
Uuring kuidas kajastub Euroopa maastikukonventsioonis kirjeldatud maastiku kvaliteedi eesmärk kui maastikuplaneerimislik meede valdade kehtivates üldplaneeringutes. Milliseid planeeringutes sisalduvaid ruumikasutuse kokkuleppeid saab tõlgendada maastiku kvaliteedi eesmärkidena ja kuidas neid eesmärke teadlikult seada strateegilise planeerimise osana.


Steffen M. Noe 
- vanemteadur
 
(Taimefüsioloogia osakond, steffen.noe@emu.ee)
1. Andmeanalüüs: kasvuhoonegaaside taustkontsentratsioonid metsa ökosüsteemis
Magistritöö praktiliseks osaks on Järvseljal kogutud kasvuhoone- ja jälggaaside andmete analüüs, päeva- ja hooajalise dünaamika hindamine. See töö on osa komplekssest uuringust, milles analüüsitakse ainevahetust metsa ökosüsteemi ja atmosfääri vahel.
2. Mullahingamine ja seda mõjutavad tegurid metsamuldades / Assessing soil respiration and driving forces in forest soils. Magistritöö praktiliseks osaks on metsamuldade ja atmosfääri vahelise gaaside liikumise uurimine. Teemaga kaasnevad mõõtetööd Järvselja SMEAR jaamas ning andmeanalüüs. / Practical part of the Master thesis are the assessment of the exchange and dynamics of gases between forest soils and the atmosphere. This includes measurements at the SMEAR Estonia station in Järvselja and data analysis. 
3. Lehtede/okaste varise teke ja selle dünaamika / Assesing leaf/needle litter production and dynamics. Magistritöö praktiliseks osaks on okaste/lehtede varise tekke hindamine ning biomassi voogude ja lehepinna pindala hindamine. Teemaga kaasnevad mõõtetööd Järvselja SMEAR jaamas ning andmeanalüüs / Practical part of the Master thesis are the assesement of the leaf/needle litter production, data analysis, estimation of biomass flux and leaf area. This includes measurements at the SMEAR Estonia station in Järvselja and data analysis.


Mari Nõmmela 
- dotsent

1. Pärandkultuur
2. Raudteehaljastus
3. Talude planeerimine, taluaedade rajamine 20. s. I p.
4. Ajalooliste alade (pargid, kalmistud) hooldus


Kaja Orupõld 
- dotsent

1. Prügila metaanilagunduskattekihi uurimine
(magistritöö) (kaasjuhendaja prof. Mait Kriipsalu, Metsandus- ja maaehitusinstituut)
2. MBT jäätmete iseloomustamine (kaasjuhendaja Kaur-Mikk Pehme, Metsandus- ja maaehitusinstituut) (TEEMA VÕETUD!)
3. Toidujäätmete biogaasitootlikkuse määramine (TEEMA VÕETUD!)
4. Talvises teehoolduses kasutatavate kloriidide mõju (TEEMA VÕETUD!)
5. 
Klaasijäätmete väärindamine (põhijuhendaja prof. Mait Kriipsalu, Metsandus- ja maaehitusinstituut; magistritöö teema) (TEEMA VÕETUD!)
6. Lignotselluloossete jäätmete väärindamine, nende biogaasitootlikkuse määramine 


Ülle Püttsepp 
- vanemteadur

1. Süsiniku stabiilsus poollooduslike rannamärgalade muldades – juhendajad Ülle Püttsepp ja Karin Kauer (TEEMA VÕETUD!)


Kalev Sepp 
- professor

1. Kultuurmaastiku kaitsekorraldus kaitsealadel (kaitseala elujõulisus, kohaliku kogukonna  kaasamine jne) (TEEMA VÕETUD!)
2. Maastikuseire tulemuste analüüs Eestis (seireandmed 1997-2015) (TEEMA VÕETUD!)
3. Maastikuseire metoodikad (TEEMA VÕETUD!)
4. Keskkonnaindikaatorid
5. Valitud öküsteemiteenuste  kaardistamine ja hindamine
6. Planeeringud ja keskkonnamõjuhindamine (TEEMA VÕETUD!)
7. Maakonna (või) üldplaneeringute rohelise võrgustiku toimimise analüüs

Kas ja kuidas peaks analüüsima ka praeguste ÜP-desse kantud kehtivate RV-dega seatud nõuete toimivust? Et kellele/millele toimib ja kellele/millele mitte. Kas ja kuidas tänane RV on seostatav ökosüsteemide teenustega ning kas ja kuidas saaks määratleda RV jaoks ökosüsteemide teenuste kaardistamise metoodika? Kas ja kuidas on RV seostatav kliimamuutusega ja on seda seost üldse võimalik planeerimisprotsessis. Mis ja kuidas peaks sisalduma RV ÜP-desse üle kandmise juhendis, et oleks tagatud ÖST ja kliimamuutusega arvestamine?


Monika Suškevičs
- lektor
1. Harrastusteadus Eestis (TEEMA VÕETUD!)
Sobib nii bakalaureuse- kui magistritööks. Kuidas panustavad tavakodanikud teadusuuringute valmimisse? Millist kasu saavad sellest kodanikud, teadlased ja ühiskond laiemalt? Töö eeldab inglise keele oskust, töö fookuse leiame koos tudengiga teda huvitavas suunas. Töö sisuks on kirjanduse analüüs (teaduskirjandus, poliitikadokumendid, jm), võimalikud intervjuud ja/või küsimustike koostamine ja läbiviimine harrastusteaduse asjalistega (stakeholders) Eesti looduskaitses. Teema on seotud EL projekti COST Action CA15212 - „Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe“ 2016-2020.
2. Kaasamise eesmärkide analüüs Eesti keskkonnakorralduses (nt looduskaitse, KMH/KSH või ruumilise planeerimise kontekstis)
Teemavaldkond sobib nii bakalaureuse- kui magistritööks. Avalikkuse kaasamine ja osalus on demokraatliku ühiskonnakorralduse lahutamatu osa. Samas on kaasamise praktikas sageli puudujääke seetõttu, et kõigile osapooltele pole selge, mida otsusetegijad kaasatavailt ja kogu protsessilt ootavad. See viib praktikas osapoolte-vaheliste arusaamatusteni, mis omakorda põhjustab viivitusi ning muid probleeme otsustusprotsessis, sh kohtulahendid.
Milliseid eesmärke seavad kaasamisele Eestis eri valdkondade poliitikadokumendid ja -õigusaktid? Millised on kaasamise eesmärgid ja osalejate ootused protsessile valitud juhtumite põhjal? Kuivõrd aitab eesmärkide ja ootuste selge sõnastamine ennetada konflikte osapoolte vahel ja tõhustada keskkonnaotsuste tegemist?
Bakalaureuse- või magistritöös valitakse välja üks keskkonnakorralduse valdkond (nt looduskaitse) ja analüüsitakse juhtumipõhiselt kaasamise eesmärke ning osalejate ootusi. Töö metoodiline alus on dokumendianalüüs, intervjuude läbiviimine ning nende kvalitatiivne analüüs. Töö täpse teema seame paika koos tudengiga, sh vastavalt tema huvidele. Teema eeldab kindlasti tööd ka inglisekeelse kirjandusega.
3. Takistused tõhusale osalusele: „mitteosaleja“ perspektiiv
Teemavaldkond sobib nii bakalaureuse- kui magistritööks. Eesti keskkonnakorralduse praktika pakub järjest enam võimalusi avalikkuse ja erinevate osapoolte – asjaliste – osalemiseks. Kuivõrd neid võimalusi Eesti praktikas kasutatakse? Mis takistab osalemist? Kuidas mõjutab see keskkonnaotsuste tõhusust? 
Bakalaureuse- või magistritöös analüüsitakse valitud juhtumite alusel põhjusi, mis takistavad erinevaid asjalisi nt ruumilise planeerimise või looduskaitseotsuste tegemisel osalemast. Töö metoodika on kvalitatiivne: töö eeldab suhtlemist erinevate osapooltega -- intervjuud valitavas juhtumis -- ning nende kvalitatiivset sisuanalüüsi. Töö täpse teema seame paika koos tudengiga, sh vastavalt tema huvidele. Teema eeldab kindlasti tööd ka inglisekeelse kirjandusega.
4. Kaasamine keskkonnaprojekteerimises: osapooled, kaasamise vormid ja osalejate mõju lõppotsustes (kaasjuhendamisel Mart Külvikuga) TEEMA VÕETUD
5. Maanteede planeerimine: avalikkuse kaasamine, teadlikkus ning hoiakud (kaasjuh. Mart Külvik) TEEMA VÕETUD
6. Projekti "Kaitse end ja aita teist" tõhusus Eestis (kaasjuh. Kadri Kask) TEEMA VÕETUD 


Pille Tomson 
- lektor

1. Maastikukajastusi  rahvalauludes
2. II maailmasõja mõju maastikele metsakorralduse andmetel ühe kaitseala näitel
3. Poollooduslike koosluste levik ja seisund 1939. Aasta põllumajandusloenduse andmetel kahes piirkonnas

Teema on sobiv alustada bakatasemel ja teha edasi magistriastmes.


Eva-Liis Tuvi 
- lektor

Bakalaureusetööde teemad:
1. Puhkealad kaitsealade käsitluses (TEEMA VÕETUD!)
Magistritööde teemad:
1. Keskkonnahariduse programmide rakendamine Lõuna-Eesti gümnaasiumides  (TEEMA VÕETUD!)
2. Eesti festivalide praktika jäätmetekke vähendamisel (TEEMA VÕETUD!)
3. Veeseaduse nõuded ja saavutatud eesmärgid (TEEMA VÕETUD!)

 

 


Eelmistel õppeaastatel välja pakutud teemad (valdavalt on need vanad teemad juba kellegi poolt võetud ja tehtud. Varasemate aastate teemad on siin ära toodud vaid näitlikuse eesmärgil): 

 Teemad ja Valdkonnad 2015/2016

 Teemad ja Valdkonnad 2014/2015

 Teemad ja Valdkonnad 2013/2014

 Teemad ja Valdkonnad 2012/2013

 Teemad ja Valdkonnad 2011/2012

 Teemad ja Valdkonnad 2010/2011

 Teemad ja Valdkonnad 2009/2010

Tagasi lehe algusesse