Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe II kursus

25. jaanuar 2019

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

1. veebruar 2019

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

1.–8. veebruar 2019

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

2. aprill 2019

Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha.

Lõputööde teemad

 Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

29. aprill 2019

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2019

Praktika tagasisideseminar.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe III kursus

12. november 2018

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

30. november 2018

Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

20. veebruar 2018

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

26. aprill 2019

Kogu auditoorne töö peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

25. ja 26. aprill 2019

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis.

17. mai 2019

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

20. mai 2019

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile.

Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee)

Trükitud, köidetud töö (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile hiljemalt kell 14.00
(ruum D179).

20. mai 2019

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:

 

27. mai 2019

29.-30. mai 2019

Bakalaureuseeksam 

Bakalaureusetööde kaitsmine 

18. juuni 2019 kell 11.00

Lõpuaktus peahoone aulas