Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe II kursus

24. jaanuar 2020

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

3. veebruar 2020

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

3.–7. veebruar 2020

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine. 

2. aprill 2020

Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha.

Lõputööde teemad

 Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

29. aprill 2020

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2020

Praktika tagasisideseminar.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe III kursus

11. november 2019

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

29. november 2019

Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

20. veebruar 2020

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

27. aprill 2020

Kogu auditoorne töö peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

27. ja 28. aprill 2020

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis.

18. mai 2020

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

20. mai 2020

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile.

Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee)

Trükitud, köidetud töö (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile hiljemalt kell 14.00
(ruum D179).

20. mai 2020

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:

 

25. mai 2020

28.-29. mai 2020

Bakalaureuseeksam 

Bakalaureusetööde kaitsmine 

19. juuni 2020 kell 11.00

Lõpuaktus peahoone aulas