COMCOT

Yhteisölähtöinen kehittäminen luontomatkailualueiden kilpailukyvyn edistäjänä

 

Etusivu  Partnerit  Pilottialuet     Uutiset  Tulokset            

 

Uusi näkökulma luontomatkailun kehittämiseen – miksi?
Maanomistus on jakautunut sekä Suomessa että Virossa pieniin osiin, tästä johtuen yhteisön tuki alueensa luontomatkailulle on tärkeää, mikäli tavoitteena on luoda matkailullisesti miellyttäviä maisemia ja ympäristöjä.  Perinteisesti matkailun kehittäminen on kuitenkin hyvin sektorikeskeistä ja suunnattu ainoastaan matkailuyrittäjille.
Erityisesti maaseudulla toiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys on yrityksille keskeinen toimintaedellytys. Pieni yritys tarvitsee usein jo tuotteidensa toteuttamisessa tukea alueen muilta yrittäjiltä ja yhteisöltä, esimerkiksi tilapäistyövoiman ja alihankinnan kautta. Lisäksi mikäli alueen matkailun kehittämisen suunta on aidosti yhteisesti päätetty ja hyväksytty, alueen asukkaat tuntevat toiminnan enemmän ”omakseen, mikä antaa hyvät lähtökohdat kehittämisen pitkäjänteisyydelle.  
Paikalliset ihmiset ovatkin luontomatkailun kehittämisen keskiössä. Heillä ei kuitenkaan aina ole viimeisintä tietoa matkailijoiden tarpeista, esimerkiksi tuotteiden laadun tai tuotesuunnittelun suhteen. Aina ei myöskään ole tarpeeksi käsitystä asiakaspotentiaalista tai oman alueen todellisista matkailumahdollisuuksista.  Ulkopuolelta tulevat ideat ja asiantuntemus voivat toimia apuna alueen matkailutoiminnan suuntaamisessa, vaikka päätösvalta pysyykin paikallisilla ihmisillä. 

COMCOT yhteisölähtöisen matkailukehittämisen puolesta!
Hankkeen tarkoituksena on edistää kestävää matkailua yhteisölähtöisesti, sekä kehittää paikallisten avainhenkilöiden osaamista ja verkostoja kehittämistyön jatkuvuuden takaamiseksi. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on luoda innovatiivinen kehittämistyökalu suomalaisten ja virolaisten toimijoiden käyttöön sekä tuottaa objektiivista tietoa 5 pilottialueen matkailupotentiaalista päätöksen teon tueksi alueellisella ja yritystasolla.

Pilottialueilla ruohonjuuritason kehittämistä – kehittämistyökalu laajempaan käyttöön!
Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen:

  1. matkailupotentiaalin arvioiminen, kehittäminen ja  toimintavaihtoehtojen visualisointi pilottialueilla,
  2. avainhenkilöiden osaamisen ja verkostojen parantaminen kehittämistyön jatkuvuuden takaamiseksi
  3. kehittämistyökalun luominen laajempaan käyttöön sekä tuloksien levittäminen.

Hankkeen ajatuksena on hyödyntää kestävän matkailun kehittämismallia, jonka keskeisenä ideana on kannustaa alueen toimijoita ”ottamaan toiminta omakseen” ja näin aidosti motivoitua sen ylläpitämisestä myös jatkossa. Hankkeessa arvioidaan objektiivisesti pilottikylien tai muiden alueiden matkailullista potentiaalia, valitaan yhteisölähtöisesti haluttu kehittämissuunta ja sitoutetaan alueen toimijat suunnitelmaan sekä luodaan askel askeleelta työkalut kehittämissuunnitelman mukaiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Konkreettisuutta kehittämissuuntien valintaan ja eri vaihtoehtojen visualisointiin tuodaan mukaan 3D –mallin avulla.  Sen avulla pyritään tuomaan eri kehittämisvaihtoehdot konkreettisesti alueen asukkaiden tietoisuuteen ja tukemaan päätöksen tekoa.
Lisäksi hankkeessa pyritään lisäksi lisäämään ”kyläaktiivien” ja muiden pilottialueen keskeisten henkilöiden osaamispääomaa jatkaa kehittämistoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä Viron vastaavien alueiden kanssa, toiminnan turvaamiseksi sekä kasvattamaan aktiivisten osaavien avainhenkilöiden määrää alueilla. Käytetty kehittämismalli dokumentoidaan työkaluksi, jota on mahdollista hyödyntää myös muilla alueilla.